AMBITIE ROTTERDAM: KOPLOPER IN ENERGIETRANSITIE.

Onze opgave is kristalhelder: we willen de haven van Rotterdam in lijn brengen met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. In partnerships met bedrijven werken we toe naar een CO2-neutrale haven. Daarmee bedoelen we een haven met een industrielandschap dat netto geen negatieve gevolgen heeft voor ons klimaat.

Dat vraagt radicale vernieuwing en nieuwe technologieën. Deze worden ontwikkeld en getest in pilotprojecten. Intussen nemen we alvast maatregelen om zoveel mogelijk uitstoot op de korte termijn te beperken, zoals bijvoorbeeld met het plan om CO2 de komende jaren onder de zeebodem op te slaan.

Dit geeft industriesectoren voldoende tijd om meer structurele wijzigingen in de bedrijfsprocessen door te voeren en wordt onnodige waardevernietiging voorkomen. Het Havenbedrijf Rotterdam neemt graag een regierol in twee belangrijke taken:

Waar wij voor gaan

De opwarming van de aarde stelt de wereld voor een stevige opgave. De uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 en methaan moet fors omlaag. In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken de opwarming te beperken tot maximaal 2 graden C°, en nog liever 1,5 C°. Zo’n 200 landen ondersteunen deze afspraak. Ook Nederland heeft dit akkoord ondertekend. Om hieraan in de praktijk te voldoen, wil het kabinet de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% verminderen ten opzichte van 1990, en bij voorkeur met 55%.

In 2050 moet de uitstoot zijn teruggebracht met 95%. Het Havenbedrijf Rotterdam hanteert voor het havengebied dezelfde doelen als de nationale opgave. De industrie stoot in dit gebied bijna 20% uit van de totale emissie in ons land. Dat betekent dat er in Rotterdam veel te winnen is voor het klimaat. In partnerships met bedrijven werken we toe naar een CO2-neutrale haven. Daarmee bedoelen we een haven met een industrielandschap dat netto geen negatieve gevolgen heeft voor ons klimaat.

Kansen voor een stevige concurrentiepositie

De uitdagingen van de energietransitie bieden kansen om de haven van Rotterdam tot sprekend voorbeeld te maken op mondiaal niveau. Dat lukt als we de energietransitie niet zien als het einde van een industrietijdperk, maar als het begin van een nieuwe en duurzame economie. Juist hier, in de haven van Rotterdam kunnen we de energietransitie realiseren. Door de aanwezige industrie en kennis zijn alle ingrediënten voor leiderschap in deze sector binnen handbereik.

De energietransitie is haalbaar met een gemeenschappelijke, gebiedsgerichte aanpak. De energietransitie is te groot voor één bedrijf of organisatie. Samenwerking is het sleutelwoord, schaalgrootte een voorwaarde. Daarom bouwen we coalities om bestaande industrieën te helpen vernieuwen en nieuwe, duurzame bedrijven te verwelkomen. Als we daarin succesvol zijn, verbetert ook het vestigingsklimaat. En dat trekt weer nieuwe industrieën, banen en innovatie aan.

Scenario's voor een CO2-neutrale haven

Het Duitse Wuppertal Institut heeft in 2017 onderzocht of een zo goed als CO2-neutrale haven haalbaar is in lijn met de klimaatdoelen van Parijs.

Industrieel cluster

De opgave voor het Rotterdamse industrieel cluster is omvangrijk en complex. Vanaf 2030 moet de industrie voor energiegebruik en productieprocessen overschakelen van fossiele energie op een heel nieuw systeem. Hiervoor is een ingrijpende transitie nodig, waarvoor we nu al de nodige stappen zetten. Bijvoorbeeld door efficiënter om te gaan met energie in combinatie met het afvangen en ondergronds opslaan van CO2.

Wat kunnen we doen?

Wuppertal geeft aan dat de industrie bij elkaar opgeteld 98% CO2 -reductie kan behalen. Daarvoor zijn verschillende transitiepaden gedefinieerd. Een combinatie van verschillende paden is nodig om het doel te halen.

Closed carbon cycle

Dit pad focust sterk op het sluiten van kringlopen. Er worden nog wel fossiele grondstoffen gebruikt, maar alleen voor producten en deze worden bijna volledig gerecycled.

Biomassa en CCS

Biomassa and Carbon Capture & Storage (CCS) leunt sterk op de toepassing van het afvangen, opslaan en hergebruiken van CO2, gecombineerd met biomassa als grondstof voor chemie.

Technological progress

Dit pad kent een reductie van 75%. Belangrijkste elementen hierbij zijn de grootschalige opvang, gebruik en opslag van CO2 en ook de verdere technologie-ontwikkeling.

Business as usual

Dit scenario kent geen grote trendbreuken. De 'best available technology’ maakt de industrie efficiënter en zorgt voor minder CO2-uitstoot. Verwachting is dat de productie vermindert, omdat de vraag naar brandstoffen afneemt. De uitkomst is 30% minder CO2-uitstoot in 2050.

Transport- en logistieke sector

In 2018 deed het Wuppertal Institut opnieuw onderzoek in opdracht van het Havenbedrijf. Nu naar de CO2-uitstoot van de sector transport en logistiek. Met andere woorden: alle scheepvaart over zee en richting achterland met de haven van Rotterdam als vertrek- of eindpunt. Hiermee is jaarlijks zo’n 25 miljoen ton CO2 gemoeid. Met routes tussen bijvoorbeeld China en Rotterdam kan het grootste deel, 21,5 miljoen ton, aan zeetransport worden toegeschreven. Als we niets doen, is de verwachte toename van CO2 -uitstoot door de scheepvaart tussen de 50% en 250% in 2050. Op weg naar een klimaatvriendelijke zeevaart schetste Wuppertal twee belangrijke opgaven voor zowel maritiem- als achterlandtransport.

Decarbonisatie maritiem transport

Op korte termijn kunnen technische en operationele maatregelen de CO2 -uitstoot verlagen voor de maritieme industrie. Efficiencymaatregelen in brandstofverbruik kunnen zorgen voor 20 tot 50% vermindering. Op middellange termijn moeten we overstappen naar elektromotoren, waterstof en synthetische brandstoffen zoals methanol. LNG en biobrandstoffen kunnen tussen 2020 en 2050 worden ingezet als transitiebrandstof.

Decarbonisatie achterlandtransport

Hiervoor gelden dezelfde maatregelen op het gebied van efficiency en het overstappen op alternatieve brandstoffen. Wat een extra bijdrage kan leveren is de overstap van wegtransport naar binnenvaart.

7 Ontwikkelprogramma's

Van strategie naar uitvoering voor een CO2-neutrale haven. De energietransitie bestaat uit veel stappen door veel partijen over een lange periode, waardoor we stap voor stap naar een CO2-neutraal industriecomplex toewerken. Afwachten is geen optie. Daarom hebben we 7 programma’s geïnitieerd, waarin we samen met partners projecten ontwikkelen. Inmiddels zijn ruim veertig projecten van start. Onze strategie is én-én: we helpen de bestaande industrie hun CO2-uitstoot drastisch terug te dringen en proberen tegelijkertijd nieuwe, duurzame industrie aan te trekken.

  1. Economie met biomassa als grondstof
  2. Grootschalige elektrificatie
  3. Alternatieve brandstoffen
  4. Energie-efficiëntie
  5. Energie-infrastructuur
  6. Hernieuwbare energie
  7. Circulaire economie

Lopende projecten

Op dit moment lopen er ruim 40 projecten in verschillende stadia van ontwikkeling. Het Havenbedrijf hanteert een projectfunnel met strikte criteria om concepten en ideeën te ontwikkelen en te monitoren richting realisatie.

projecten energietransitie haven Rotterdam

Samen het succes maken

Samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden starten we projecten voor
CO2-reductie die van de Rotterdamse haven een duurzame mainport maken.

Energy in Transition Summit 2018

Bekijk de keynotespeech van Allard Castelein, de presentatie van het Wuppertal-rapport Transport en Logistiek en een update van onze projecten.

Contact

Wilt u meer weten over de energietransitie in de haven van Rotterdam? Neem dan contact op met:

Energie & Procesindustrie
+31 (0)10 252 1676

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?