Waste to chemicals

Op weg naar een nieuwe wereldwijde norm voor biobrandstoffen, chemicaliën en afvalbeheer.

Air Liquide, Enerkem, Nouryon, Shell en de haven van Rotterdam ontwikkelen momenteel een geavanceerde 'waste-to-chemicals'-installatie (W2C) in Rotterdam. Het is de bedoeling dat dit de eerste installatie van dit type in Europa wordt die niet-recycleerbare afvalstoffen kan omvormen tot waardevolle chemicaliën en biobrandstoffen.

Bekijk de website van het project

Bevordering overgang van lineaire naar een circulaire economie

Dit W2C-project is een belangrijke stap op weg naar een duurzaam chemische industrie-cluster in Rotterdam. Het project kan een bijdrage leveren aan de ambitieuze doelstelling van Nederland om in 2050 niet meer afhankelijk van grondstoffen te zijn. Er zijn ook milieuvoordelen aan het project verbonden, zoals een afname van de CO2-uitstoot en minder zwaveloxiden en stikstofoxiden. De installatie kan 360.000 ton afval verwerken tot 220.000 ton of 270 miljoen liter 'groene' methanol. Dit is meer dan de totale jaarlijkse hoeveelheid afval van 700.000 huishoudens en vermindert de CO2-uitstoot met ongeveer 300.000 ton.

De realisatie van het project wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat werkt aan nieuwe mechanismen om de opschaling van nieuwe technologieën te bevorderen en daarmee de transitie naar een koolstofarme economie te stimuleren. Ook is er ondersteuning vanuit de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij. Ook wordt het project mede gefinancierd door de Europese Unie: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De technologie

Niet-recycleerbaar gemengd afval, waaronder plastic, zal eerst in de innovatieve en exclusieve thermochemische installatie van Enerkem verwerkt worden tot synthesegas en daarna tot schone methanol voor de chemische industrie en de transportsector. Methanol wordt nu nog meestal uit aardgas of kolen geproduceerd.

Werkgelegenheid

W2C creëert ongeveer 250 banen tijdens de bouw van de installatie die ruwweg 50 permanente banen in het Botlek-gebied zal gaan opleveren.

Partners

De installatie in Rotterdam profiteert van de uitstekende industriële infrastructuur van de haven van Rotterdam, en van de samenwerking met Air Liquide en Nouryon voor het leveren van de benodigde zuurstof en waterstof. Op dit moment is het de bedoeling dat de door de fabriek geproduceerde duurzame methanol wordt aangekocht door Nouryon en Shell. Er zal gebruik worden gemaakt van exclusieve technologie van het Canadese bedrijf Enerkem. De installatie zal worden uitgerust met twee productielijnen. Dat is de dubbele capaciteit van de grootschalige installatie van Enerkem in Edmonton, Canada. De beoogde locatie voor de installatie is het Botlek-gebied in de haven van Rotterdam.

Contact

Wilt u meer weten over het 'waste to chemicals'-project?
Dan kunt u contact opnemen met:

Stijn Effting
Business Manager Chemicals and Biobased Industry

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO2-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?