Energie-infrastructuur

In de Rotterdamse haven komen grote hoeveelheden warmte, stoom en CO2 vrij bij industriële processen. Chemiebedrijven, de glastuinbouw en huishoudens in de regio hebben juist warmte nodig. Via pijpleidingen kunnen deze energiebronnen slim uitgewisseld worden. Door zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan en reststromen zo goed mogelijk te gebruiken, komt er minder CO₂ en NOx in de lucht. Dit draagt bij aan het realiseren van een duurzame haven en zorgt voor een rendabel en duurzaam bedrijfsklimaat.

Rotterdam werkt aan afvang, gebruik en opslag van CO2

Het afvangen van CO2 bij industrieën om het vervolgens te gebruiken of ondergronds op te slaan (Carbon Capture Utilization and Storage, kortweg CCUS) is één van de maatregelen om de klimaatdoelstellingen te halen. Het regeerakkoord van het kabinet Rutte III en het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord onderschrijven het belang van CCUS in de energietransitie. CCUS is op relatief korte termijn toepasbaar en kostenefficiënt.

Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN werken daarom samen aan de voorbereiding van een project waarbij CO2 van de industrie uit de Rotterdamse haven wordt verzameld en opgeslagen in gasvelden diep onder de Noordzeebodem. Een deel van de CO2 kan gebruikt worden in de kassen in Zuid-Holland om planten sneller te laten groeien.
Havenbedrijf, Gasunie en EBN werken in dit project samen onder de projectnaam Porthos: Port of Rotterdam CO2 Transport Hub & Offshore Storage.

Open net: warmte, stoom en CO₂

Om een energie-efficiënte en duurzame haven te krijgen draagt het Havenbedrijf bij aan een uitgebreid ‘open net’ waardoor vraag en aanbod van verschillende energiedragers met elkaar wordt verbonden. Het aanleggen van zo’n uitgebreid stelsel in en rond de haven met aanbieders en afnemers van energiebronnen kan het Havenbedrijf niet alleen. Daarvoor is samenwerking en zijn investeringen van meerdere partijen nodig. Ook zal regelgeving op verschillende punten moeten worden aangepast. Alleen dan zijn er nieuwe verdienmodellen mogelijk. Hierbij is het van belang om eerst te kijken naar wat we al hebben: er liggen al veel bestaande leidingen die anders of beter benut kunnen worden. Lopende projecten van infrastructuur waar bedrijven op synergetische manier gebruik van kunnen maken om hun uitstoot te verminderen en restwarmte niet verloren laten gaan in samenwerking met het Havenbedrijf zijn:

Warmtenet

Samen met o.a. de Gasunie werkt het Havenbedrijf momenteel aan een warmtenet, met als doel restwarmte uit de haven naar het Westland en de steden te brengen. Het principe van dit warmtenet is dat verschillende leveranciers en afnemers gebruik maken van het netwerk, het is een open platform. Ook andere, duurzame bronnen zoals geothermie (aardwarmte) kunnen hierop worden aangesloten. Tegelijk met een nieuwe warmteleiding kan ook een CO₂ leidingenstelsel worden uitgebreid. Behalve warmte hebben tuinders namelijk behoefte aan CO₂ om hun planten sneller te laten groeien. Nu verstoken tuinders soms gas om CO₂ te produceren. Met een leidingenstelsel voor CO₂ kan uitgestoten CO₂ van de havenindustrie (dat anders de lucht in zou gaan) naar de tuinders worden gebracht.

Elektriciteit
In de haven van Rotterdam wordt veel energie opgewekt en verbruikt. Ook wordt er duurzame energie geproduceerd, zoals zonne-energie, windenergie en energie uit biomassa. TenneT gaat de komende jaren elektriciteit van windparken op zee naar de Maasvlakte transporteren. Dat biedt mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen zoals elektrificatie van de industrie en het omzetten van elektriciteit in waterstof. Deze waterstof kan dan weer dienen als brandstof.

Contact

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met:

Maike Akkers
Programma Manager

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?