Lopende projecten

Al jaren bereiden bedrijven in de haven zich voor op en investeren zij succesvol in een toekomstbestendige, schone haven. En met resultaat. Sinds 2016 is de uitstoot van de Rotterdamse industrie afgenomen met circa 17%. Innovaties worden in de praktijk getest, nieuwe technieken toegepast en bestaande bedrijven gaan samenwerken met nieuwe. Ook nemen we alvast maatregelen om zoveel mogelijk uitstoot op korte termijn te beperken. Dat er al volop gewerkt wordt aan de energietransitie in de haven van Rotterdam laten de onderstaande lopende projecten zien.

 

Stap 1 - energietransitie

Lopende projecten, stap 1

De industrie gaat stap voor stap naar CO₂-neutraal. In stap 1 neemt de industrie efficiency-maatregelen. Restwarmte wordt gebruikt om woningen, bedrijfsgebouwen en kassen te verwarmen. CO₂ wordt afgevangen en opgeslagen onder de Noordzee. Deze ontwikkelingen vragen de komende jaren veel extra infrastructuur zoals pijpleidingen en kabels.
Warmtenet: huizen en kassen verwarmen met warmte van de industrie

Nederland gaat in de toekomst over op een andere manier van verwarmen. Huizen en tuinbouwkassen gebruiken nu veel aardgas. Tegelijkertijd produceert de industrie in de Rotterdamse haven veel warmte voor bedrijfsprocessen. Een deel wordt in andere fabrieken gebruikt, maar veel warmte verdwijnt in de lucht. Het Havenbedrijf en Gasunie werken samen om met deze restwarmte huizen en kassen in Zuid-Holland te verwarmen. Daarmee gaat de CO₂-uitstoot omlaag en is er minder gas nodig uit Groningen.

Lees hier alles over Warmtenet Zuid-Holland - een nieuwe verwarming

16.000 huishoudens krijgen restwarmte uit Pernis

16.000 Rotterdamse huishoudens worden verwarmd met de restwarmte van een raffinaderij in Pernis. Dit is een initiatief van Shell, Havenbedrijf Rotterdam en Warmtebedrijf Rotterdam.

Restwarmte Shell voor 16.000 huishoudens
Aanleg langs de Vondelingenweg (Botlek) van de warmteleiding

CO₂-opslag onder de Noordzee (Porthos)

Het afvangen van CO₂ van de industrie en het ondergronds opslaan onder de Noordzee is een belangrijke mogelijkheid om op korte termijn de CO₂-uitstoot te verminderen. Dit heet Carbon Capture Storage (CCS). Het regeerakkoord van het kabinet Rutte-III en ook het Klimaatakkoord benadrukken het belang van CCS om de nationale klimaatdoelen te halen.

Lees meer over CCUS Rotterdam

Netwerk voor stoom

Slimmer samenwerken tussen bedrijven onderling leidde al in 2013 tot de aanleg van de Stoompijp Botlek. Het stoomnetwerk verbindt industrieën die stoom produceren met omliggende bedrijven die stoom nodig hebben. Energie wordt zo efficiënter gebruikt. Dat scheelt op jaarbasis ca. 400.000 ton CO₂-uitstoot. Het netwerk is een voorbeeld van hoe een slimme infrastructuur het aantrekkelijk maakt voor bedrijven om zich in Rotterdam te vestigen.

20% minder CO₂ uitstoot door nieuwe installaties LyondellBasell

De fabriek van LyondellBasell en Covestro op de Maasvlakte maakt grondstoffen voor onder andere isolatiemateriaal, verf en lijm. Nu wordt het afvalwater van de fabriek verbrand. Met de nieuwe installaties wordt zo’n 40% van dat afvalwater gezuiverd door bacteriën. Daardoor ontstaat onder andere biogas. De andere 60% van het afvalwater wordt nog steeds verbrand, maar de stoom die daarbij vrijkomt wordt weer nuttig gebruikt in de fabriek. De CO₂-uitstoot van het bedrijf daalt door de nieuwe installaties met ca. 20%.

Lees meer en bekijk de animatiefilm

 

Stap 2 - energietransitie

Lopende projecten, stap 2

Stap 2 is het veranderen van het energiesysteem. In plaats van olie en gas te gebruiken voor verhitting, zal de industrie overstappen op elektriciteit en (groene) waterstof. Daarvoor is veel en betaalbare elektriciteit nodig uit bronnen als wind en zon.
Windturbines in het havengebied

In het havengebied Rotterdam staat de grootste concentratie windturbines van Zuid-Holland: begin 2019 zo’n 200 Megawatt vermogen. Dat is zo’n 10% van het totale vermogen aan windenergie in Nederland. Op korte termijn komt daar minimaal 150 MW aan nieuw windvermogen bij. Regelmatig worden bestaande turbines vervangen door nieuwe met een groter vermogen. Zo werden in maart 2019 de 17 turbines op de Slufterdijk vervangen door 14 grotere met een capaciteit die bijna twee keer zo groot is.

Eneco en Vattenfall openen Windpark Slufterdam
Prototype krachtigste windturbine ter wereld op de Maasvlakte
Realisatie Windpark Maasvlakte 2

Convenant Realisatie Windenergie in Rotterdamse haven

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat 14 procent van de Nederlandse energieproductie in 2020 afkomstig moet zijn uit duurzame bronnen en in 2023 16 procent. Het Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt dit met het ‘Convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse haven’* (2009). Vanuit dit convenant wordt in 2020 minimaal 150 megawatt nieuw windvermogen in openbaar havengebied opgewekt. In de Havenvisie heeft het Havenbedrijf met diverse partners afgesproken dat het totaal vermogen in 2020 300 megawatt is.

North Sea Wind Power Hub

Binnen het North Sea Wind Power Hub-consortium werken TenneT (Nederland en Duitsland), Energinet (Denemarken), Gasunie en het Havenbedrijf Rotterdam aan de ontwikkeling van een grootschalig, duurzaam Europees energiesysteem op de Noordzee. Windparken worden aangesloten op centraal gelegen hubs op zee. Noordzee-landen en hubs worden met elkaar verbonden via kabels of pijpleidingen.

H-Vision: blauwe waterstof

Binnen het project H-Vision werken zestien partijen uit overwegend het havenindustriegebied Rotterdam samen aan een haalbaarheidsstudie naar de productie en toepassing van blauwe waterstof. Ook het Havenbedrijf Rotterdam is als partner aangesloten bij H-Vision. H-Vision wil de industrie al vóór 2030 voorzien van CO₂-arme energie door met name aardgas te vervangen door blauwe waterstof en mogelijk ook restgassen te gebruiken.

Waterstof in Rotterdam
H-vision: blauwe waterstof voor een groene toekomst
Lees meer over project H-Vision op de website van Deltalinqs

Backbone voor waterstof

Het Havenbedrijf werkt samen met Gasunie aan een backbone voor waterstof door de haven. Plan is om deze al in 2024 in bedrijf te nemen. Bedrijven kunnen daarop aansluiten voor de afname maar ook toelevering van waterstof. De hoofdtransportleiding wordt gekoppeld aan een aantal centrale plaatsen waar de waterstof wordt geproduceerd met gebruik van electrolysers die door windstroom worden gevoed. In de praktijk gaat het hier om meerdere locaties. De eerste wordt voorzien op de Maasvlakte 2.

Deze opzet stimuleert het gebruik van waterstof in de industrie en daarmee de ontwikkeling van de waterstofmarkt. Het Havenbedrijf zet zich met partners in voor de ontwikkeling van zowel blauwe als groene waterstof. Daarbij geldt blauwe waterstof als de wegbereider voor de latere komst van groene waterstof. Dit biedt uitzicht op een snelle verduurzaming, terwijl de infrastructuur voor ‘blauw’ straks ook voor ‘groen’ geschikt is.

Lees het persbericht: 'Rotterdam stimuleert waterstofeconomie door aanleg infrastructuur'
Lees meer over waterstof

Groene waterstof voor BP-raffinaderij

BP, Nouryon (voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals) en Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken de mogelijkheden voor de productie van groene waterstof voor de BP-raffinaderij in Rotterdam. Groene waterstof wordt verkregen door elektrolyse van water met behulp van groene stroom. Voor grootschalige productie van groene waterstof is veel groene stroom nodig, bijvoorbeeld van windparken op zee. Dit vraagt ook veel capaciteit aan electrolysers. Het Havenbedrijf Rotterdam doet daarom ook onderzoek naar de benodigde waterstof infrastructuur. Ook de mogelijkheden van een speciaal bedrijfsterrein voor electrolysers wordt onderzocht.

Waterstof in Rotterdam
Energietransitie doet veel waterstof opwaaien
Havenbedrijf kijkt naar grootschaliger waterstofproductie en netwerk

Groene waterstoffabriek Shell en aanleg infrastructuur door Gasunie en Havenbedrijf

De waterstofeconomie komt op dit moment in een stroomversnelling met de aankondiging van Shell om al in 2023 een fabriek voor groene waterstof in gebruik te willen nemen. Die fabriek komt op de Tweede Maasvlakte. De waterstof gaat vandaar via een nieuwe pijpleiding naar de raffinaderij in Pernis. Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam willen die pijpleiding gezamenlijk aanleggen.

Lees meer over de groene waterstoffabriek in het persbericht: 'Rotterdam stimuleert waterstofeconomie door aanleg infrastructuur'

Groene waterstoffabriek Uniper

Energiebedrijf Uniper en Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken de mogelijkheden voor grootschalige productie van groene waterstof op de Maasvlakte. De ambitie is om in 2025 een waterstoffabriek met een capaciteit van 100 MW op het terrein van Uniper te realiseren en die capaciteit uiteindelijk uit te breiden tot 500 MW. De haalbaarheidsstudie wordt deze zomer afgerond.

Lees meer over de waterstoffabriek in het persbericht.

Een groene toekomst voor de kolencentrales

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III is afgesproken voor 2030 te stoppen met het gebruik van kolen voor het opwekken van elektriciteit. Op de Maasvlakte staan twee recent geopende centrales van Uniper en Riverstone (voorheen Engie). Beide bedrijven onderzoeken welke rol de centrales (door ombouw) kunnen vervullen na het stoppen met steenkool.

Lees meer in artikel: 'Een groene toekomst voor de kolencentrales'
Europees onderzoeksproject voor innovatieve ombouw van kolencentrale naar biomassa

Blockchain als versnelling van de energietransitie

BlockLab, gespecialiseerd in blockchain in de haven van Rotterdam, werkt aan vier innovatieprojecten met oplossingen voor de energiemarkt. Met deze trajecten wil BlockLab bijdragen aan de versnelling van de energietransitie. Inmiddels zijn vier prototypes ontwikkeld voor de warmtemarkt, offshorewindparken, smartmeters en consumenten die zelfgeproduceerde elektriciteit willen verhandelen.

Bijdrage aan energietransitie door Havenbedrijf Rotterdam

Ook het Havenbedrijf draagt een steentje bij aan een energiezuinige haven. Een derde van de patrouillevaartuigen vaart voor 100% op biobrandstoffen. Onder medewerkers stimuleren we het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. Voor de leaserijders geldt een CO₂-norm van 59g/km. Het kantoor gebruikt havenwarmte en groene stroom. En door de haven heen vervangt het Havenbedrijf de openbare verlichting door LED.

Bekijk de video:
Hybride patrouillevaartuig RPA 8 voor duurzame haven

 

Stap 3 - energietransitie

Lopende projecten, stap 3

Bij deze stap gaat het om vervanging van fossiele grondstoffen. Dit kan door gebruik van biomassa, gerecyclede materialen en groene waterstof.
Waste-to-chemicals: van afval naar chemicaliën

Air Liquide, Enerkem, Nouryon, Shell en Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelen momenteel een geavanceerde 'waste-to-chemicals'-installatie in Rotterdam. Hier kunnen niet-recyclebare afvalstoffen omgezet worden in chemicaliën en biobrandstoffen. Dit is de eerste installatie van dit type in Europa.

Alles over Waste-to-chemicals

Bleekaarde als bouwmateriaal

Bleekaarde wordt momenteel gebruikt om plantaardige olie te zuiveren. Na enkele weken is de bleekaarde verzadigd en wordt het een afvalproduct. Een toekomstige installatie kan onder andere olie uit de bleekaarde terugwinnen. Die olie kan dan bijvoorbeeld weer gebruikt worden als biobrandstof. De bleekaarde kan voor bouwmaterialen gebruikt worden.

Verzadigde bleekaarde is miljoenen waard

Volledige recycling verontreinigde bouwstoffen

Het Rotterdamse bedrijf REKO bouwt een nieuwe installatie voor de reiniging van verontreinigd asfalt. In de installatie wordt asfalt in een ronddraaiende trommeloven bij temperaturen van 1.000 graden thermisch gereinigd. Dat levert schoon zand, grind en vulstof op dat hergebruikt kan worden. Daarnaast wekt de installatie voor maar liefst 50.000 huishoudens elektriciteit op. REKO heeft met deze nieuwe installatie de grootste capaciteit ter wereld om dit soort verontreinigde bouwstoffen te recyclen.

REKO investeert 125 miljoen euro in tweede installatie

Afval als grondstof van het Prinses Amalia-viaduct

Het ‘Prinses Amaliaviaduct Maasvlakte’ zorgt voor een goede bereikbaarheid van de containerterminals aan de Amaliahaven en het zuidelijker gelegen deel van Maasvlakte 2. Bij de bouw van dit viaduct is afval (Beaumix) als grondstof gebruikt.

Lees meer over de realisatie van het Prinses Amaliaviaduct en bekijk de video over beaumix

Chloorafval als nieuwe grondstof en energie

Bij afvalverwerkingsbedrijf Indaver verwerken en beheren ze niet alleen afval, maar ze gaan een stap verder. De installatie met de naam IndaChlor, gaat chloorafval verwerken uit heel Europa. Dus ook van industriële bedrijven uit de Rotterdamse haven. Het chloorafval wordt omgezet in nieuwe grondstof en energie. Deze wordt in een gesloten kringloop weer geleverd aan de nabijgelegen industrie.

Plastic Design Challenge 2018, Blue City

Wat te doen met 300 ton afgedankte visnetten? Dit was een van de opdrachten voor de teams die deelnamen aan de Plastic Design Challenge 2018 van Blue City, een broedplaats in Rotterdam waar startups initiatieven ontwikkelen om de circulaire economie stap voor stap te realiseren.

Team Plastic Playgrounds werkte aan deze opdracht met een succesvol resultaat.

Verwerking van industriële- en draagbare batterijen

Het bedrijf uRecycle® gaat in de haven van Rotterdam een nieuwe fabriek bouwen voor zowel het recyclen als hergebruik van batterijen.

uRecycle® kiest Rotterdam als locatie voor recycling en hergebruik batterijen.

 

TRANSPORT EN DIGITALE OPLOSSINGEN

Lopende projecten duurzaam transport

Naast de industrie zal ook het transport van goederen naar, in en van het havengebied klimaatvriendelijk moeten worden. Samen met partners ontwikkelt het Havenbedrijf Rotterdam activiteiten om de logistieke sector te helpen de CO₂-uitstoot te verminderen.
Air Liquide en Havenbedrijf: wegtransport op waterstof

Air Liquide en Havenbedrijf Rotterdam hebben gezamenlijk het initiatief genomen om in 2025 1.000 vrachtwagens op waterstof te laten rijden in Nederland, België en West-Duitsland. Verschillende partners uit de supply chain van vrachtwagenfabrikanten zoals VDL Groep, Iveco/Nikola en andere, tot transportondernemingen zoals Vos Logistics, Jongeneel Transport en HN Post, als ook leidende brandstofcel leveranciers, hebben zich reeds aangesloten bij dit initiatief.

Dit is een van de grootste projecten in Europa voor de ontwikkeling van vrachtwagens op waterstof en de daarbij horende infrastructuur. Het project zorgt voor verbetering van de luchtkwaliteit en een vermindering van de CO2-uitstoot van naar schatting meer dan 100.000 ton, het equivalent van 110 miljoen vrachtwagenkilometers.

Lees meer over wegtransport op waterstof

Proeven biobrandstoffen in containerscheepvaart

IKEA, containerrederij CMA CGM en GoodShipping zijn - met steun van het Havenbedrijf Rotterdam - een proef gestart met duurzame bio-stookolie in de containerscheepvaart.

Onder de vlag van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) namen multinationals FrieslandCampina, Heineken, Philips, DSM, Shell en Unilever het initiatief tot samenwerking met AP Moller-Maersk om een containerschip te voorzien van duurzame brandstof. De CO₂-besparing van deze pilot is gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van ruim 200 huishoudens of 12 miljoen autokilometers.

Verduurzaming van de binnenvaart

Zero Emission Services B.V. (ZES) introduceert een nieuw energiesysteem voor de verduurzaming van de binnenvaart. Dit gebeurt met een voor iedereen toegankelijke infrastructuur voor emissieloos varen. Schoon, klimaatneutraal en klaar om de competitie met fossiele brandstoffen aan te gaan.

Lees meer over ZES en de oprichters (Heineken, Engie, Wärtsila, ING en Havenbedrijf Rotterdam) en bekijk de animatie

Biobrandstoffen binnenvaart

Duurzame brandstoffen producent GoodFuels en partner REINPLUS FIWADO Bunker hebben voor het eerst het binnenvaartschip ‘For Ever’ volledig gebunkerd met 100% geavanceerde biobrandstof. Met deze levering wordt het gebruiksgemak van geavanceerde biobrandstoffen aangetoond en een aanmerkelijke CO₂-besparing bereikt.

Emissieloze binnenvaart

In RH2INE (Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence) werkt Havenbedrijf Rotterdam met 19 andere partijen (waaronder overheden en bedrijven) samen die het gebruik van waterstof mogelijk willen maken. RH2INE richt zich in eerste instantie op het realiseren van productielocaties voor waterstof langs de Rijn tussen Rotterdam en Keulen. Het doel is dat in 2024 de eerste tien tot vijftien binnenvaarttankers op waterstof gaan varen.

Walstroom Rotterdamse haven

In Rotterdam werken Gemeente en Havenbedrijf samen aan verduurzaming van stad en havengebied. Hierbij wordt ook ingezet op walstroom. Door zeeschepen aan de kade van duurzame stroom te voorzien, kunnen generatoren aan boord uit. Zo draagt walstroom bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en verbetering van de leefomgeving.

Lees meer over walstroom

Digitalisering leidt tot lager energieverbruik

In Rotterdam wordt digitalisering ingezet om de efficiëntie en betrouwbaarheid van transport verder te verbeteren. In de praktijk leidt dit tot lagere transactiekosten bij het boeken van lading, en ook een lager energieverbruik door kortere vaarroutes en een snellere afhandeling van ladingen.

Zelf aan de slag?

Gaat u hernieuwbare energie produceren of technieken toepassen om CO2 te verminderen?

Bekijk dan de mogelijkheden van de nieuwe subsidieregeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). Deze subsidie wordt eind november opengesteld.
Bekijk de website voor meer informatie.

Bent u actief in de binnenvaart of vervoert u uw producten via de binnenvaart? En wilt u overstappen op een schoon alternatief?

Zero Emission Services (ZES) is een nieuw bedrijf dat verwisselbare batterijcontainers verhuurt aan binnenvaartondernemers, zodat het schip volledig emissievrij kan varen.
Neem voor meer informatie contact op met ZES of bekijk de website voor meer informatie.

Bent u actief in de zeevaart en wilt u overschakelen op alternatieve brandstoffen?

Wellicht komt u in aanmerking voor de Stimuleringsregeling Klimaatvriendelijke Zeevaart van het Havenbedrijf Rotterdam. Met deze stimuleringsregeling willen we een boost geven aan projecten die zonder financiële ondersteuning lastig van de grond komen. De regeling is van start gegaan in januari 2019 en loopt door tot en met december 2022.
Bekijk de website voor meer informatie.

In 3 stappen CO₂-neutraal

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt samen met het bedrijfsleven in de haven en de overheid aan een toekomstbestendige haven. We werken in 3 stappen toe naar een CO₂-neutrale haven. Stappen 1 tot en met 3 zijn efficiency & infrastructuur, naar een nieuw energiesysteem en naar een nieuw grondstoffen- en brandstoffensysteem.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de lopende projecten of hoe de energietransitie interessant kan zijn voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Nico van Dooren Director Energy and Industry port of Rotterdam
Nico van Dooren
Director Energy and Industry
Maike Akkers
Program Manager Energy Infrastructure
Stijn Effting Havenbedrijf Rotterdam
Stijn Effting
Program Manager Renewable Chemicals and Fuels
Ankie Janssen Havenbedrijf Rotterdam
Ankie Janssen
Program Manager Alternative Fuels
Wilco van der Lans
Program Manager Renewables
Moinique de Moel Program Manager Circular Economy port of Rotterdam
Monique de Moel
Program Manager Circular Economy
Randolf Weterings, Program Manager Electrification and Hydrogen port of Rotterdam
Randolf Weterings
Program Manager Electrification and Hydrogen
Refke Gunnewijk port of Rotterdam
Refke Gunnewijk
Program Manager Sustainable Supply Chain

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page