Optimalisatie containerbinnenvaartketen

In 2019 groeide de overslag van containers in de Rotterdamse haven met 2,1% tot 14,8 miljoen TEU per jaar. In de eerste helft van 2020 is het containervervoervolume met 7% gedaald tot 7 miljoen TEU. Containeroverslag is de motor achter de groei van de haven. Bij het achterlandvervoer van containers speelt de binnenvaart een onmisbare rol. De binnenvaart heeft momenteel een aandeel van 38% in het containervervoer tussen de Maasvlakte en het achterland. Het Havenbedrijf heeft als ambitie dat het aandeel van de containerbinnenvaart groeit naar 45% in 2030. Om deze groei te faciliteren, streven we naar een optimale containerbinnenvaartketen.

Ontwikkelingen in de containerketen

Diverse ontwikkelingen op mondiaal niveau hebben de afgelopen jaren een sterke impact gehad op de containerketen. In Rotterdam heeft dit geleid tot grotere pieken in volume en afhandelingsvraag aan de zee- en landzijde. De afstemming tussen partijen in de keten over planning en uitvoering van containervervoer in de zeehaven is complexer geworden.

 • Schaalvergroting zeeschepen

  In de zeevaart vindt verdere schaalvergroting plaats: zowel de zeeschepen als de te lossen en/of te laden containers per scheepsbezoek (call size) worden groter en de pieken in de call sizes nemen toe. De grootste zeeschepen die in Rotterdam komen, hebben een capaciteit van meer dan 23.000 TEU.

 • Alliantievorming

  Toenemende consolidatie en samenwerking van de grote containerrederijen leidt tot bundeling van volumes op grote schepen. Deze allianties van rederijen kiezen in hun vaarschema voor Rotterdam en maken gebruik van de verschillende deepsea terminals.

 • Groeiende volumes

  De containervolumes in de Rotterdamse haven zijn sinds 2010 sterk gegroeid. Ook de containerbinnenvaart van en naar Rotterdam is gegroeid naar 3 miljoen TEU in 2018. De druk op de kade zal naar verwachting toenemen met toenemende deepsea, feeder en bargevolumes.

 • Nieuwe terminalcapaciteit

  In 2015 zijn op Maasvlakte 2 de deepsea terminals van Rotterdam World Gateway en APM Terminals Maasvlakte II gestart. Dit accommodeert de groei van het containervolume in de toekomst. Met vijf deepsea terminals op de Maasvlakte wordt de planning van containerbinnenvaart in Rotterdam complexer.

 • Free time, demurrage & detention

  Afspraken rond free time, demurrage & detention hebben een sterke invloed op het containerproces. De voorwaarden voor het ophalen/inleveren van een container worden strenger waardoor de beschikbare tijd voor het containervervoer per binnenvaart afneemt.

Initiatieven in de containerbinnenvaart

Havenbedrijf Rotterdam faciliteert structureel sectoroverleg tussen alle spelers in de containerketen: verladers, reders, expediteurs, barge operators, inland terminals, deepsea terminals en empty depots.* Om de ontwikkelingen in de containerketen en de gevolgen van die ontwikkelingen op te kunnen vangen, werken alle ketenpartijen samen aan het transparanter en efficiënter inrichten van de containerbinnenvaartketen. Hiervoor zijn diverse initiatieven ontplooid.

*APMT, BDB, BDI/DSVK, CBRB, Deltalinqs, EBU, ECT, evofenedex, FENEX/TLN, Koninklijke BLN-Schuttevaer, LINc, Ministerie van I&W, Portbase, Port of Rotterdam, RWG, SPEDLOGSWISS, SSC, SVS, VRC, VRTO

Guideline voor verladers en expediteurs

De ketenpartijen hebben een guideline ontwikkeld met adviezen voor verladers en expediteurs om zelf invloed uit te oefenen op het transparanter en efficiënter inrichten van de containerbinnenvaartketen.

 • Nextlogic

  Nextlogic biedt een integrale planning voor de afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven. Dit leidt tot een optimale inzet van de assets van deepsea terminals, empty depots en barge operators en maakt het binnenvaartproduct efficiënt en betrouwbaar voor verladers en expediteurs.

 • Portbase

  Portbase biedt via het Port Community Systeem een platform voor alle partijen om eenvoudig en efficiënt informatie uit te wisselen in de logistieke keten via Rotterdam. De partijen kunnen services van Portbase gebruiken en informatie met elkaar delen om continu inzicht te hebben in de actuele status van de container in de keten.

 • Digitalisering

  Met PortForward ontwikkelt het Havenbedrijf Rotterdam digitale tools voor het verbeteren van het proces in de haven en het achterland. Deze intelligente oplossingen zijn geschikt voor verladers, expediteurs, vervoerders, terminalbedrijven en havenbedrijven die hun inzicht in en controle over hun logistieke ketens willen vergroten.

 • Bundeling

  Samenwerking tussen marktpartijen leidt tot het bundelen van containervolumes in het achterland en in de haven. Door het maken van afspraken met deepsea terminals over tijdstip (fixed window) en call size wordt de betrouwbaarheid van het containervervoer verbeterd. Terminals bieden onder voorwaarden fixed windows aan om bundelingsinitiatieven te ondersteunen middels gegarandeerde afhandelingstijden.

Bundeling in het achterland

Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt de initiatieven waarin barge operators samenwerken en containers bundelen in het achterland. De barge operators maken gebruik van hubs om containers te bundelen en hebben een vaste afspraak op één of meerdere deepseaterminals via een lijndienst. Voorbeelden hiervan zijn de North West Central Corridor, de West Brabant Corridor, de Ruhr Express en Limburg Express.

Bundeling in de haven

Op de Maasvlakte, in de Waal-Eemhaven en in Alblasserdam worden containers gebundeld en per binnenvaartschip direct en op vaste tijden van en naar de deepsea terminals gebracht.

Overflow hubs

In de haven wordt de mogelijke inzet van (virtuele) overflow hubs onderzocht om de capaciteit efficiënter in te zetten, pieken beter te kunnen opvangen, het volume te kunnen spreiden en tijdsonafhankelijk te kunnen inspelen op veranderingen in de keten. De overflow hubs kunnen zowel fysieke als virtuele hubs zijn. Tevens wordt de inzet van duwbakken onderzocht.

Infrastructuur

De Rotterdamse haven besteedt continu aandacht aan zijn uitgebreide netwerk van intermodale transportverbindingen (spoor, binnenvaart, weg en pijpleidingen) met het achterland. De capaciteit van het netwerk wordt structureel uitgebreid. Voorbeelden zijn het verbreden van de A15, het Breeddiep, de Botlekbrug, het Theemswegtracé, en de Havenspoorlijn.

Havenbedrijf Rotterdam is actief betrokken bij het Programma Goederenvervoercorridors waarbinnen Ministerie van I&W, Topsector Logistiek en de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland samenwerken aan het verbeteren van de topcorridorinfrastructuur.

Ketenperformance meten

Via de ontwikkeling van een KPI Dashboard worden prestaties in de hele keten voor iedereen op dezelfde wijze gedefineerd en gemonitord. Voor containerbinnenvaartschepen die van of naar de haven van Rotterdam varen, is de Barge Performance Monitor ontwikkeld.

Contact

Wilt u meer weten over de optimalisatie initiatieven containerbinnenvaart, neem contact op met:

Arwen Korteweg
Business Manager Logistics
+31 (0)10 252 1321

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page