De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben een handelsovereenkomst gesloten die in werking treedt op 1 januari 2021. Ondanks het akkoord gelden vanaf dan douaneformaliteiten voor het goederenverkeer met het VK.

Jaarlijks worden miljoenen tonnen goederen geïmporteerd en geëxporteerd via de haven van Rotterdam. Havenbedrijf Rotterdam werkt al ruim twee jaar nauw samen met Rijkswaterstaat, de Douane, Portbase, ferrybedrijven, lokale overheden en andere partners in de logistieke keten met als doel het transport van goederen van Rotterdam naar Britse havens, in deze nieuwe situatie, zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Kans op verkeershinder minimaliseren
Vervoerders, terminals en autoriteiten zullen moeten wennen aan de nieuwe praktijksituatie. Door nieuwe douaneformaliteiten kunnen vertragingen bij de poorten van de ferryterminals ontstaan. Ondanks alle voorbereidingen en voorzorgsmaatregelen bestaat de kans dat het logistieke proces in de eerste dagen van het nieuwe jaar minder soepel verloopt dan normaal. Vanaf 1 januari 2021 treffen we daarom verkeersmaatregelen in de omgeving van de ferryterminals om de Brexit-impact te beperken. Deze maatregelen zijn gebaseerd op diverse verkeerssimulaties. Er zijn tijdelijke parkeerplaatsen voor vrachtwagens gecreëerd op of nabij de ferryterminals in Hoek van Holland, Vlaardingen en in havengebied Europoort. Het verkeer wordt begeleid, bebording is aangebracht en er zijn verkeersregelaars aanwezig. We verwachten dat deze maatregelen voor maximaal zes tot acht weken nodig zijn.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Wat zijn de feiten en cijfers over Brexit en de Rotterdamse haven?

• Voor Rotterdam is qua volume het Verenigd Koninkrijk na Rusland het tweede herkomstland voor via de zee aan- en afgevoerde goederen. Na Duitsland, België en Rusland is het VK qua totale overslag het vierde land, met een kleine 40 miljoen ton (8,5% van het Rotterdamse totaal).

• De Brits import bestaat vooral uit shortsea: Roll-on/Roll-off (RoRo) lading, containers en natte bulk. De Britse export naar Nederland bestaat vooral uit natte bulk (met name Noordzeeolie) en shortsea en RoRo-lading.

• Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in 2016 berekend dat een Brexit de economie van Nederland relatief hard kan raken. Dat komt omdat de Nederlandse economie, in vergelijking met die van de EU, meer via handel verweven is met de economie van het VK. Volgens het CPB kunnen de kosten voor Nederland in 2030 oplopen tot 1,2% van het bbp, wat neerkomt op zo’n € 10 miljard ofwel € 575 per inwoner. De impact is volgens CPB het grootst op de productie van voedselverwerkende industrie, chemie, kunststof- en rubberindustrie, elektronische apparatenindustrie, transportmiddelenindustrie en metalen- en mineralenindustrie.

• Het handelseffect van de Brexit op het maritieme transport van en naar de Nederlandse zeehavens kan aanzienlijk zijn, zo blijkt uit rapport ‘Gaan we het schip in?’ van Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (8 februari 2018). Bij de inschatting van dit effect zijn de Brexit-handelsscenario’s van het CPB als uitgangspunt genomen. Voor wat betreft het uitgaande transport is het effect van de Brexit voor alle Nederlandse havens gezamenlijk ingeschat op -4,4% in het ongunstige scenario en -2,6% in het gunstige scenario.

• Indien het VK uit de interne markt stapt, zullen er douanehandelingen verricht moeten worden. Nederland zal daartoe douanefaciliteiten moeten inrichten, ook in de Rotterdamse haven. Daartoe werven de Nederlandse Douane en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit extra personeel (750-930 Douane en maximaal 143 NVWA).

Hoe bereidt de haven van Rotterdam zich voor op Brexit?

• Een belangrijk gevolg van Brexit is dat niet alleen terminals en rederijen ermee te maken krijgen maar dat het doorwerkt naar hele logistieke keten in het achterland. Concreet betekent dat indien een Duitse verlader geen douanenummer heeft of zijn BTW-aangifte niet op orde is, hem geen toegang wordt verleend tot de terminal in Rotterdam. Het is daarom essentieel dat alle partijen in logistieke keten zich aanpassen aan feit dat het VK derde land wordt. In september 2018 was slechts 18% van de Nederlandse ondernemers die handel drijven met het VK zich actief aan het voorbereiden op de Brexit. Daarom hamert het Havenbedrijf er voortdurend op dat alle schakels in de logistieke keten zich voorbereiden, van terminal operator tot verlader. Bedrijven die een douanenummer willen aanvragen, doen dat via deze link.
• Brexit kan leiden tot opstoppingen rondom terminals in de haven aangezien extra formaliteiten tot vertragingen kunnen leiden, bijvoorbeeld indien transporteurs hun vrachtpapieren niet op orde hebben. Om dit risico zo klein mogelijk te maken, is het Havenbedrijf in overleg met terminalexploitanten en omliggende gemeenten om extra parkeerplekken te realiseren voor vrachtvervoer op of rond de terminals.
• Havenbedrijf Rotterdam heeft samen met terminals een simulatiestudie uitgevoerd naar de mogelijke impact van Brexit op de infrastructuur op en rond de terminals. De uitkomsten van deze simulatie kan de overheid als wegbeheerder gebruiken om de grootste knelpunten weg te nemen.
• Aangezien RoRo en shortsea terminals nog niet beschikken over ict-infrastructuur die noodzakelijk is voor het afhandelen van derde landenverkeer, helpt het Havenbedrijf Rotterdam via haar dochteronderneming Portbase aansluiting op een ict-systeem dat, net als dat het geval is voor containerterminals, de formaliteiten volledig automatiseert. Dit waarborgt dat het handelsverkeer met het VK zo min mogelijk vertragingen oplevert.

Wat zijn de kansen en bedreigingen voor de Rotterdamse haven van een Brexit?

• Op de korte termijn zijn mogelijke vertragingen op RoRo en shortsea terminals de meest acute bedreiging voor soepel handelsverkeer met het VK. Op de middellange en lange termijn kan herinvoering van handelstarieven leiden tot veranderingen in productieprocessen en distributiesystemen hetgeen kan leiden tot geringere handelsstromen. Dit biedt voor Rotterdam evenwel ook kansen, bijvoorbeeld indien bedrijven hun activiteiten verplaatsen van het VK naar Rotterdam. Havenbedrijf en stad Rotterdam werken hierin nauw samen.

Hoe kan het Havenbedrijf het bedrijfsleven in de haven helpen om de nadelige gevolgen van Brexit zo veel mogelijk te beperken?

• Havenbedrijf Rotterdam is al ruim een jaar bezig met het actief informeren van het havenbedrijfsleven over de mogelijke gevolgen van de Brexit en dat men zich daarop tijdig dient voor te bereiden. Ook zit het Havenbedrijf namens het Rotterdamse bedrijfsleven bij diverse overleggen met Rijk, gemeenten en inspectiediensten om te zorgen dat alle inzet van de overheid goed aansluit bij de behoeften van het bedrijfsleven. Dit gaat over zaken als voldoende douanecapaciteit en voldoende mogelijkheden voor veterinaire en fytosanitaire keuringen zodat die in het gehele havengebied kunnen plaatsvinden.
• Havenbedrijf Rotterdam heeft samen met terminals een simulatiestudie uitgevoerd naar de mogelijke impact van Brexit op de infrastructuur op en rond de terminals. De uitkomsten van deze simulatie kan de overheid als wegbeheerder gebruiken om de grootste knelpunten weg te nemen.
• aangezien RoRo en shortsea terminals nog niet beschikken over ict-infrastructuur die noodzakelijk is voor het afhandelen van derde landenverkeer, helpt het Havenbedrijf Rotterdam via haar dochteronderneming Portbase aansluiting op een ict-systeem dat, net als dat het geval is voor containerterminals, de formaliteiten volledig automatiseert. Dit waarborgt dat het handelsverkeer met het VK zo min mogelijk vertragingen oplevert.

Wat zijn de grensformaliteiten en procedures van de Britse douane?

• Per 1 januari 2021 gaat veel veranderen voor de handel tussen Nederland en het VK. Het is raadzaam om kennis te nemen van de (nieuwe) douaneprocedures en grensformaliteiten aan Britse kant, zoals die recent zijn gepubliceerd in het zogeheten Border Operating Model. Op de pagina van het Brexit loket vindt u meer informatie in 7 stappen:

Stap 1: Bekijk de websites van de Britse overheid over de veranderingen
Stap 2: Bekijk het Border Operating Model voor de veranderingen op douanegebied
Stap 3: Zorg dat u het goederenvervoer goed heeft ingericht in uw bedrijfslogistiek
Stap 4: Vraag ook een Brits EORI-nummer aan
Stap 5: Denk aan de veranderingen voor vrachtwagenchauffeurs
Stap 6: Verdiep u in het nieuwe Britse IT-systeem voor export
Stap 7: Check regelmatig of er nieuwe informatie is verschenen

Welke verkeersmaatregelen treffen we vanaf 1 januari 2021 in de omgeving van de ferryterminals?

Overheden, autoriteiten en (zee)transport terminals hebben zich voorbereid op de nieuwe situatie, met als doel het transport van goederen van Rotterdam naar Britse havens zo soepel mogelijk te laten verlopen en de kans op verkeershinder door opstoppingen te minimaliseren. Door nieuwe douaneformaliteiten kunnen vertragingen bij de poorten van de ferryterminals ontstaan.

Minimaliseren kans op overlast
Om files te voorkomen, worden tijdelijke parkeerplaatsen voor vrachtwagens gecreëerd op of nabij de ferryterminals in Hoek van Holland, Vlaardingen en in havengebied Europoort. Om het verkeer te begeleiden, wordt bebording aangebracht en zijn verkeersregelaars aanwezig. We verwachten dat deze maatregelen voor maximaal zes tot acht weken nodig zijn.

Bekijk de verkeersmaatregelen nabij de ferryterminals. Deze maatregelen zijn gebaseerd op diverse verkeerssimulaties.

Hebben passagiersferrys toegang tot de haven van Rotterdam?

23/12/2020
Ja. De ferrys hebben toegang. Passagiers hebben toegang, mits zij een negatieve PCR-testverklaring kunnen overleggen bij aankomst in Nederland. Dit gaat in vanaf 23 december 2020, 00.00 uur (NL tijd).

Meer informatie via de Rijksoverheid

Hebben ferry’s met vrachtwagens en chauffeurs toegang tot de haven van Rotterdam?

21/01/2021
Ja. De ferry’s met vrachtwagens en chauffeurs kunnen terecht in het havengebied van Rotterdam.
Voor de chauffeurs is een negatieve antigeen sneltest uitslag vereist. Dit is ingegaan op 19/01/2021 00:01 uur (vertrek tijdstip schip uit VK haven)

• Met ingang van 19/01/2021 wordt verlangd van iedereen die aan boord komt dat men een negatieve PCR-test kan laten zien (niet ouder dan 72 uur), daar bovenop moet men beschikken over een negatieve antigeen sneltest (niet ouder dan 4 uur)
• Vrachtwagenchauffeurs moeten een max. 24 uur oude negatieve antigeen sneltest kunnen laten zien (er is voor hen geen negatieve PCR -test nodig).

LEES MEER

21/12/2020
Ja. Ferry’s met vrachtwagens en chauffeurs kunnen terecht in de havens van het havengebied Rotterdam en IJmuiden. Het kabinet wil het transport van essentiële goederen draaiende houden. De ferry’s blijven varen voor vrachtwagens met goederen. Dit is in lijn met de aanpak voor de luchtvaart, waar vrachtvluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland mogelijk blijven. De nieuwe stap van het kabinet volgt na de instelling van het vliegverbod dat sinds vanmorgen van kracht is.

LEES MEER

Waar vind ik keurpunten voor de import van producten in de haven van Rotterdam?

Grenscontroleposten, inspectiecentra en controlepunten
Hier vindt u een overzicht van de aangewezen inspectiecentra en controlepunten voor de import levensmiddelen en consumentenproducten in Nederland.

Keurpunt levende have
In de haven van Rotterdam is sinds 8 januari 2021 een zogeheten keurpunt levende have operationeel. Het Animal Centre Hoek van Holland (ACH) is gevestigd op de terminal van ferry operator Stena Line en is een samenwerking tussen ECS Livestock en Stena Line. Het keurpunt in Hoek van Holland is het enige keurpunt in de Nederlandse zeehavens waar levende dieren veterinair kunnen worden gekeurd. Sinds 1 januari jongstleden zijn keuringen verplicht voor dieren afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk.

Hoe moet ik mijn import-en exportlading digitaal voormelden via Portbase?

Ieder transport van en naar het Verenigd Koninkrijk begint met douaneformaliteiten. Alleen lading die digitaal is voorgemeld, kan de ferry- of shortsea-terminal op en af. Alleen goed voorgemelde import- en exportlading kan in de Nederlandse havens de terminals op en af. Doet u de documentvoormelding niet of niet juist, dan staat uw lading onherroepelijk stil. Zeker weten dat het voormelden van uw douanedocumenten goed gaat? U vindt praktische tips over de services in 4 korte video’s van Portbase. In deze video’s wordt u in 5 minuten langs de belangrijkste stappen voor een correcte documentvoormelding en voor het checken van de status van een zending op de terminal geleid.

Snel wegwijs in de Brexit-services van Portbase

De overzichtsvideo 'Masterclass documentvoormeldingen import en export'
Deel 1 'Melding Export Documentatie - Documentvoormeldingen Export'
Deel 2 'Track & Trace Export - Het volgen van exportlading'
Deel 3 'Melding Import Documentatie - Documentvoormeldingen Import'
Deel 4 'Import Status - Het volgen van importlading'

Meer informatie over Portbase

Douane en de NVWA

Wat zijn de meestgestelde vragen aan de Douane en de NVWA vanuit de markt?

Via deze link kom je bij een lijst met actuele vragen

Bent u klaar voor Brexit?

Op 1 januari 2021 zijn douaneformaliteiten in het goederenverkeer met het Verenigd Koninkrijk een feit. Vanaf dan is voorafgaand aan elk transport bij de Douane een douaneaangifte nodig. Vragen over Brexit? In deze nieuwsbrief van Get Ready for Brexit vindt u antwoorden en leest u hoe de diverse partners in Get Ready for Brexit u een helpende hand bieden.

Lees de Get Ready for Brexit nieuwsbrief van oktober 2020
Lees de Get Ready for Brexit nieuwsbrief van december 2020

Kom nu in actie!

Voorafgaand aan elk transport naar het Verenigd Koninkrijk zijn vanaf 1 januari douaneaangifte nodig en moet het douanedocument bij de ferry- of shortsea-terminal worden voorgemeld. Of u nu chauffeur bent, vervoerder, expediteur, importeur of exporteur: iedereen moet zich voorbereiden en met elkaar goede afspraken maken. Door nu samen in actie te komen, kan lading ook straks altijd snel door onze haven. Regel het direct en zorg dat uw ketenpartners dit ook doen. Alleen samen voorkomen wij vertragingen. Met nog maar zo’n korte tijd te gaan, komt het nu aan op actie!

In 5 stappen klaar voor Brexit

Volg de 5 stappen om tijdig Ready for Brexit te zijn:

Stap 1: maak u bekend bij de Douane
Vraag zo snel mogelijk bij hen een EORI-nummer aan indien u dit nog niet heeft.

Stap 2: bepaal wie de invoer- of uitvoeraangiften doet
Bepaal als importeur of exporteur of u na de Brexit zelf bij de Douane invoer- c.q. uitvoeraangiften wilt doen, of dat u een expediteur of douaneagent inschakelt.

Stap 3: spreek af wie de douanedocumenten voormeldt
Dat kan de importeur/exporteur doen, maar ook de expediteur, douaneagent of bij gelegenheid de vervoerder. Zonder voormelding krijgt de vervoerder geen toegang tot de terminal.

Stap 4: meld u aan voor Portbase
Digitaal voormelden en het real-time volgen van uw lading doet u via Portbase. Voor importlading abonneert u zich op de services Melding Import Documentatie en Import Status. Voor exportlading zijn dat de services Melding Export Documentatie en Track & Trace Export.

Stap 5: check vooraf of de terminal het douanedocument heeft
Alleen digitaal voorgemelde lading kan de terminal op en af.

Downloads

Bent u Ready for Brexit? Download de Get Ready For Brexit flyer en het handboek.

Europa binnen handbereik

Van de 54 miljoen ton goederen die jaarlijks tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk worden verhandeld, gaat ongeveer 80% via de haven van Rotterdam.

De haven van Rotterdam is daarmee een belangrijk logistieke knooppunt voor de import van en export naar het Verenigd Koninkrijk.

Rotterdam behoort tot de top 3 RoRo-havens in West-Europa. Vijf terminals zorgen voor een efficiënte afhandeling en zijn aangesloten op het Europese transport netwerk.

Verschillende terminals hebben toegang tot een on-site-railterminal, die Rotterdam verbindt met landen als Polen, Duitsland en Italië.

De haven van Rotterdam is ook een belangrijke shortsea-hub. Het Rotterdamse shortsea-netwerk biedt meer dan 200 verbindingen naar verschillende havens in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Scandinavië, het Middellandse Zeegebied, de Baltische Staten en Rusland.

De 24/7 bereikbaarheid van de terminals in combinatie met het 'just in time' principe, maakt het mogelijk om de lading vlak voor vertrek bij de terminals aan te leveren.

Een groot voordeel voor rederijen, verladers en expediteurs.

Lees meer over de RoRo-diensten en shortsea oplossingen.

Deze webpagina bevat informatie voor:

Informatie voor de scheepvaart

Brexit of geen Brexit, alle zeescheepvaart dient een bezoek aan de Rotterdamse haven vooraf te melden bij de divisie Havenmeester. Meer informatie voor bezoekende zeevaart en binnenvaart.

Informatie voor exporteurs en importeurs

Na vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU), is het geen EU-lidstaat meer. Daardoor zijn procedures nodig aan de douane bij import en export tussen EU-landen en het VK. Nederlandse bedrijven moeten na de Brexit voortaan bij export en import aangifte doen bij de Douane. Bij een zogeheten harde Brexit is er géén overgangsperiode – importeurs en exporteurs merken de gevolgen dan meteen.

Naast deze douaneregels kunt u ook te maken krijgen met andere formaliteiten zoals keuringen voor dierlijke producten of extra regels voor de in- en uitvoer van afvalstoffen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept ondernemers die goederen leveren aan klanten in het Verenigd Koninkrijk of die goederen ontvangen uit het Verenigd Koninkrijk, op om zich op tijd aan te melden bij de digitale systemen die nodig zijn voor het aanvragen en verwerken van import- en exportkeuringen en -certificaten.

Informatie voor wegtransport

Na vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU), is het geen EU-lidstaat meer. Daardoor zijn procedures nodig aan de douane bij import en export tussen EU-landen en het VK. Nederlandse bedrijven moeten na de Brexit voortaan bij export en import aangifte doen bij de Douane.
Na de Brexit veranderen de regels voor goederenvervoer via de ferry. Voorafgaand aan het transport moeten tenminste drie formaliteiten in orde zijn:

  1. Boeking bij de ferrymaatschappij.
  2. Douaneaangifte van de te vervoeren goederen.
  3. Aanmelding van de douanedocumenten via Portbase.

Voldoet het transport niet aan deze drie voorwaarden, dan wordt de vrachtwagenchauffeur de toegang tot de ferryterminal geweigerd. Vrachtwagenchauffeurs wordt daarom geadviseerd om pas te gaan rijden naar ferry terminals, nadat er voor hun lading douaneaangifte is gedaan en douanedocumenten vooraf zijn aangemeld. Meer informatie www.getreadyforbrexit.eu

Bufferparkeerlocaties

In de buurt van de ferry terminals zijn tijdelijke bufferparkeerlocaties ingericht. Vrachtwagenchauffeurs die geen toegang krijgen tot de ferry terminal, kunnen daar de vereiste formaliteiten alsnog in orde maken, in samenwerking met hun opdrachtgever of transportplanner.

Informatie voor omwonenden

Brexit leidt tot extra douane formaliteiten, paspoortcontroles en mogelijk tot extra inspecties door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dit kan leiden tot langere verwerkingstijden op de ferry terminals en meer verkeersdrukte op of nabij de terminals. Mogelijk ondervindt u verkeershinder. Op www.rotterdamonderweg.nl en www.vananaarbeter.nl staat actuele verkeersinformatie.

Wegbeheerder Rijkswaterstaat, lokale overheden, het havenbedrijfsleven, de transportsector en Havenbedrijf Rotterdam werken nauw samen om het risico op verkeer- en parkeeroverlast als gevolg van Brexit te minimaliseren. Zo worden noodoverloop faciliteiten voor vrachtwagens gecreëerd op of nabij de ferry terminals in Hoek van Holland en in havengebied Europoort. Ook worden tijdelijke bufferparkeerlocaties ingericht aan de noord- en zuidoever van de Nieuwe Waterweg.

Mogelijk ook interessant

Get Ready for Brexit
Douane
Brexit loket
Brexit impactscan

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page