Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft op 31 januari 2020 officieel de Europese Unie verlaten. Deze keuze heeft gevolgen voor de handel tussen Rotterdam en het VK. Afhankelijk van de voorwaarden voor nieuwe samenwerking tussen het VK en de EU zullen nieuwe formaliteiten, tarieven en kwaliteits- en milieustandaarden de ongehinderde handel bemoeilijken. Tot in ieder geval 31 december 2020 verandert er niets want dan geldt een transitieperiode. De haven van Rotterdam werkt nauw samen met Portbase, de Douane, Rijkswaterstaat en de ferry terminals in de voorbereiding op Brexit. We zullen maatregelen treffen om de Brexit impact zo veel mogelijk te beperken.

Bent u klaar voor Brexit?

Op 1 januari 2021 zijn douaneformaliteiten in het goederenverkeer met het Verenigd Koninkrijk een feit. Vanaf dan is voorafgaand aan elk transport bij de Douane een douaneaangifte nodig. Vragen over Brexit? In deze nieuwsbrief van Get Ready for Brexit vindt u antwoorden en leest u hoe de diverse partners in Get Ready for Brexit u een helpende hand bieden.

Kom nu in actie!

Voorafgaand aan elk transport naar het Verenigd Koninkrijk zijn vanaf 1 januari douaneaangifte nodig en moet het douanedocument bij de ferry- of shortsea-terminal worden voorgemeld. Of u nu chauffeur bent, vervoerder, expediteur, importeur of exporteur: iedereen moet zich voorbereiden en met elkaar goede afspraken maken. Door nu samen in actie te komen, kan lading ook straks altijd snel door onze haven. Regel het direct en zorg dat uw ketenpartners dit ook doen. Alleen samen voorkomen wij vertragingen. Met nog maar zo’n korte tijd te gaan, komt het nu aan op actie!

In 5 stappen klaar voor Brexit

Volg de 5 stappen om tijdig Ready for Brexit te zijn:

Stap 1: maak u bekend bij de Douane
Vraag zo snel mogelijk bij hen een EORI-nummer aan indien u dit nog niet heeft.

Stap 2: bepaal wie de invoer- of uitvoeraangiften doet
Bepaal als importeur of exporteur of u na de Brexit zelf bij de Douane invoer- c.q. uitvoeraangiften wilt doen, of dat u een expediteur of douaneagent inschakelt.

Stap 3: spreek af wie de douanedocumenten voormeldt
Dat kan de importeur/exporteur doen, maar ook de expediteur, douaneagent of bij gelegenheid de vervoerder. Zonder voormelding krijgt de vervoerder geen toegang tot de terminal.

Stap 4: meld u aan voor Portbase
Digitaal voormelden en het real-time volgen van uw lading doet u via Portbase. Voor importlading abonneert u zich op de services Melding Import Documentatie en Import Status. Voor exportlading zijn dat de services Melding Export Documentatie en Track & Trace Export.

Stap 5: check vooraf of de terminal het douanedocument heeft
Alleen digitaal voorgemelde lading kan de terminal op en af.

Downloads

Bent u Ready for Brexit? Download de Get Ready For Brexit flyer en het handboek.

Deze webpagina bevat informatie voor:

Informatie voor de scheepvaart

Brexit of geen Brexit, alle zeescheepvaart dient een bezoek aan de Rotterdamse haven vooraf te melden bij de divisie Havenmeester. Meer informatie voor bezoekende zeevaart en binnenvaart.

Informatie voor exporteurs en importeurs

Na vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU), is het geen EU-lidstaat meer. Daardoor zijn procedures nodig aan de douane bij import en export tussen EU-landen en het VK. Nederlandse bedrijven moeten na de Brexit voortaan bij export en import aangifte doen bij de Douane. Bij een zogeheten harde Brexit is er géén overgangsperiode – importeurs en exporteurs merken de gevolgen dan meteen.

Naast deze douaneregels kunt u ook te maken krijgen met andere formaliteiten zoals keuringen voor dierlijke producten of extra regels voor de in- en uitvoer van afvalstoffen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept ondernemers die goederen leveren aan klanten in het Verenigd Koninkrijk of die goederen ontvangen uit het Verenigd Koninkrijk, op om zich op tijd aan te melden bij de digitale systemen die nodig zijn voor het aanvragen en verwerken van import- en exportkeuringen en -certificaten.

Informatie voor wegtransport

Na vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU), is het geen EU-lidstaat meer. Daardoor zijn procedures nodig aan de douane bij import en export tussen EU-landen en het VK. Nederlandse bedrijven moeten na de Brexit voortaan bij export en import aangifte doen bij de Douane.
Na de Brexit veranderen de regels voor goederenvervoer via de ferry. Voorafgaand aan het transport moeten tenminste drie formaliteiten in orde zijn:

  1. Boeking bij de ferrymaatschappij.
  2. Douaneaangifte van de te vervoeren goederen.
  3. Aanmelding van de douanedocumenten via Portbase.

Voldoet het transport niet aan deze drie voorwaarden, dan wordt de vrachtwagenchauffeur de toegang tot de ferryterminal geweigerd. Vrachtwagenchauffeurs wordt daarom geadviseerd om pas te gaan rijden naar ferry terminals, nadat er voor hun lading douaneaangifte is gedaan en douanedocumenten vooraf zijn aangemeld. Meer informatie www.getreadyforbrexit.eu

Bufferparkeerlocaties

In de buurt van de ferry terminals zijn tijdelijke bufferparkeerlocaties ingericht. Vrachtwagenchauffeurs die geen toegang krijgen tot de ferry terminal, kunnen daar de vereiste formaliteiten alsnog in orde maken, in samenwerking met hun opdrachtgever of transportplanner.

Informatie voor omwonenden

Brexit leidt tot extra douane formaliteiten, paspoortcontroles en mogelijk tot extra inspecties door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dit kan leiden tot langere verwerkingstijden op de ferry terminals en meer verkeersdrukte op of nabij de terminals. Mogelijk ondervindt u verkeershinder. Op www.rotterdamonderweg.nl en www.vananaarbeter.nl staat actuele verkeersinformatie.

Wegbeheerder Rijkswaterstaat, lokale overheden, het havenbedrijfsleven, de transportsector en Havenbedrijf Rotterdam werken nauw samen om het risico op verkeer- en parkeeroverlast als gevolg van Brexit te minimaliseren. Zo worden noodoverloop faciliteiten voor vrachtwagens gecreëerd op of nabij de ferry terminals in Hoek van Holland en in havengebied Europoort. Ook worden tijdelijke bufferparkeerlocaties ingericht aan de noord- en zuidoever van de Nieuwe Waterweg.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Wat zijn de feiten en cijfers over Brexit en de Rotterdamse haven?

• Voor Rotterdam is qua volume het Verenigd Koninkrijk na Rusland het tweede herkomstland voor via de zee aan- en afgevoerde goederen. Na Duitsland, België en Rusland is het VK qua totale overslag het vierde land, met een kleine 40 miljoen ton (8,5% van het Rotterdamse totaal).

• De Brits import bestaat vooral uit shortsea: Roll-on/Roll-off (RoRo) lading, containers en natte bulk. De Britse export naar Nederland bestaat vooral uit natte bulk (met name Noordzeeolie) en shortsea en RoRo-lading.

• Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in 2016 berekend dat een Brexit de economie van Nederland relatief hard kan raken. Dat komt omdat de Nederlandse economie, in vergelijking met die van de EU, meer via handel verweven is met de economie van het VK. Volgens het CPB kunnen de kosten voor Nederland in 2030 oplopen tot 1,2% van het bbp, wat neerkomt op zo’n € 10 miljard ofwel € 575 per inwoner. De impact is volgens CPB het grootst op de productie van voedselverwerkende industrie, chemie, kunststof- en rubberindustrie, elektronische apparatenindustrie, transportmiddelenindustrie en metalen- en mineralenindustrie.

• Het handelseffect van de Brexit op het maritieme transport van en naar de Nederlandse zeehavens kan aanzienlijk zijn, zo blijkt uit rapport ‘Gaan we het schip in?’ van Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (8 februari 2018). Bij de inschatting van dit effect zijn de Brexit-handelsscenario’s van het CPB als uitgangspunt genomen. Voor wat betreft het uitgaande transport is het effect van de Brexit voor alle Nederlandse havens gezamenlijk ingeschat op -4,4% in het ongunstige scenario en -2,6% in het gunstige scenario.

• Indien het VK uit de interne markt stapt, zullen er douanehandelingen verricht moeten worden. Nederland zal daartoe douanefaciliteiten moeten inrichten, ook in de Rotterdamse haven. Daartoe werven de Nederlandse Douane en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit extra personeel (750-930 Douane en maximaal 143 NVWA).

Hoe bereidt de haven van Rotterdam zich voor op Brexit?

• Een belangrijk gevolg van Brexit is dat niet alleen terminals en rederijen ermee te maken krijgen maar dat het doorwerkt naar hele logistieke keten in het achterland. Concreet betekent dat indien een Duitse verlader geen douanenummer heeft of zijn BTW-aangifte niet op orde is, hem geen toegang wordt verleend tot de terminal in Rotterdam. Het is daarom essentieel dat alle partijen in logistieke keten zich aanpassen aan feit dat het VK derde land wordt. In september 2018 was slechts 18% van de Nederlandse ondernemers die handel drijven met het VK zich actief aan het voorbereiden op de Brexit. Daarom hamert het Havenbedrijf er voortdurend op dat alle schakels in de logistieke keten zich voorbereiden, van terminal operator tot verlader. Bedrijven die een douanenummer willen aanvragen, doen dat via deze link.
• Brexit kan leiden tot opstoppingen rondom terminals in de haven aangezien extra formaliteiten tot vertragingen kunnen leiden, bijvoorbeeld indien transporteurs hun vrachtpapieren niet op orde hebben. Om dit risico zo klein mogelijk te maken, is het Havenbedrijf in overleg met terminalexploitanten en omliggende gemeenten om extra parkeerplekken te realiseren voor vrachtvervoer op of rond de terminals.
• Havenbedrijf Rotterdam heeft samen met terminals een simulatiestudie uitgevoerd naar de mogelijke impact van Brexit op de infrastructuur op en rond de terminals. De uitkomsten van deze simulatie kan de overheid als wegbeheerder gebruiken om de grootste knelpunten weg te nemen.
• Aangezien RoRo en shortsea terminals nog niet beschikken over ict-infrastructuur die noodzakelijk is voor het afhandelen van derde landenverkeer, helpt het Havenbedrijf Rotterdam via haar dochteronderneming Portbase aansluiting op een ict-systeem dat, net als dat het geval is voor containerterminals, de formaliteiten volledig automatiseert. Dit waarborgt dat het handelsverkeer met het VK zo min mogelijk vertragingen oplevert.

Wat zijn de kansen en bedreigingen voor de Rotterdamse haven van een Brexit?

• Op de korte termijn zijn mogelijke vertragingen op RoRo en shortsea terminals de meest acute bedreiging voor soepel handelsverkeer met het VK. Op de middellange en lange termijn kan herinvoering van handelstarieven leiden tot veranderingen in productieprocessen en distributiesystemen hetgeen kan leiden tot geringere handelsstromen. Dit biedt voor Rotterdam evenwel ook kansen, bijvoorbeeld indien bedrijven hun activiteiten verplaatsen van het VK naar Rotterdam. Havenbedrijf en stad Rotterdam werken hierin nauw samen.

Hoe kan het Havenbedrijf het bedrijfsleven in de haven helpen om de nadelige gevolgen van Brexit zo veel mogelijk te beperken?

• Havenbedrijf Rotterdam is al ruim een jaar bezig met het actief informeren van het havenbedrijfsleven over de mogelijke gevolgen van de Brexit en dat men zich daarop tijdig dient voor te bereiden. Ook zit het Havenbedrijf namens het Rotterdamse bedrijfsleven bij diverse overleggen met Rijk, gemeenten en inspectiediensten om te zorgen dat alle inzet van de overheid goed aansluit bij de behoeften van het bedrijfsleven. Dit gaat over zaken als voldoende douanecapaciteit en voldoende mogelijkheden voor veterinaire en fytosanitaire keuringen zodat die in het gehele havengebied kunnen plaatsvinden.
• Havenbedrijf Rotterdam heeft samen met terminals een simulatiestudie uitgevoerd naar de mogelijke impact van Brexit op de infrastructuur op en rond de terminals. De uitkomsten van deze simulatie kan de overheid als wegbeheerder gebruiken om de grootste knelpunten weg te nemen.
• aangezien RoRo en shortsea terminals nog niet beschikken over ict-infrastructuur die noodzakelijk is voor het afhandelen van derde landenverkeer, helpt het Havenbedrijf Rotterdam via haar dochteronderneming Portbase aansluiting op een ict-systeem dat, net als dat het geval is voor containerterminals, de formaliteiten volledig automatiseert. Dit waarborgt dat het handelsverkeer met het VK zo min mogelijk vertragingen oplevert.

Mogelijk ook interessant

Get Ready for Brexit
Douane
Brexit loket
Brexit impactscan

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page