Header image

Natuurwijzer haven Rotterdam

Hoe kunnen wij je helpen?

In de haven van Rotterdam komen verschillende beschermde planten- en diersoorten voor. In de natuurwijzer staat waar deze voorkomen op de uitgeefbare terreinen, leidingenstroken, kades en glooiingen.

Kaart natuurwijzer

Per soort kun je informatie opvragen, zoals een ecologisch werkprotocol. Hiermee wordt inzichtelijk welke werkzaamheden mogelijk zijn onder bestaande ontheffingen en vrijstellingen van de Flora- en faunawet die het Havenbedrijf Rotterdam heeft gekregen van het Ministerie van Economische Zaken. Als je deze opvolgt, kunnen werkzaamheden vaak gewoon uitgevoerd worden. Houd wel rekening met alle soorten broedende vogels, omdat verstoring tijdens broeden verboden is.

Download natuurwijzer haven Rotterdam

De natuurwijzer is gemaakt voor alle medewerkers en klanten van het Havenbedrijf Rotterdam, alle leidingeigenaren met leidingen in het beheergebied van het Havenbedrijf Rotterdam en alle aannemers die werken in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam.