Header image

Scheepsafval

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Tijdens (inter-)continentale reizen produceren schepen scheepsafval. Daarnaast blijven na het lossen van specifieke productstromen ladingresiduen achter.

SCHEEPSAFVAL ZEEVAART

Zeeschepen kunnen alle soorten scheepsafval uit de zeevaart afgeven in de havens van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Moerdijk en Dordrecht. Voor de afgifte van scheepsafval van de binnenvaart (bedrijfsmatig afval of huisvuil) zijn in de haven van Rotterdam goede faciliteiten aanwezig.

Ever Glory in de Rotterdamse haven

Afvalstoffen afgeven

Zeeschepen kunnen scheepsafval afgeven bij Havenontvangstvoorzieningen. Alle zeehavens zijn op grond van internationale wetgeving (UN/IMO/MARPOL73/78 en EU-richtlijn 2000/59/EG) verplicht om voldoende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval van de zeevaart te faciliteren. Havenontvangstvoorzieningen kunnen scheepsafvalstoffen inzamelen met mobiele inzamelmiddelen (schepen of voertuigen) of met vaste faciliteiten (opslagtanks). Het afgegeven afval wordt door de inzamelaars met vrachtwagens of barges naar erkende afvalverwerkers gebracht. In het Havenafvalplan staat meer over de afgifte van afval. Ook is een lijst van havenontvangstvoorzieningen in de zeehavens van Dordrecht, Maassluis, Moerdijk, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen beschikbaar.

Ontgassen

In de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant geldt sinds 1 januari 2015 een ontgasverbod voor benzeen (UN 1114). Schepen die deze stof willen ontgassen moeten dat bij een havenontvangstinstallatie doen.

Tarieven voor afgifte afval

De tarieven voor de afgifte van afval zijn via de aangewezen inzamelaars te verkrijgen. De hoogte van de bijdragen en afgifterechten staan voor alle zeeschepen in het Havenafvalplan en in de brochure Port Tariffs. Voor sommige afvalstromen geldt een indirecte financiering: schepen betalen een bijdrage en krijgen (een deel van) de afgiftekosten vergoed. Uitgebreide informatie is te vinden in het Havenafvalplan.

Binnenvaart schip met containers

SCHEEPSAFVAL BINNENVAART

Wanneer een binnenvaartschip de haven van Rotterdam aandoet, kan het schip scheepsafval afgeven bij de havenontvangstvoorzieningen in de haven. De havenontvangstvoorzieningen staan onder contract bij de SAB (Stichting Scheepsafvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB).

Categorieën voor afvalstoffen

Een binnenvaartschip kan verschillende afvalstoffen afgeven in de haven van Rotterdam en in de havens van de Drechtsteden. Voor verzameling, afgifte en inname van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval, afval van lading en overig bedrijfsafval zijn door Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland en Nederland uniforme regels vastgelegd in het Scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI). In Nederland is deze wetgeving opgenomen in het Scheepsafvalstoffen Besluit Rijn- en binnenvaart. In het besluit worden drie afvalsoorten onderscheiden:

A. Olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen;
B. Afval van de lading;
C. Overige scheepsafvalstoffen.

A. Olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen

Onder deze categorie vallen afvalstoffen uit de machinekamer zoals bilgewater, afgewerkte olie, filters, gebruikte poetslappen en afgewerkt vet. Dit afval moet (tegen ontvangstbewijs) worden afgegeven aan een inzamelaar die een overeenkomst heeft met de Stichting Maritieme Dienstverlening

B. Afval van lading

Ladingafval ontstaat bij de overslag en het vervoer van droge en vloeibare lading. De ontvanger of afzender van de lading is verantwoordelijk voor de kosten van het schoonmaken van de scheepsruimen en gangboorden na lossing. De overslaginrichting geeft aan waar het afval of waswater afgegeven kan worden. De schipper dient de wijze van schoonmaken en de hoeveelheid afgegeven afval aan te kunnen tonen wanneer een toezichthouder van de Havenmeester hier om vraagt.

C. Overige scheepsafvalstoffen

Onder overige scheepsafvalstoffen vallen de volgende afvalsoorten: huisvuil, huishoudelijk afvalwater, slops uit ruimen en tanks en alle niet-oliehoudende afvalsoorten, waaronder klein gevaarlijk afval zoals batterijen. Bij openbare ligplaatsen in het havengebied staan afvalcontainers voor huishoudelijk afval. Het huishoudelijk afval kan hier gratis worden afgegeven. Heeft u (huishoudelijk) grofvuil en/of klein gevaarlijk afval, dan kunt u dit afgeven bij een inzamelaar die een overeenkomst heeft met de SAB.

Meld- en informatiepunt CDNI

Iedere verdragsstaat heeft ten behoeve van een zorgvuldige naleving van het verdrag een landelijk Meld- en Informatiepunt ingericht. Het landelijke Meld- en Informatiepunt (M&I) deel B van Nederland is ondergebracht bij het Haven CoordinatieCentrum (HCC) van het havenbedrijf Rotterdam N.V. Hier kunt u terecht voor vragen over deel B van het verdrag. Ook kunt u hier terecht voor het doen van meldingen, bijvoorbeeld indien een van de betrokken partijen niet handelt conform het CDNI en daarmee de regels van het CDNI-verdrag overtreedt.

Het Meld- en Informatiepunt is 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar via +31 (0)10-2521000.

Nieuw is de mogelijkheid om nu ook online via het webformulier uw melding en/of vraag in te dienen. Op deze wijze kan uw vraag of melding sneller en efficiënter worden behandeld.

Voor vragen en klachten met betrekking tot deel A en C, bijvoorbeeld over abonnementen of olie-afgifteboekjes, kunt u contact opnemen met stichting SAB.
Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer 010 - 798 9898.

Meer informatie over het CDNI kunt ook vinden op:

www.cdni-iwt.org
www.rijkswaterstaat.nl

Inspectie

Om goede afgifte van scheepsafvalstoffen te bevorderen, controleren medewerkers van de Havenmeester regelmatig aan boord van schepen op de naleving van de milieuvoorschriften en het Scheepsafvalstoffenbesluit. Bij morsing volgt een bekeuring. Een verontreiniging wordt op kosten van de veroorzaker geruimd.

Ontgassen

In de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant geldt per 1 januari 2015 een ontgasverbod voor benzeen (UN 1114). Schepen die deze stof willen ontgassen moeten dat bij een havenontvangstinstallatie doen die beschikt over een dampverwerkingsinstallatie. Voor meer informatie over welke stoffen wel of niet mogen worden ontgast op daarvoor toegelaten plaatsen in Rotterdam, kunt u de Havenverordening raadplegen. Ook kunt u het Haven Coördinatie Centrum benaderen.