Header image

Ligplaatsen

Openbare ligplaatsen in stadsgebied Rotterdam

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Faciliteiten voor binnenvaart

Lees meer over auto-afzetplaatsen, drinkwatertappunten en walstroomvoorzieningen in de haven van Rotterdam.

Bezoek je de haven van Rotterdam, dan kun je gebruikmaken van ligplaatsen voor de binnenvaart. In het stadsgebied van Rotterdam is een groot aantal openbare ligplaatsen beschikbaar. De ligplaatsen zijn te herkennen aan de verkeerstekens waarmee staat aangegeven dat binnenschepen een ligplaats kunnen nemen.

Ligplaatsen in Rotterdam zijn bestemd voor schepen in categorieën zoals aangegeven op de verkeerstekens en markeringen, bijvoorbeeld duwbakken en gevaarlijke stoffen. Je kunt gebruikmaken van ligplaatsen in de haven van Rotterdam als je voldoet aan de volgende criteria:

  • Je hebt een vergunning op grond van de Kadegeldverordening.
  • Je hebt instemming van de huurder of pachter van een aan de ligplaats gelegen terrein.
  • Je hebt een ontheffing van de Havenmeester.

Tenzij anders aangegeven mogen ligplaatsen uitsluitend worden gebruikt door binnenschepen die deelnemen aan de actieve beroepsvaart. Je moet dit aan kunnen tonen met een document zoals het vaartijdenboekje.

Binnenvaartschip op de Maas

Ligplaatsen voor de binnenvaart

De kaarten tonen de ligplaatsen voor de binnenvaart in Rotterdam en de Drechtsteden. Op de kaarten staat de toegestane lengte van de schepen aangegeven met daarbij het aantal schepen dat er mag liggen. De aanwijzingstekens op de kaarten duiden het type schip aan dat op deze ligplaats mag liggen. De aanduiding: 3x>95 houdt bijvoorbeeld in dat op die locatie drie schepen mogen liggen met een lengte vanaf 95 meter. De aanduiding B<35 houdt in dat op die locatie alleen schepen tot een gezamenlijke breedte van 35 meter mogen aanmeren. De verkeerstekens op de kaart zijn onderdeel van het binnenvaartpolitiereglement. Op sommige ligplaatsen zijn schepen vrijgesteld van het voeren van ankerlichten. Dit staat vermeld in de bekendmakingen aan de scheepvaart.

Het gebruik van spudpalen (of ankers)

In de (nieuwe) havenverordening 2020 zijn in artikel 3.7 'Gebruik van ankers en spudpalen', regels opgenomen voor het gebruik van spudpalen. Spudpalen zijn alleen toegestaan:

  1. in de door het college aangewezen gebieden;
  2. als dit in overeenstemming is met de ter plaatse aangebrachte verkeerstekens en nadere aanduidingen of met een besluit met dezelfde strekking als een verkeersteken;
  3. als het gebruik geen schade toebrengt of schade kan toebrengen aan infrastructuur, in de onderwaterbodem aangebrachte ondergrondse infrastructuur of oever- of kadeverdedigingswerken; hiervan dient voorafgaand aan het gebruik van spudpalen een melding te worden gedaan aan de Havenmeester.

Ad 2. De relevante bekendmakingen aan de scheepvaart zijn:

Ad 3. Dit is een verandering ten opzichte van de vorige verordening. Hierin was het gebruik van spudpalen in eerste instantie verboden. Wanneer een schip dat ligplaats wilde nemen met spudpalen buiten een gebied dat was aangewezen kon een ontheffing worden aangevraagd.

Sinds het inwerkingtreden van de nieuwe havenverordening op 6 januari is het gebruik van spudpalen buiten de aangewezen gebieden in beginsel toegestaan als geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de infrastructuur, in de onderwaterbodem aangebrachte ondergrondse infrastructuur of oever- of kadeverdedigingswerken. Voorafgaand aan het gebruik ben je verplicht dit altijd melden aan de Havenmeester.

Let op! Je bent verplicht voorafgaand aan het plaatsen van spudpalen te allen tijde zeker te stellen dat het gebruik hiervan geen schade kan veroorzaken.

Actuele informatie over de infrastructuur, in de onderwaterbodem aangebrachte ondergrondse infrastructuur of oever- en kadeverdedigingswerken is beschikbaar bij de Havenmeester en kan worden opgevraagd bij het HCC. We streven er uiteraard naar je direct van informatie te kunnen voorzien. Omdat deze informatie eerst opgevraagd moet worden bij de betreffende bodembeheerder, zal dit echter niet altijd mogelijk zijn. Het verzoek is dan ook je voornemen tot het plaatsen van spudpalen altijd zo vroegtijdig als mogelijk bij ons te melden.

Tot slot heeft het Havenbedrijf Rotterdam N.V. met verschillende aannemerscontracten. Deze partijen zijn bekend met de actuele status van de bodem, infrastructuur en kaders. Ook voor hen geldt in dit geval een meldplicht bij de Havenmeester.

Bijzondere omstandigheden

Het kan gebeuren dat omstandigheden vereisen dat de ligplaats direct wordt verlaten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij dreigend gevaar, een bijzonder transport, een tewaterlating, een evenement of het wijzigen van de bestemming van de ligplaats. Hierover wordt contact met je opgenomen via VHF. Voor het ligplaats nemen op andere locaties, moet ontheffing worden gevraagd aan het Haven Coördinatie Centrum.

Binnenvaart ligplaatsen

Beschikbaarheid van ligplaatsen

Het Havenbedrijf Rotterdam wil je graag van dienst zijn bij het vinden van een vrije ligplaats om af te meren. In de haven van Rotterdam kun je op een digitale kaart de actuele bezetting van ligplaatsen voor de binnenvaart zien. Dit kan met het Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem (BLIS). Het systeem biedt zo de mogelijkheid om minder onnodige vaarbewegingen te maken en vermindert daarmee onder andere de kosten voor brandstof. BLIS komt voort uit het project Blauwe Golf Verbindend. Daarin werkt het Havenbedrijf samen met een aantal partijen om een betere informatie-uitwisseling tussen vaarwegbeheerders, vaarweggebruikers en wegverkeer te realiseren. In de toekomst moet het mogelijk worden om ook informatie over openingstijden van bruggen en sluizen via het systeem te delen. Ook wordt er momenteel gewerkt aan een app.

Binnenvaart ligplaats informatie systeem (BLIS)