Header image

Natuur in de haven

Hoe kunnen wij je helpen?

Economische vooruitgang is belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van de natuur, het milieu en de leefomgeving van het havenindustrieel gebied. De haven van Rotterdam is een plek waar industrie en natuur samengaan. Het Havenbedrijf is zuinig op de natuur en zet zich actief in om natuur te behouden en te ontwikkelen.

Natuurvisie

Daarom ontwikkelden we in het verlengde van de Havenvisie 2030 een eigen Natuurvisie. Hierin staat hoe wij omgaan met natuur in de Rotterdamse haven. Met de Natuurvisie integreren we natuur in onze plannen en projecten.

Meeuwen in de haven

Ontdek natuur in de haven

In de Rotterdamse haven is verrassend veel natuur te vinden. Bijvoorbeeld getijdepark Groene Poort, natuur op landtong Rozenburg, de Vogelvallei of het Geuzenbos, maar ook op onverwachte plaatsen, midden tussen de industrie. Van loslopende Schotse Hooglanders tot orchideeën. Ook zeehonden en dwergvleermuizen zijn er niet ongewoon. Je treft veel unieke plant- en diersoorten aan in de haven, zoals de rugstreeppad en de groenknolorchis!

Belangrijk ecosysteem

De Rotterdamse haven biedt vele hectare natuur en is een belangrijk ecosysteem met ruim 200 unieke plant- en diersoorten. Bij het ontwikkelen van de haven moet goed rekening gehouden worden met beschermde plant- en diersoorten, de natuurwaarden en biodiversiteit. Dit vraagt om vakkundig beheer en afgewogen keuzes. Bij de ontwikkeling van havengebieden of aanleg van infrastructuur houden we rekening met de kwaliteit van leefomgeving, ontwerpen we met oog voor de natuur (natuur inclusief) en voorkomen en, waar nodig, compenseren we schade aan beschermde natuur. In de natuurwijzer staat waar deze soorten voorkomen op de uitgeefbare terreinen, leidingenstroken, kades en glooiingen.

WILD PORT OF EUROPE

Denk je aan natuur, dan denk je niet direct aan de havens van Rotterdam en Moerdijk. Maar juist die geïndustrialiseerde plekken inspireerden de makers van Wild Port of Europe, om een film te maken over de veerkracht van de natuur.

Natuurvriendelijk beheer

In het havengebied passen we ecologisch beheer toe; we streven naar evenwicht tussen plant, mens en dier. Dit doen we door te zorgen voor voldoende leefgebied voor cruciale soorten, het bestrijden van probleemsoorten en monitoring van beschermde of bedreigde flora en fauna op het land en onder water. Denk daarbij aan aanleg van natuurvriendelijke oevers of het toepassen van ecologisch maaibeheer.

Voorkomen probleemsoorten

Exoten of uitheemse soorten zijn planten of dieren die buiten hun oorspronkelijke en natuurlijke leefgebied worden gebracht. Sommige soorten, zoals de Japanse Duizendknoop, bedreigen door hun aanwezigheid de groei van inheemse soorten, beschadigen bouwwerken en verhardingen. Het Havenbedrijf zet zich in om probleemsoorten te bestrijden. Daarmee herstellen we het natuurlijke ecosysteem.

Verbinden van natuur

Door de geografische ligging van de haven, direct aan de kust en in de monding van een rivierengebied is het de perfecte biotoop voor pioniers- en kustgebonden soorten, zoals steltlopers, trekvissen als paling en zalm, rugstreeppad en diverse orchideeën. Deze planten en dieren verspreiden zich snel van het ene gebied naar het andere. In de haven zijn op strategische plaatsen ‘ecologische stapstenen’ aangelegd. Planten en dieren kunnen zich via deze plekken, zoals bermen, leidingstroken en nog niet uitgegeven terreinen verplaatsen.