Header image

Natuur en biodiversiteit in de havens

Hoe kunnen wij je helpen?

Economische vooruitgang is belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van de natuur, het milieu en de leefomgeving van het havenindustrieel gebied. De haven van Rotterdam is een plek waar industrie en natuur samengaan. Het Havenbedrijf is zuinig op de natuur en zet zich actief in om natuur en biodiversiteit in en om het havengebied te behouden en verder te ontwikkelen.

Natuurvisie

Daarom ontwikkelden we in het verlengde van de Havenvisie 2030 een eigen Natuurvisie. Met de Natuurvisie integreren we natuur in onze plannen en projecten.

Meeuwen in de haven

Ontdek natuur in de haven

In de Rotterdamse haven is verrassend veel natuur te vinden. Bijvoorbeeld natuur op landtong Rozenburg, de Vogelvallei of het Geuzenbos, , getijdepark Groene Poort, maar ook op onverwachte plaatsen, midden tussen de industrie. Van oesters tot orchideeën. Ook zeehonden en dwergvleermuizen zijn er niet ongewoon. Vrij lopende Schotse Hooglanders en Taurossen helpen bij het natuurlijke beheer van een aantal gebieden. Je treft veel unieke plant- en diersoorten aan in de haven, zoals de rugstreeppad en de groenknolorchis!

Belangrijk ecosysteem

De Rotterdamse haven biedt vele hectare natuur en is een belangrijk ecosysteem met ruim 200 unieke plant- en diersoorten. Bij het ontwikkelen van de haven moet goed rekening gehouden worden met beschermde plant- en diersoorten, de natuurwaarden en biodiversiteit. Dit vraagt om vakkundig beheer en afgewogen keuzes. Bij de ontwikkeling van havengebieden of aanleg van infrastructuur houden we rekening met de kwaliteit van leefomgeving, ontwerpen we met oog voor de natuur (natuur inclusief) en voorkomen en, waar nodig, compenseren we schade aan beschermde natuur. In de natuurwijzer staat waar deze soorten voorkomen op de uitgeefbare terreinen, leidingenstroken, kades en glooiingen.

Oppervlakte natuur in de haven

OppervlakteNatuur
9.900.000 m2 Grazige vegetatieLeidingstroken, bermen en andere zones met grassen, kruiden en wilde bloemen
780.000 m2 Natuurlijk beheerde terreinenVogelvallei, Botlekbos, het Geuzenbos, natuur op landtong Rozenburg
40.000 m2 Ecologische stapstenenNatuurgebieden in het havengebied die voor verbinding van natuur zorgen: Krabbenterrein en Eiland Kleine Beer
11.036  BomenDiverse bomen
598.000 m2 Open watergangenSloten, waterpartijen in het havengebied 
191.000 m2 GlooiingenOvergangen naar het grote water, onder invloed van het getij
7.400.000 m2 Uitgeefbare terreinenBraakliggende terreinen waar natuur de vrije hand heeft

Havenbedrijf Rotterdam realiseert eigen boomkwekerij in haven

Aan de Rhoonsedijk in de Eemhaven realiseert het Havenbedrijf een bomenkwekerij. Hier kweken we bomen voor eigen gebruik. Dit zorgt voor een stuk vergroening; het gebied biedt zo meer ruimte aan vogels en insecten. Op 15 maart 2023 tijdens de afsluiting van het Boomfeestseizoen, plantten kinderen van de Don Bosco school, idverde Realisatie, vestiging Rotterdam en Stadsboswachter ca. 500 bomen. Als de bomen groot genoeg zijn, gebruikt het Havenbedrijf ze om andere bomen te vervangen of nieuwe locaties in te richten. De aanplant van de bomen past in ons beleid om de biodiversiteit in de haven te vergroten, de haven te verduurzamen en aantrekkelijk te houden.

Natuurvriendelijk beheer

In het havengebied passen we ecologisch beheer toe; we streven naar evenwicht tussen plant, mens en dier. Dit doen we door te zorgen voor voldoende leefgebied voor cruciale soorten, het bestrijden van probleemsoorten en monitoring van beschermde of bedreigde flora en fauna op het land en onder water. Denk daarbij aan aanleg van natuurvriendelijke oevers of het toepassen van ecologisch maaibeheer.

Voorkomen probleemsoorten

Exoten of uitheemse soorten zijn planten of dieren die buiten hun oorspronkelijke en natuurlijke leefgebied worden gebracht. Sommige soorten, zoals de Japanse Duizendknoop, bedreigen door hun aanwezigheid de groei van inheemse soorten, beschadigen bouwwerken en verhardingen. Het Havenbedrijf zet zich in om probleemsoorten te bestrijden. Daarmee herstellen we het natuurlijke ecosysteem.

WILD PORT OF EUROPE

Denk je aan natuur, dan denk je niet direct aan de havens van Rotterdam en Moerdijk. Maar juist die geïndustrialiseerde plekken inspireerden de makers van Wild Port of Europe, om een film te maken over de veerkracht van de natuur.

Verbinden van natuur

Door de geografische ligging van de haven, direct aan de kust en in de monding van een rivierengebied is het de perfecte biotoop voor pioniers- en kustgebonden soorten, zoals steltlopers, trekvissen als paling en zalm, rugstreeppad en diverse orchideeën. Deze planten en dieren verspreiden zich snel van het ene gebied naar het andere. In de haven zijn op strategische plaatsen ‘ecologische stapstenen’ aangelegd. Planten en dieren kunnen zich via deze plekken, zoals bermen, leidingstroken en nog niet uitgegeven terreinen verplaatsen.