Header image

Natuurinclusieve haven

Samenwerken aan een natuurinclusieve haven

Hoe kunnen wij je helpen?

Natuur en biodiversiteit vragen wereldwijd onze aandacht. De haven is voor veel soorten een oase van rust omdat er minder verstoringen zijn dan in andere gebieden. De vele hectaren natuur vormen meerdere belangrijke ecosystemen waarin veel (kust)vogelsoorten voorkomen en unieke plant- en diersoorten.

Doe ook mee!

We willen nog meer natuur en biodiversiteit in de haven! Graag geven we bewust ruimte aan biodiversiteit op bedrijventerreinen en daken in het havengebied. Dit willen we bereiken door natuurinclusief te gaan werken met alle partijen in de haven: bedrijven, projectontwikkelaars en alle andere gebruikers. Zo dragen we samen bij aan behoud en herstel van flora en fauna in het havengebied.

Voordelen van natuurinclusief werken

Meer natuur en biodiversiteit op bedrijventerreinen en het havengebied biedt vele voordelen. Denk naast voordelen voor de flora en fauna- aan bijvoorbeeld een aantrekkelijkere werkomgeving, plaats voor wateropvang, zuurstofproductie en mogelijkheden tot recreatie.

vogel
Foto: Bureau Stadsnatuur.

Natuurinclusieve maatregelen

Hoe werk je natuurinclusief? Samen met Bureau Stadsnatuur Rotterdam hebben we de mogelijkheden en maatregelen voor bedrijventerrein of projecten voor je op een rij gezet:

 • Bij elke maatregel zie je op welke manier deze bijdraagt aan de biodiversiteit
 • Maatregelen sluiten aan op de biodiversiteit van elk deelgebied
 • Ook vind je hier terug welke diensten (ecosysteemdiensten) de natuur ons, de havengemeenschap, kan leveren

Ieder gebied een andere aanpak

De haven heeft een ruime biodiversiteit. Ieder deelgebied heeft een ander ecosysteem en andere soorten die daaraan verbonden zijn. De natuurinclusieve maatregelen spelen in op de soorten die in elk deelgebied leven. Deze deelgebieden zijn:

 Maasvlakte groen
Kansen voor biodiversiteit op de Maasvlakte
Natuur Europoort, Landtong Rozenburg
Kansen voor biodiversiteit in Europoort en op Landtong Rozenburg
Botlek BP
Kansen voor biodiversiteit in de Botlek
M4H vanuit de lucht
Kansen voor biodiversiteit in de Waalhaven, M4H en Dordrecht

Waar rekening mee te houden?

Beheer en onderhoud

Ontwerpen en aanleggen is één ding, beheer bepaalt of je een functie en natuurkwaliteit ook daadwerkelijk realiseert. Het juiste beheer kan een natuurlijke ontwikkeling begeleiden. Daarvoor zijn een paar vuistregels van belang:

 • Planning
  Voer een beheersmaatregel op het juiste moment uit. Snoeien kan niet in het broedseizoen van vogels en maaien kan niet tijdens de bloei van planten. Daarom is het nodig een beheerplan te maken waarin dit is geregeld. Monitoring kan helpen om te ijken of de vastgestelde momenten nog steeds kloppen.
 • Materieel
  Werk bij beheer en onderhoud met de juiste machine. Een te zware machine kan bijvoorbeeld een grasmat met waardevolle planten beschadigen, en er is een groot verschil tussen klepelen, een vorm van maaien waarbij planten fijn gemaakt worden,  en maaien met een messenbalk voor grasvegetatie.
 • Methodiek
  Kies een werkmethode die een positief effect heeft op de natuurkwaliteit. Voor het verhogen van biodiversiteit is fasering vaak het beste: een watergang niet op een moment volledig uitbaggeren maar een deel in een ander jaar doen, een stukje vegetatie niet maaien of pas op een later moment zijn hier voorbeelden van. Ook het afvoeren van voedselrijk materiaal (bagger, maaisel, houtsnippers) is voor de natuur meestal het beste.

Meer weten?

Heb je vragen over het toepassen van natuurinclusief werken? Wil je meer tips of inspiratie opdoen? Neem dan contact op met Jan Putters of Robbert Wolf