Header image

Waterveiligheid

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. We willen klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

Door klimaatverandering, en met name de zeespiegelstijging, neemt het risico op overstromingen in de Rotterdamse haven en de omringende gebieden in de komende decennia toe. De huidige klimaatscenario’s houden rekening met een zeespiegelstijging tussen de 35 en 85 cm tot 2100. Het grote economische belang en de aanwezigheid van vitale en kwetsbare functies in delen van het havengebied maken het wenselijk de gevolgen hiervan te onderzoeken.

Binnendijks gebied wordt beschermd door een netwerk van dijken en keringen. Dat geldt niet voor buitendijks gebied, daar zijn bewoners, bedrijven en asset eigenaren zelf verantwoordelijk voor te nemen maatregelen om de gevolgen te beperken en voor de eventuele schade als gevolg van een overstroming.

We zijn een waterveilige haven

Hoewel het Rotterdamse havengebied grotendeels buitendijks ligt en open verbindingen met de Noordzee heeft, is het op dit moment goed beschermd tegen overstromingen. Haventerreinen zijn relatief hoog boven zeeniveau aangelegd en worden deels beschermd door stormvloedkeringen. Alleen bij uiterst extreme weersomstandigheden zou een aantal bedrijven te maken kunnen krijgen met enige wateroverlast. Tot nu toe is dat nog niet gebeurd in de haven.

Adaptatiestrategie

Om een waterveilige haven te blijven en een gezond vestigingsklimaat te behouden, is het Havenbedrijf in samenwerking met de gemeente Rotterdam, andere overheden, (nuts)bedrijven en Deltalinqs, het programma ‘adaptatiestrategie waterveiligheid’ gestart.
Daarmee maken we ook de bedrijven bewust van de mogelijke risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt. De resultaten van de onderzoeken leveren ook een bijdrage aan de Strategische adaptatie agenda Buitendijks van het Deltaprogramma. De eindrapporten beschrijven aanpassingen en maatregelen (adaptatiestrategie) om de gevolgen van een overstroming te voorkomen of te beperken en zo het gebied in de toekomst te beschermen. Onderstaande deelgebieden zijn of worden onderzocht.

deelgebieden

luchtfoto Botlek en Vondelingenplaat
Botlek en Vondelingenplaat
luchtfoto Waal-Eemhavengebied
Waal-Eemhaven
Merwe-vierhavengebied vanuit de lucht met de Juice-terminal op de voorgrond
Merwe-Vierhavens
luchtfoto Europoort vanaf Calandbrug tot aan zee
Europoort
Maasvlakte 2
Maasvlakte
1/

Hoe hoog komt het water?

Op de hoogwaterkaart Rotterdam is te zien tot waar het water mogelijk rijkt bij een verwachte waterstand. Voor de waterstanden in het havengebied gebruik je de kaart van Rijkswaterstaat. Ook kun je de hoogte van de grond rond jouw bedrijfspand opvragen.

Laatste nieuws

Samenwerking FERM en CGI
Digitalisering
19 / 10 / 2021

Samenwerking FERM en CGI

Doop Thunderbird II
20 / 7 / 2021

Fleet Cleaner neemt tweede werkschip in gebruik

Oefening Port Defender haven Rotterdam
Veiligheid
7 / 4 / 2021

Oefening Port Defender in Rotterdam

Nieuwe Maas Rozenburg
Duurzaamheid
12 / 3 / 2021

Proeven in Rijnmondgebied met hergebruik van schone bagger

Kaart Tuimelkade
Veiligheid
9 / 3 / 2021

Tuimelkade Europoort omhoog

1/