Header image

Waal-Eemhaven

Hoe kunnen wij je helpen?

Het Waal-Eemhavengebied wordt momenteel ontwikkeld tot hét centrum in de Rotterdamse haven voor overslag, logistiek, distributie, havengerelateerde dienstverlening en maritieme industrie. Maritieme en/of logistieke bedrijven zijn hier ook te vinden.

Waal-Eemhaven luchtfoto met zicht op de Rotterdam Short Sea Terminal

Hoewel dit havengebied al 90 jaar oud is, is het Waal-Eemhavengebied nog steeds een modern en vitaal havengebied. Kenmerkend is een hoge dichtheid aan kleinere havenbedrijven die veel werkgelegenheid bieden. Samen met overheden en het havenbedrijfsleven hebben we ook in dit gebied gewerkt aan de ontwikkeling van een adaptatiestrategie.

Resultaten

De adaptatiestrategie is opgebouwd uit drie soorten maatregelen of een combinatie hiervan:

  1. Preventieve maatregelen
    Het verlagen van de kans op overstroming door het nemen van fysieke maatregelen, zoals het verhogen van keringen, terreinen en oeverconstructies (in dit gebied gaat het met name om glooiingen en kademuren).
  2. Ruimtelijke adaptatie
    Beheersen van overstromingsrisico’s door terreinen en assets geschikt te maken voor een overstromingscalamiteit door bijvoorbeeld het verhoogd aanleggen van kwetsbare installaties of de terreinen zelf, en door gebouwen en assets waterproof te maken.
  3. Crisisbeheersing
    Tijdig treffen en uitvoeren van crisisbeheersings- en calamiteitenmaatregelen, waardoor een overstroming beheerst en gecontroleerd kan plaatsvinden en de functies en processen weer snel opgestart kunnen worden. Het gaat hierbij om het opstellen van nood-, herstel en crisisbeheerplannen en het voorbereiden van noodvoorzieningen.

Naar aanleiding van de adaptatiestrategie voor het gehele Waal-Eemhavengebied is voor 5 deelgebieden in meer detail een adaptatiestrategie uitgewerkt. Dit betreft Sluisjesdijk, Pier 1, Pier 2 en Pier 7 en het gebied rond de Den Hamweg. Deze adaptatiestrategieën zijn in samenspraak met een aantal bedrijven in deze deelgebieden opgesteld.

Risico's en maatregelen

Bekijk welk overstromingsrisico je loopt en welke maatregelen er nodig zijn om jouw bedrijf te beschermen.