Header image

Maasvlakte

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Op de Maasvlakte vind je het grootste containercluster van Europa. Ook vind je er grootschalige bulkoverslagbedrijven (olie, gas en kolen). De Maasvlakte heeft een open verbinding met de Noordzee. Maasvlakte 2 is het nieuwste haven- en industriegebied van Rotterdam. Onze ambitie is hiervan het meest duurzame en innovatieve havengebied ter wereld te maken. Hier komt bijvoorbeeld de grootste waterstofhub van Europa.

Luchtfoto Maasvlakte 2

Net als in de andere havengebieden is onderzoek gedaan naar de overstromingskansen van de Maasvlakte en de gevolgen daarvan. Doel van het onderzoek is om bij gebruikers van het gebied bewustwording en het gevoel van eigen verantwoordelijkheid te vergroten. Er is een adaptatiestrategie opgeleverd met maatregelen om de waterveiligheid van de Maasvlakte te borgen.

Resultaten

De adaptatiestrategie adviseert op veel plaatsen een waterrobuuste inrichting in combinatie met dry of wet proofing van de kwetsbare en kritische assets voor de bestaande terreinen.

Voor de meeste gebieden geldt dat we meeliften op andere initiatieven om het gebied tegen een overstroming te beschermen. Dat doen we bij nieuwe ontwikkelingen, herontwikkelingen, vervangingsinvesteringen en groot onderhoud.

Voor nog te ontwikkelen gebieden wordt landophoging en/of een waterrobuuste indeling aanbevolen. Hiervoor is een ontwikkelkader opgesteld. Hierin staat hoe deze gebieden op Maasvlakte 2 waterveilig ingericht moeten worden. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen containerterminals en andere bedrijven, die meer bescherming nodig hebben.

Voor het restrisico op de Maasvlakte beveelt deze adaptatiestrategie aan om een gebiedsnood- en herstelplan op te stellen en regelmatig te oefenen. Vooral voor bedrijven met onderlinge afhankelijkheden van andere bedrijven is dit belangrijk. Dit plan zou moeten worden afgestemd tussen bedrijven uit de Botlek, Europoort en Maasvlakte, vanwege de onderlinge afhankelijkheid tussen de bedrijven in deze gebieden. Tenslotte is een crisisbeheerplan voor de Maasvlakte (en de rest van het havengebied) onder coördinatie van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aan te bevelen.

Risico's en maatregelen

Bekijk welk overstromingsrisico je loopt en welke maatregelen er nodig zijn om jouw bedrijf te beschermen.