Botlek en Vondelingenplaat

Hoe kunnen wij je helpen?

Het Botlek- en Vondelingengebied is een gebied met grote economische belangen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Er zijn veel (petro)chemische bedrijven gevestigd en het is een knooppunt van veel bovenregionale activiteiten met achterlandverbindingen via spoor, weg en over water.

Botlek en Vondelingenplaat (stukje)

Een uitgebreid netwerk aan pijpleidingen biedt een veilige, efficiënte en milieuvriendelijke transportoplossing voor natte bulk, zoals ruwe olie en olieproducten. Pijpleidingen vormen verbindingen tussen bedrijven in de haven onderling, en de haven staat per pijpleiding ook in verbinding met belangrijke bestemmingen in Nederland, België en Duitsland.

Maeslantkering

In het gebied ligt de Maeslantkering, die samen met de Hartelkering en de dijkring Rozenburg de Europoortkering vormt. Bij hoge waterstanden (NAP +3 meter en hoger) worden de keringen gesloten en is het achterland beschermd en daarmee ook deels het havengebied. De Maeslantkering heeft een faalkans van 1:100. Dit betekent dat bij 100 sluitingen de kering statistisch gezien gemiddeld één keer niet zal sluiten, bijvoorbeeld vanwege een technisch mankement.

De open verbinding met zee is vanuit het Hartelkanaal en het Calandkanaal, aan de zuidzijde en westzijde van het onderzochte gebied. Wanneer de zeewaterstanden in de toekomst zeer hoog zouden worden, kan het water vanuit het Hartelkanaal en Calandkanaal in de richting van de Nieuwe Waterweg stromen, dus over het Botlekgebied. Dit kan schade aan bedrijven en kwetsbare infrastructuur tot gevolg hebben.

Langs het Hartelkanaal ligt ook de Tuimelkade, die in 1996 is aangelegd toen het Hartelkanaal de open verbinding met zee kreeg. De Tuimelkade levert extra bescherming, maar heeft geen formele status en is in beheer van het Havenbedrijf Rotterdam.

Resultaten

Uit de resultaten blijkt dat er bij een mogelijke toekomstige overstroming vooral economische schade is. Die bestaat vooral uit directe schade aan gebouwen, installaties en andere voorzieningen en uit indirecte schade doordat de bedrijfsvoering stil komt te liggen en/of aanwezige infrastructuur niet optimaal kan worden gebruikt. De kans op milieuschade is gering en slachtoffers zijn er niet of nauwelijks.

De indirecte schade is in sommige gevallen gebiedsoverstijgend. Niet alleen is er grote onderlinge samenhang en afhankelijkheid tussen de verschillende activiteiten in het Botlekgebied, maar ook met de omliggende havengebieden en daar buiten (bijvoorbeeld in regio’s als Schiphol en Chemelot). De economische schade is sterk afhankelijk van de locatie van de overstroming en het type bedrijf. Het onderzoek heeft een aanbevolen adaptatiestrategie opgeleverd die bestaat uit o.a. preventieve gebiedsmaatregelen, klimaatrobuuste ontwikkeling van nieuwe terreinen en noodplannen op de schaal van bedrijf en gebied.

Veiligheid

De Rotterdamse haven heeft de ambitie om de meest veilige en efficiënte haven van de wereld te zijn en werkt hier voortdurend aan. Dit vereist goede samenwerking, waartoe de haven diverse activiteiten onderneemt.