Havenbedrijf en gemeente eensgezind over inspelen op zeespiegelstijging in de haven

15 februari 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Rotterdam hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop de waterveiligheid van het haven- en industriegebied behouden kan worden vanwege de zeespiegelstijging in de loop van deze eeuw. Deze afspraken vloeien mede voort uit de betrokkenheid van zowel het Havenbedrijf als de gemeente in het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden. Het havengebied valt binnen de grenzen van de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf (eigendom van zowel Rijk als gemeente) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer ervan.

Maeslantkering op de grens van Het Scheur en de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland
Maeslantkering, haven Rotterdam

Het Havenbedrijf wil de gevolgen van de klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

Het gaat om het grootste buitendijkse gebied van Nederland. In buitendijks gebied zijn bewoners, bedrijven en gebruikers zelf verantwoordelijk voor te nemen maatregelen om de gevolgen van een eventuele overstroming te beperken. De komende periode benadert het Havenbedrijf het betrokken bedrijfsleven om ze te informeren en met hen afspraken over maatregelen te maken waarmee de waterveiligheid van de haven ook in de verre toekomst op peil blijft.

Haven hoog boven zeeniveau

De havengebieden zijn nu veilig voor hoge waterstanden. Ze zijn drie tot zes meter boven NAP aangelegd en worden deels beschermd door stormvloedkeringen. Om een waterveilige haven te blijven en ook op langere termijn een gezond vestigingsklimaat te behouden, is het Havenbedrijf het programma ‘adaptatiestrategie waterveiligheid’ gestart. Dat doet het in samenwerking met de gemeente Rotterdam, andere overheden, (nuts)bedrijven en Deltalinqs. Een van de doelen is het vergroten van het bewustzijn van het bedrijfsleven over de mogelijke risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt. De eindrapporten beschrijven voor diverse havengebieden – zoals Europoort en Botlek - aanpassingen en maatregelen (adaptatiestrategie) om de gevolgen van een overstroming te voorkomen of te beperken en zo het gebied in de toekomst te blijven beschermen. Later dit jaar wordt de integrale strategie voor het gehele haven- en industriegebied afgerond.

Door klimaatverandering, en met name de zeespiegelstijging, neemt het risico op overstromingen in de Rotterdamse haven en de omringende gebieden in de komende decennia toe. De huidige klimaatscenario’s houden rekening met een zeespiegelstijging tussen de 35 en 110 cm van 1990 tot na 2100. Het grote economische belang en de aanwezigheid van vitale en kwetsbare functies in delen van het havengebied maken het wenselijk om tijdig op de gevolgen hiervan in te spelen.

De haven kan zo anticiperen op de zeespiegelstijging en er rekening mee houden bij de verdere ontwikkeling. Hierdoor behoudt de haven met verantwoorde investeringen haar waterveilige status.