Header image

Europoort

Hoe kunnen wij je helpen?

De Europoort vormt samen met de andere Rotterdamse havens één van de omvangrijkste (petro)chemische industriegebieden van de wereld.

In de Europoort wordt onder andere ruwe olie verwerkt tot diverse olieproducten. De producten worden opgeslagen in enorme tanks. Doordat de tankterminals direct aan diep water liggen en Rotterdam geen belemmeringen door sluizen of getijden kent, kunnen de allergrootste olietankers in de Europoort terecht. Via een uitgebreid netwerk van pijpleidingen wordt de ruwe olie efficiënt en veilig naar de raffinaderijen vervoerd, in binnen- en buitenland. Rotterdam speelt hiermee een belangrijke sleutelrol in de (petro)chemische sector.

Overzicht Europoort vanuit de lucht vanaf de Calandbrug tot aan zee

Voor de Europoort is een adaptatiestrategie met maatregelen opgeleverd om de waterveiligheid in dit havengebied ook in de toekomst te borgen.

Adaptatiestrategie

De adaptatiestrategie is opgebouwd uit drie soorten maatregelen of een combinatie hiervan:

  1. Preventieve maatregelen
    Het verlagen van de kans op overstroming door bijvoorbeeld golfremmende maatregelen en het ophogen van de Tuimelkade.
  2. Ruimtelijke adaptatie
    Beheersen van overstromingsrisico’s door terreinen en assets geschikt te maken voor een overstromingscalamiteit. Zo kunnen bijvoorbeeld kwetsbare elektriciteitsstations waterrobuust worden gemaakt door de stations dry proof te maken of hoger aan te leggen.
  3. Crisisbeheersing
    Tijdig treffen en uitvoeren van crisisbeheersings- en calamiteitenmaatregelen. Het gaat hierbij om het opstellen van nood-, herstel- en crisisbeheerplannen. Daardoor kan een overstroming beheerst en gecontroleerd plaatsvinden en kunnen functies en processen weer snel opgestart worden. Vanwege de onderlinge afhankelijkheid in de onderzochte gebieden, zou dit met bedrijven in de Botlek en Maasvlakte moeten worden afgestemd.

Er zijn ook deelgebieden waar het overstromingsrisico tussen nu en 2100 acceptabel blijft. Daarvoor is de aanbeveling om bij nieuwe ontwikkelingen, vervangingsinvesteringen en groot onderhoud, waterveiligheid mee te nemen in investeringsafwegingen om assets en/of de site waterrobuuster te maken. Denk hierbij aan het wet of dry proof maken van kwetsbare en kapitaalintensieve assets. Zo wordt de Europoort steeds waterrobuuster en blijft de waterveiligheid geborgd, ook in geval van extremere klimaatscenario’s.

Risico's en maatregelen

Bekijk welk overstromingsrisico je loopt en welke maatregelen er nodig zijn om jouw bedrijf te beschermen.