Containers stuwen groei overslag haven Rotterdam

25 juli 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

De haven van Rotterdam heeft in de eerste zes maanden van 2019 een overslag gerealiseerd van 240,7 miljoen ton, een nieuw record. Dat is 3,4% meer dan in het eerste halfjaar van 2018. De groei van de containeroverslag, een van de strategische speerpunten van het Havenbedrijf, zette door met 4,8% (in tonnen, +6,4% in TEU) ten opzichte van de eerste zes maanden van 2018, eveneens een nieuw overslagrecord. De groei was vooral een gevolg van hogere import- en transshipment volumes.

Ever Glory

Kernpunten

  • Totale overslag 240,7 miljoen ton, nieuw record
  • Groei overslag containers naar 7,5 miljoen TEU (+6,4% in TEU, +4,8% in tonnen)
  • Lichte toename (+4,0%) omzet Havenbedrijf Rotterdam naar € 357,8 miljoen
  • Duidelijke toename (+7,0%) resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen naar € 134,8 miljoen
  • Aanhoudend hoge investeringen (€ 177,1 miljoen) in infrastructuur

Andere positieve uitschieters waren er in de marktsegmenten ruwe olie (+2,8%) en LNG (+94%). De groei in ruwe olie werd gedreven door meer import van goedkopere olie uit de Verenigde Staten. LNG groeide vooral door toegenomen export van Amerikaans gas naar Europa. Dalingen waren er in het eerste halfjaar te zien in de marktsegmenten minerale olieproducten (-5,8%) en agribulk (-7,2%).

Financiële resultaten Havenbedrijf

De financiële resultaten van Havenbedrijf Rotterdam waren goed in het eerste halfjaar van 2019. De ontvangen zeehavengelden en de huur- en erfpachtopbrengsten van uitgegeven terreinen namen licht toe resulterend in een omzetgroei van 4,0% naar € 357,8 miljoen. Het natte bulk segment droeg het sterkst bij aan deze groei.
Mede omdat de operationele lasten minder stegen dan de opbrengsten verbeterde het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen met 7,0% naar € 134,8 miljoen.

CEO Allard Castelein: “Het gaat goed met de overslag in de haven, met name in het strategisch belangrijke marktsegment containers. De financiële resultaten van het Havenbedrijf zijn goed. Daardoor kunnen we blijven investeren in de haven, in fysieke infrastructuur én in digitale oplossingen voor handel en logistiek”.

Energietransitie

Op het terrein van de energietransitie zijn in de Rotterdamse haven in het voorbije halfjaar wederom belangrijke stappen vooruit gezet. Zo toont het bedrijfsleven veel interesse om deel te nemen aan het Porthos project voor opslag van CO2 in lege gasvelden onder de Noordzee. Onlangs nog werd een haalbaarheidsstudie over H-Vision gepresenteerd. H-Vision is het op grote schaal produceren en toepassen in industriële processen van CO2-neutraal geproduceerde waterstof, ook wel blauwe waterstof genoemd. Daardoor kan de uitstoot van CO2 nog vóór 2030 met twee tot vier megaton omlaag.

Het eind juni verschenen kabinetsvoorstel voor een Klimaatakkoord bevat kansen en bedreigingen. CEO Allard Castelein: “De voorgestelde clusterbenadering, de focus op infrastructuur en op waterstof bieden juist kansen voor de industrie in Rotterdam. Havenbedrijf Rotterdam werkt deze graag op korte termijn samen met het Rijk uit. Echter, we vinden het van groot belang dat de invoering van een CO2-heffing gelijk op gaat met het realiseren van noodzakelijke fysieke infrastructuur opdat bedrijven mogelijkheden geboden krijgen om hun CO2-footprint te kunnen verlagen. Dat is goed voor het vestigingsklimaat en de concurrentiepositie van Nederland”.

Investeringen in infrastructuur

Het investeringsniveau in de eerste zes maanden van 2019 bleef hoog (€ 177,1 miljoen).
Havenbedrijf Rotterdam helpt actief mee aan het verhogen van de betrouwbaarheid in de logistieke keten. In mei werd de eerste paal geslagen voor de Container Exchange Route. De aanleg van het Theemswegtracé, waarbij een gedeelte van de havenspoorlijn wordt omgelegd, loopt op schema.

Digitalisering

Havenbedrijf Rotterdam neemt het voortouw in de digitale transformatie van haven en logistiek. Dit verhoogt de efficiency in de grote handelsroutes, verlaagt kosten en reduceert CO2-uitstoot. De haven van Gdansk is overgestapt op Navigate, de door Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelde routeplanner voor scheepvaart. In mei vertrok de met sensoren uitgeruste Container 42 uit de haven van Rotterdam voor een twee jaar durende wereldreis. Met behulp van de real-time informatie kunnen wachttijden worden verminderd en aanleg-, laad-, los- en vertrektijden worden geoptimaliseerd. De efficiencyinzichten die de verzamelde data opleveren, worden toegepast in de Rotterdamse haven om zijn concurrentiepositie verder te versterken.

Vooruitzichten

CEO Allard Castelein: “Op macro-economisch terrein blijven de relaties tussen grote handelsblokken in de wereld gespannen. Ook heerst er aanhoudende onzekerheid over de invoering van handelstarieven na Brexit. Beide ontwikkelingen dragen ertoe bij dat de vooruitzichten voor verdere groei van de wereldhandel onzeker zijn. Gegeven voornoemde mondiale onzekerheden verwacht Havenbedrijf Rotterdam in het tweede halfjaar van 2019 een lichte afzwakking van de groei in goederenoverslag”.