Energietransitie

Havenbedrijf Rotterdam biedt terrein aan voor groene waterstoffabriek tot 1 GW

14 april 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt op de Maasvlakte een terrein van 11 ha dat geschikt is voor de bouw van een zeer grote groene waterstoffabriek. Aanleiding is de aanbesteding van het windpark IJmuiden Ver later dit jaar.

De minister voor Klimaat en Energie stimuleert in de procedure voor kavel Beta bedrijven om een groot deel van de windenergie slim te integreren in het energiesysteem. Productie van waterstof direct aan de kust is daarvoor een logische oplossing, omdat dat extra belasting van het hoogspanningsnet voorkomt. Windpark en waterstoffabriek moeten rond 2028 gereed zijn.

Maasvlakte 2 gezien vanuit de lucht
Foto: Martens Multimedia

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: 'Realisatie van een waterstoffabriek met een capaciteit van 1 GW is de volgende schaalsprong in de productie van groene waterstof. Verschillende bedrijven zijn nu op de Maasvlakte bezig met de bouw, of hebben vergevorderde plannen daartoe, van electrolysers met een capaciteit van 200 tot 250 MW. Dat zijn voorlopig de grootste van Europa, maar wij willen nu al ruimte bieden aan de volgende generatie waterstoffabrieken. Die is naar verwachting vijf keer zo groot.'

Verschillende bedrijven hebben plannen om in Rotterdam in totaal zo’n 1.350 MW (1,35 GW) elektrolyse te realiseren. Ambitie van het Havenbedrijf is om in 2030 2 à 2,5 GW elektrolyse te laten plaatsvinden. Dat komt binnen handbereik met deze ontwikkeling. Het Rijk streeft naar 4 GW in heel Nederland in 2030.

Er worden de komende jaren steeds meer windparken op de Noordzee gebouwd. Een deel van die stroom zal worden gebruikt om groene waterstof mee te maken: door elektrolyse kun je water (H2O) splitsen in waterstof (H2) en zuurstof (O). Die groene waterstof is een alternatief voor aardgas. Het is aantrekkelijk om waterstof direct aan de kust te maken, zodat daarvoor geen extra hoogspanningskabels op het land nodig zijn. Ook is het aantrekkelijk om te produceren waar de belangrijkste afnemers zitten: de industrie.

Eind maart heeft de minister voor Klimaat en Energie de concept ministeriële regelingen bekend gemaakt voor windpark IJmuiden Ver kavel Beta. Dit krijgt een capaciteit heeft van 2 GW en moet rond 2028 gereed zijn. In de tweede helft van 2023 start de formele tenderprocedure. Verschillende partijen hebben al aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn. Het Havenbedrijf Rotterdam reserveert 11 ha. op de Maasvlakte exclusief voor de partij die deze aanbesteding wint en grootschalig groene waterstof wil produceren in Rotterdam.

Dit terrein biedt ruimte tot 1 GW elektrolyse en ligt naast het nieuw te bouwen hoogspanningsstation Amaliahaven (380 kV) van Tennet. Hier komt straks de 2 GW gelijkstroomkabel van het windpark IJmuiden Ver kavel Beta aan. Alle groene stroom die direct wordt omgezet in waterstof komt niet op het elektriciteitsnet en voorkomt daarmee extra belasting van het net. Daarbij komt dat de nieuwe waterstofleiding straks langs het terrein loopt. De hier geproduceerde waterstof kan daarmee efficiënt naar afnemers worden vervoerd. Bovendien ligt het de locatie vlakbij de waterleiding van Evides. Tot slot onderzoekt het Havenbedrijf de mogelijkheid om de waterstoffabrieken op de Maasvlakte aan te sluiten op de regionale warmtenetten. Die kunnen daardoor op termijn met ‘groene’ warmte huizen, kassen en kantoren verwarmen. Dit alles maakt dit een zeer strategische locatie voor de productie van groene waterstof.

Het ministerie van EZK stimuleert in verschillende aanbestedingsprocedures voor windparken verschillende aspecten. Bij IJmuiden Ver kavel Alpha, dat in Borsele aanlandt, ligt de nadruk op natuurontwikkeling in samenhang met de windparken, bij kavel Beta op zogenoemde systeemintegratie. Dat betekent dat beoordeeld wordt hoe een plan past in het totale Nederlandse energiesysteem. Gebruik van de groene stroom voor het maken van groene waterstof ligt dan voor de hand.

Om het terrein uit te kunnen geven voor het maken van waterstof overlegt het Havenbedrijf met de gemeente en DCMR over wijziging van het bestemmingsplan: het terrein is nu nog bestemd voor de opslag van containers.