Bereikbaarheid

Samen slimmer werken aan bereikbaarheid in Zuid-Holland

2 juli 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Zuid-Holland blijft bereikbaar ondanks alle geplande werkzaamheden de komende decennia aan wegen en spoor, de economische ontwikkelingen en de forse woningbouw in met name de stedelijke gebieden. Kortom, het wordt steeds drukker op straat. Om de regio blijvend bereikbaar te houden, hebben Provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en gemeente Den Haag, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Havenbedrijf van Rotterdam, spoorwegbeheerder ProRail en Rijkswaterstaat afspraken gemaakt over de structurele bereikbaarheidsaanpak van de regio. De komende maanden wordt hard gewerkt aan het opzetten van een uitvoeringsorganisatie daarvoor.

Vrachtverkeer in Rotterdam

Onderdeel van de samenwerking op het gebied van bereikbaarheid is het stimuleren van ander reisgedrag van de (spoor)weggebruiker. Want zijzelf hebben hierbij ook een grote rol door slimmer te reizen. Daarmee voorkomen ze extra overlast door de vele geplande werkzaamheden.

Samen werken aan mobiliteit

De komende jaren wordt er in de regio hard gewerkt aan wegen, bruggen, spoorwegen en tunnels. Er wordt extra wegcapaciteit gemaakt zoals bij de aanleg van de A16 Rotterdam, er wordt gerenoveerd o.a. de Heinenoordtunnel of nieuw gebouwd zoals de vervanging van de Van Brienenoordbrug. Ook provinciale- en lokale wegen worden aangepakt of vernieuwd, zoals de N217 en de aanleg van de Rijnlandroute. Daarnaast wordt gewerkt aan het OV, diverse lijnen voor de bus, tram en metro worden uitgebreid of vernieuwd zoals bijvoorbeeld de Hoekse Lijn. Dit alles is nodig om de regio toekomstbestendig te houden. De verwachting is dat de bevolking in Zuid-Holland de komende jaren met 400.000 inwoners toeneemt. Daarvoor zijn woning en arbeidsplaatsen nodig. Om de regio blijvend bereikbaar te houden, moeten we samen slim omgaan met mobiliteit. Daarmee blijft de leefbaarheid, veiligheid, het economische vestigingsklimaat en de duurzaamheid van onze provincie op peil.

Slimmere afstemming

In lijn met de plannen die de landelijke mobiliteitsalliantie vorige week heeft gepresenteerd, stemmen de partijen de verschillende werkzaamheden nog slimmer op elkaar af. Er komt een gezamenlijk plan om de overlast voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken en mensen verleiden slimmer en anders te reizen. Denk daarbij aan vaker thuiswerken, andere tijden reizen en of andere vervoersmiddelen kiezen. De bereikbaarheidsaanpak Hoeksche Waard vanwege de renovatie van de Heinenoordtunnel is hiervan een goed eerste voorbeeld.

Organisatie

Slimmer werken aan de bereikbaarheid in Zuid-Holland gaat niet vanzelf. Samen met onder meer het Rijk, brancheorganisaties, bedrijfsleven, vervoerders en kennisinstellingen kijken we op welke wijze wij deze ambitie het best kunnen organiseren en financieren. Om uitvoering te geven aan de bereikbaarheidsaanpak richten we een voor Zuid-Holland nieuwe gezamenlijke uitvoeringsorganisatie op voor een periode van tien jaar. Volgend jaar zomer verwachten wij dat de hele organisatie hiervan klaar is. Ondertussen zitten we niet stil. We starten vandaag al met betere registratie. Per deelgebied van de provincie wordt een gezamenlijke aanpak ontwikkeld om de hinder door alle werkzaamheden in dat gebied te beperken en om structureel ander reisgedrag te stimuleren. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande netwerken en overlegcircuits.