Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor de haven?

5 september 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 1 minuut

Op 1 januari 2024 zal de Omgevingswet in werking treden. De nieuwe wet heeft gevolgen voor de vergunningplicht en vergunningverlening van activiteiten in de haven. Havenbedrijf Rotterdam zet zich in om bedrijven in de haven te helpen bij de nieuwe vergunningplicht voor milieubelastende activiteiten onder de Omgevingswet.

Het Havenbedrijf heeft een brochure gemaakt over de vergunningplicht voor milieubelastende activiteiten in de haven. Het biedt een praktische handreiking voor bedrijven en overheden aan de hand van een aantal concrete voorbeelden, zoals een empty depot, een terminal met tankopslag of een chemisch bedrijf.

APM

Belangrijke wijzigingen

  • de procedure die gevolgd wordt: de reguliere procedure is straks het uitgangspunt;
  • het onlosmakelijkheidscriterium is vervallen;
  • het gebruik van de intaketafel, omgevingstafel en ketensamenwerking: de beoordeling van initiatieven vindt hierdoor voor een deel al in de voorfase plaats;
  • het begrip inrichting is vervangen door het begrip milieubelastende activiteit
  • de inhoudelijke en procedurele koppeling tussen de omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit en de bedrijfsbrandweeraanwijzing;
  • de relatie vergunningverlening en omgevingsplan
  • de komst van het Digitaal Stelsel Ow (DSO) dat de bestaande loketten zoals, ruimtelijkeplannen.nl, Omgevingsloket Online en de Activiteitenbesluit Internet Module vervangt;
  • gezondheid maakt integraal deel uit van de besluitvorming onder de Omgevingswet.

In de brochure, die samen met Deltalinqs, DCMR, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is opgesteld, licht het Havenbedrijf deze wijzigingen nader toe.