Duurzaamheid

Zeevaart vraagt meer duurzame brandstof in 2019

20 februari 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

De vraag naar meer duurzame scheepsbrandstof als LNG-, bio- en laagzwavelige bunkers is het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen in Rotterdam. De totale overslag van de zeevaart in deze grootste Europese bunkerhaven daalde van 9,5 miljoen m3 naar 9 miljoen m3.

Containerschip is aan het bunkeren in Rotterdam
©KeesTorn

Het laatste kwartaal van 2019 is de verkoop van laagzwavelige bunkerolie met maximaal 0,5% zwavel – het zogenoemde VLSFO, very low sulphur fuel oil – enorm toegenomen. In december betrof 62 procent van de verkochte stookolie VLSFO. Over het gehele laatste kwartaal was dat 48%. De populariteit heeft alles te maken met nieuwe regelgeving.

Vanaf 1 januari 2020 is het wereldwijde toegestane gehalte aan zwavel in scheepsbrandstof verlaagd van 3,5% naar 0,5%, beter bekend als IMO2020. In Nederland en de andere landen langs de Noordzee is dat zwavelgehalte sinds 2015 al maximaal 0,1%. Van deze zogenoemde Ultra Low Sulphur Fuel Oil werd in het laatste kwartaal 13 procent verkocht.

Toename LNG-en biobunkers

Naast de verkoop van VLSFO viel ook de toename van de verkoop van LNG-bunkers (vloeibare aardgas) op. De afzet verdriedubbelde ruim van 9.483 ton naar 31.944 ton. Voor het eerst is ook de verkoop van bio-bunkers – bunkerbrandstof waarin een bepaald percentage biobrandstof is toegevoegd - duidelijk zichtbaar in de cijfers. In heel 2019 is 2% van de verkoop van stookolie en 0,5% van de distillaten (MGO – gasolie - en MDO - dieselolie) een bio-bunker. Vooral in het vierde kwartaal kwam de verkoop van bio-bunkers steeds vaker voor. De bijmengpercentages van deze bunkers verschillen tussen 5 en 50%. Het meeste gebruikelijke is 20-30%.

Zie bijlage voor bunker jaarcijfers
Ter info:
Fuel oil is stookolie
MDO is dieselolie
MGO is gasolie
Lubes is smeerolie

Bunkeren is het voorzien van brandstof aan de scheepvaart