Privacyverklaring Primato

Hoe kunnen wij je helpen?

Op basis van de Arbowet is Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) als werkgever wettelijk verplicht om arbeidsongevallen te melden en te registreren. Daarnaast wil HbR als opdrachtgever ook weten of er incidenten plaatsvinden bij projecten in de haven die worden uitgevoerd door derden; dit vanuit goed opdrachtgeverschap.

Om het melding- en registratieproces omtrent incidenten te structureren, kwalitatief te verbeteren en eenvoudiger te maken is de Primato-app ontwikkeld. In deze app kunnen een drietal meldingen worden gedaan (ongeval, bijna-ongeval of een aanwezige gevaarlijke situatie). Met de leverancier Oodit Riskplan van de Primato-app is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Deze app is bestemd voor:

  1. HbR-medewerkers;
  2. externe medewerkers met een portofrotterdam-account;
  3. onderaannemers die projecten uitvoeren waarbij HbR contractspartij is.

Van de melders worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. Telefoonnummer, mailadres, voornaam, tussenvoegsel en achternaam. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van het inloggen op de Primato-app.
  2. De naam van de melder en gegevens waar de melding overgaat (ongeval, bijna-ongeval of gevaarlijke situatie). Deze gegevens worden doorgezet naar de risicomanagers binnen HbR die de melding(en) verder afhandelen.

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende grondslagen:

  1. Wettelijke plicht (artikel 6 lid 1 c AVG jo. artikel 9 lid 1 jo. artikel 9 lid 2 Arbowet) voor wat betreft melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten op straffe van een boete.
  2. Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 b AVG jo. artikel 7: 658 jo. 7: 611 BW) voor overige meldingen (bijna ongeval en gevaarlijke situaties).
  3. De persoonsgegevens van onderaannemers die verwerkt worden ten behoeve van het afhandelen van meldingen die plaatsgevonden hebben in het kader van werkzaamheden in opdracht van HbR is gebaseerd op noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 b AVG). Deze contractuele afspraak is gemaakt tussen de hoofdaannemer (en onderaannemers die door de hoofdaannemer worden ingeschakeld) en HbR.

Verwijderen gegevens

Voornoemde persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaar nadat de melding is afgehandeld, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Deze specifieke privacyverklaring moet worden gelezen in combinatie met onze algemene privacyverklaring. Daarin vind je onder andere welke rechten je hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens (inzage, rectificatie en dergelijke) hoe deze rechten kunt effectueren (zie onder 'je gegevens') en de contactgegevens van Havenbedrijf Rotterdam N.V. mocht je vragen hebben over deze verwerking.