Header image

Programma Beeldkwaliteit

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Rotterdam is één van de grootste en best georganiseerde havens ter wereld. De haven onderscheidt zich door de directe toegang vanuit zee, de logistieke en industriële faciliteiten en de achterlandverbindingen. Het havengebied strekt zich uit over een afstand van circa veertig kilometer.

De afmetingen en de mix van industrie en natuur zorgen voor een unieke uitstraling en een eigen gezicht. Nergens anders in Nederland komt zoveel bedrijvigheid bijeen. De haven combineert economische kracht en internationaal elan met ondernemerschap en innovatie. Veiligheid, duurzaamheid en innovatie staan voorop. Ondernemers, werknemers en bezoekers moeten zich welkom voelen in dit bijzondere gebied. Een veilige, schone en duurzame haven met een goed aanbod van voorzieningen en een herkenbare uitstraling draagt daaraan bij.

Beeld van een wereldhaven

Kenmerkend voor het havenlandschap zijn de enorme bouwwerken en installaties; de iconen van de haven. Bedrijven bepalen voor een groot deel het gezicht van de haven en zijn onmisbaar om het uiterlijk en de beleving te verbeteren. Samen met hen en andere beheerders wil het Havenbedrijf de Rotterdamse haven het aanzien geven dat past bij een haven van wereldklasse. Een rustig en veilig straatbeeld, mooie panorama’s en een aantrekkelijk nachtbeeld spelen een belangrijke rol. Functionele architectuur met lichte kleuren, ruimte voor groen en zicht op de havenactiviteiten helpen daaraan mee, net als havengerelateerde kunstuitingen.

10 criteria

Om het bedrijfsleven te ondersteunen is het Programma Beeldkwaliteit opgezet. In dat programma zijn onder andere 10 criteria opgenomen voor de bebouwing (nieuwbouw, herbouw en/of renovatie) en inrichting van de terreinen.

Gebouw

Oriëntatie De gebouwen zijn duidelijk herkenbaar vanaf de openbare weg. Entree en bedrijfslogo zijn goed zichtbaar.

Architectuur Gebouwen zijn functioneel en eenvoudig van architectuur. Het zijn de iconen van de haven die gezien mogen worden en die aansluiten bij de schaal en stedenbouwkundige structuur van het gebied.

Kleurgebruik Gebouwen, installaties en andere grote statische elementen hebben een kleurenschema van wit, grijs en zilver. Functionele kleuraccenten zijn bij installaties toegestaan.

Bedrijfsuitingen Duidelijk aangelichte logo’s of naamgeving maken het havengebied vooral ’s avonds herkenbaar en aantrekkelijk. Zij zijn van goede kwaliteit en bij voorkeur bovenop de gevel geplaatst. Op het eigen terrein zijn maximaal drie vlaggenmasten toegestaan (zie voor nadere eisen het Hoofdstuk Reclame in de Koepelnota Welstand Rotterdam). LED-reclame is in de haven niet toegestaan.

Zichtbaarheid Gebouwen en/of installaties zijn vanaf de openbare weg goed te zien en duidelijk herkenbaar. Voorkom zicht op afval(containers) en opslag.

Terrein

Zichtlijnen Houd bij plaatsing van bebouwing of andere objecten rekening met het behoud van zichtlijnen over water en havenactiviteiten vanaf de openbare weg. Uiteraard binnen de voorwaarden van optimaal (economisch) gebruik van het terrein.

Hekwerken Hekwerken of afrasteringen zijn zorgvuldig gedetailleerd en van hoogwaardig materiaal in de kleur antraciet grijs (RAL 7016). Ze geven een eenduidige scheiding tussen privaat en openbaar terrein aan. Er is keuze uit een transparant gaas- of spijlenhek. Als dit om bedrijfsredenen niet kan worden toegepast is een gesloten hekwerk toegestaan.

Inrit Inritten naar de terreinen zijn volgens de standaarden van Havenbedrijf Rotterdam ingericht.

Goed onderhouden en schoon Alle elementen op de terreinen zijn goed (te) onderhouden, schoon en opgeruimd. Dit draagt bij aan het beeld van een veilige, duurzame en schone haven.

Groen Goed onderhouden en bij voorkeur laag groen (struweel of gras) is toegestaan. Begroeiing en bomen tegen het hekwerk zijn niet toegestaan..

Voor sommige objecten (zoals monumenten, windmolens en transformatorhuisjes) en/of in sommige gebieden gelden aanvullende richtlijnen. Informeer hiernaar bij het Q-team.

Toetsing door het Q-team

Om de haven de beoogde uitstraling te geven, bestaat sinds 2007 het Q-team (Quality-team), bestaande uit experts op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap. Het Q-team vervangt hiermee het advies van de Welstandscommissie gemeente Rotterdam in de aanvraag om een Omgevingsvergunning. Eén van hen is gemandateerde uit de Welstandscommissie van de gemeente Rotterdam. Het Q-team adviseert en toetst de plannen op basis van de geldende criteria en helpt bij de vertaling van de criteria in het voorlopige en het definitieve ontwerp. Hoe eerder het Q-team is betrokken, hoe eenvoudiger de meegegeven adviezen in het ontwerp zijn toe te passen. Omwille van de vergunningverlening wordt het advies van het Q-team middels een objectverslag met de Welstandscommissie gemeente Rotterdam gedeeld.

Proces

De advisering en/of toetsing door het Q-team vindt circa één keer in de zes tot acht weken plaats bij het Havenbedrijf Rotterdam. Je aanmelding moet circa drie weken voor die datum binnen zijn bij het secretariaat van het Q-team. In tegenstelling tot de criteria vanuit de Welstandscommissie gemeente Rotterdam, die alleen in welstandszones van toepassing zijn, gelden de richtlijnen Beeldkwaliteit in de gehele haven. Om te zorgen dat je vergunningaanvraag vloeiend doorgang kan vinden, assisteert het Kernteam Beeldkwaliteit.

Waardering

Het Havenbedrijf Rotterdam spreekt zijn waardering uit naar alle ondernemers in de haven die de richtlijnen Beeldkwaliteit volgen om zo een bijdrage te leveren aan het imago van een goed werkende, innovatieve en vindbare wereldhaven, door de uitreiking van een havenplaquette die op de gevel kan worden geplaatst. De plaquette wordt jaarlijks uitgereikt.

Meer weten?

Vragen over het proces of de aanmelding voor het Q-team? Neem contact op met het secretariaat.