Header image

Wendbare werknemers en organisaties

Hoe kunnen wij je helpen?

Om in te spelen op de huidige en toekomstige vraag naar talent, is het van belang dat werknemers wendbaar en flexibel zijn. Bedrijven investeren in de wendbaarheid en flexibiliteit van werknemers door te stimuleren dat mensen zich een leven lang blijven ontwikkelen en duurzaam inzetbaar zijn.

hand van man en robot met op de achtergrond containers

Dankzij arbeidsmobiliteitsnetwerken, zoals Rotterdam Werkt en Facta Non Verba,  wordt in de regio Rotterdam geïnvesteerd in wendbaarheid en flexibiliteit van werknemers. Deze netwerken bieden getalenteerde en bevlogen medewerkers mogelijkheden voor vrijwillige arbeidsmobiliteit. Daarnaast spreken diverse partijen af om kennis en kunde uit te wisselen op het gebied van leven lang ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid en intersectorale mobiliteit van medewerkers. Jaarlijks zijn er circa 300 matches tussen bedrijven in de regio Rotterdam.

Om- en bijscholingsmogelijkheden

Dreig je je baan te verliezen? Of wil je graag een mogelijke overstap maken naar een ander bedrijf? Bekijk hier de mogelijkheden.

Het Rotterdam scholingsfonds

Werkzoekenden of werkenden die hun baan dreigen te verliezen kunnen een scholingsvoucher aanvragen van maximaal 2.500 euro en daarnaast is er geïnvesteerd in versnelde hbo-opleidingen voor carrièreswitchers. De scholingsvouchers vergroten de kansen op langdurig betaald werk in sectoren waar vraag is naar werknemers, zoals in de zorg, bouw, ICT of in de techniek. Uiteindelijk wil het scholingsfonds 10.000 Rotterdammers (jong en oud) voor ander werk in de regio op leiden.

Arbeidsmobiliteitsmogelijkheden

Heb je te veel of juist te weinig personeel? Wil je wegwijs worden in alle regelingen? Een aantal initiatieven helpt je verder! Klik op wat voor jou van toepassing is en je leest hoe het werkt.

Rijnmond Werkt Door

Rijnmond Werkt Door is een dienstverleningsconcept dat werkgevers die minder of geen werkzaamheden of opdrachten meer hebben voor hun medewerkers, matcht met bedrijven die juist hard mensen nodig hebben. Dit gebeurt via een netwerkstructuur. Die bestaat uit het samenbrengen van signaleringen van overschot en tekort aan personeel vanuit de verschillende bronnen. Het is de bedoeling dat zo min mogelijk werknemers, uitzendkrachten en zzp'ers hun inkomen kwijtraken en dat zo veel mogelijk bedrijven die te weinig werk hebben, kunnen overleven.

Rotterdam Werkt

Rotterdam werkt is een nieuw netwerk van bedrijven en instellingen in Rotterdam en omgeving die samen willen optrekken als het gaat om HR-vraagstukken waaronder mobiliteit, om zo de arbeidsmobiliteit in de regio te vergroten. Enkele andere leden zijn naast het Havenbedrijf Rotterdam als initiatiefnemer bijvoorbeeld Vopak, Van Oord, Facilicom, CGI, Rotterdam Airport, Erasmus Universiteit, Ahoy en Engie. Samen met collega-HR-partners delen we ervaringen en kijken we binnen dit netwerk naar mogelijkheden om mensen een tweede loopbaan te bieden of een mooie vervolgstap op hun huidige carrière.

Facta Non Verba

Binnen de vereniging Facta non Verba werken bedrijven uit verschillende sectoren samen aan vraagstukken op het gebied van arbeidsmobiliteit. Het netwerk zoekt naar mogelijkheden en oplossingen om gezamenlijk de arbeidsmobiliteit binnen de betrokken bedrijven te verbeteren. Dit doen zij door kennis te delen op actuele HR-thema’s, maar vooral door aan de slag te gaan met bemiddelen van concrete kandidaten. Zo biedt Facta non Verba mobiliteitskandidaten onder andere tijdelijke werkervaringsplaatsen. Medewerkers krijgen hiermee de kans om binnen andere bedrijven nieuwe werkervaringen op te doen, zodat zij zich beter kunnen oriënteren op ander werk.

Samenwerkingsplatformen

Ben je werkgever en wil je praten met andere organisaties over een bepaald thema zoals leven lang ontwikkelen, het effect van digitalisering op werknemers of over vitaliteit? Dat is mogelijk in de volgende kennisplatformen. Ook werknemers kunnen zich aansluiten bij deze platformen om te praten met andere organisaties en medewerkers.

Platform SILLO

Het Rotterdams Initiatief Sociale Innovatie (RISI) heeft in 2020 een vervolg gekregen binnen het platform leven lang ontwikkelen en sociale innovatie. Dit platform geeft een structureler karakter aan sociale innovatie en leven lang ontwikkelen in de Rotterdamse haven regio. Dit platform biedt de mogelijkheid voor bedrijven vanuit diverse sectoren om met elkaar in gesprek te gaan over innovatieve manieren van werken. Het platform biedt handvatten voor bedrijven om binnen hun eigen organisatiestructuur en -cultuur aan de slag te gaan met leven lang ontwikkelen. Dit gebeurt onder meer door het organiseren van kennis- en werksessies.

Meer informatie? Contact:

Arjen van Tilborg
Arjen van Tilborg
Human Resources - Advies/Sociale Innovatie