Energietransitie

Brede steun industrie voor Delta Corridor project

6 april 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Het Havenbedrijf Rotterdam en verschillende industriepartners ondersteunen de ontwikkeling van het Delta Corridor-project, bestaande uit een bundel van vier pijpleidingen tussen de Rotterdamse haven, Chemelot en het Duitse Rijnland.

Aanleg buisleidingen

Dit project biedt toegang tot onder andere groene waterstof en capaciteit voor de afvang en opslag van CO2 (carbon capture and storage; CCS). Het leidt ook tot minder vervoersbewegingen omdat propyleen en LPG voortaan via pijpleidingen kunnen worden getransporteerd.

De infrastructuur verbindt grote binnenlandse industrieclusters in Nederland en Duitsland met vertakkingen langs de hele corridor. Voor industrieën die hun uitstoot moeilijk kunnen verlagen is die verbinding dringend en essentieel om de EU-klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen.

Grootschalige Europese waterstofinfrastructuur

De industriële partijen staan volledig achter de Delta Corridor in een publiek-private samenwerking met zowel Nederlandse en Duitse overheden en industrie en hebben de ambitie de pijpleiding in 2026 in gebruik te nemen. De Delta Corridor is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een grootschalige Europese waterstofinfrastructuur. Het aantal bedrijven dat de Delta Corridor ondersteunt, groeit en bestaat momenteel uit: Port of Rotterdam, Shell, bp, RWE, thyssenkrupp, LyondellBasell, HeidelbergCement, Attero en Chemelot.

De Delta Corridor werd in november vorig jaar opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) van de Nederlandse overheid. De Nederlandse overheid voert momenteel voorbereidende werkzaamheden uit voor de ruimtelijke ordeningsprocedures in samenwerking met particuliere partners en lokale overheden zoals provincies en gemeenten.

Illustratie van de Delta Corridor
Illustratie van de Delta Corridor

De industrie in Noordwest-Europa zet zich in voor een flinke verlaging van haar broeikasgasuitstoot in lijn met de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030. Om deze doelstellingen te kunnen bereiken, zijn grote investeringen in de energie-efficiëntie, biogrondstoffen, circulariteit, elektrificatie, waterstof en CCS-oplossingen vereist.

Het Delta Corridor-project is het belangrijkste project dat grootschalige oplossingen zal bieden voor de industrie in clusters in Moerdijk, Geertruidenberg, Chemelot en Noordrijn-Westfalen (Gelsenkirchen, Keulen en wijde omgeving). De Delta Corridor biedt een capaciteit van rond de 22 megaton vermeden en verlaagde emissies per jaar. Daarnaast kunnen aftakkingen van de Delta Corridor in België en verder Duitsland zorgen voor verlaging van de uitstoot op grote schaal.

Na eerste haalbaarheidsstudies van Chemelot, Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP) en het Havenbedrijf Rotterdam gaat het Delta Corridor-project nu een nieuwe fase in. Er is financiering toegekend voor een gedetailleerde haalbaarheidsstudie, die zal worden uitgevoerd door een consortium van bedrijven. Het consortium zal nauw samenwerken met de nationale overheden en de Europese Unie. De consortiumpartners worden in een later stadium bekend gemaakt.

Spilfunctie voor Rotterdam en Nederland

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: 'De Delta Corridor is de sleutel voor binnenlandse industrieclusters om hun processen in lijn te brengen met de klimaatdoelen van Parijs en het Europese Fit for 55-programma. De tijdige levering van vooral waterstof in combinatie met CO2-opslagmogelijkheden, helpt de industrie hun uitstoot daadwerkelijk drastisch te verminderen. Het verbinden van nationale en internationale industrieclusters via Rotterdam is de meest efficiënte route. De corridor is ook gunstig voor de nationale economie en het toekomstige verdienvermogen van Nederland. Ik ben daarom heel blij om te zien dat meer partners zich aansluiten bij deze strategisch belangrijke publiek-private samenwerking.'

Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland: 'Het verbinden van schone waterstof en faciliteiten voor koolstofopslag en -hergebruik met onze Energie en Chemie Parken in Pernis, Moerdijk en het Rijnland, zal een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van onze doelen om onze uitstoot te verlagen. Schaalgrootte opbouwen en de capaciteit leveren aan andere industriële partners is volkomen logisch. Grootschalig internationaal pijpleidingtransport van energie is ook een bewezen concept, zoals ons bestaande RRP-pijpleidingsysteem aantoont. De uitdaging voor de industrie van het verlagen van broeikasgassen kan alleen worden aangepakt met de gezamenlijke steun van partners in de industrie, overheden en de samenleving.'

Loek Radix, Executive Director Chemelot: 'Voor Chemelot vereisen de grondstof- en energietransitie dat we gemakkelijk toegang hebben tot circulaire grondstoffen en energie. We zijn heel goed gepositioneerd om in 2050 CO2-neutraal te zijn, maar er komt een grote logistieke uitdaging aan. De Delta Corridor is daarom een cruciale randvoorwaarde. Een verschuiving van traditionele transportmogelijkheden (spoor, weg, water) is ook essentieel om een breed maatschappelijk draagvlak voor de transitie te krijgen.'