Delfland, Havenbedrijf en Hollandse Delta samen voor zoet water

14 maart 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam, het Hoogheemraadschap van Delfland en waterschap Hollandse Delta doen samen onderzoek naar de toekomst van de Bernisse en het Brielse Meer als strategische zoet waterbuffer. Zij ondertekenden hiervoor vandaag een overeenkomst.

Eric van der Schans (links), Dorenda Gerts en Marcel Visser onderzoeken de toekomst van de Bernisse en het Brielse Meer als buffer voor zoet water.
Eric van der Schans (links), Dorenda Gerts en Marcel Visser onderzoeken de toekomst van de Bernisse en het Brielse Meer als buffer voor zoet water.

Water uit de Bernisse en het Brielse Meer is belangrijk voor bedrijven in het havengebied, het veenweidegebied van Delfland en de polders in Voorne-Putten. Voldoende zoet water is niet meer vanzelfsprekend. Droogte, verzilting en meer vraag naar water maken het noodzakelijk om voor instandhouding van deze waterbuffer strategische keuzes te maken en maatregelen te nemen.

Toekomst Bernisse en het Brielse Meer

Hollandse Delta, Delfland en het Havenbedrijf werken samen in de Bernissecommissie. Vandaag ondertekenden zij een overeenkomst voor onderzoek naar de toekomst van de Bernisse en het Brielse Meer als strategische buffer voor zoet water. Het Rijk betaalt mee in de vorm van subsidie.

Robuuste zoetwatervoorziening

Directeur Environmental Management Eric van der Schans van Havenbedrijf Rotterdam: 'Voor tal van bedrijven in de haven is een robuuste zoetwatervoorziening een belangrijke vestigingsvoorwaarde. Dankzij onze samenwerking met de twee waterschappen en Evides Industriewater hebben we dit weten vorm te geven. Met dit onderzoek gaan we een volgende stap zetten in de verdere bestendiging hiervan.'

Watersysteem van Voorne-Putten

Heemraad Dorenda Gerts van waterschap Hollandse Delta: 'We willen maatregelen voorstellen in het zogeheten Deltaprogramma Zoet Water. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden van continuering van zoetwateraanvoer via het watersysteem van Voorne-Putten en de rivieren. Samen streven we naar een robuuste, toekomstbestendige en duurzame waterbuffer.'

Leiding van het Brielse Meer naar Delfland

Hoogheemraad Marcel Vissers van Delfland: 'Veel functies in ons gebied zijn afhankelijk van zoet water. Al in de jaren ’80 hebben wij daarom een leiding aangelegd van het Brielse Meer naar ons gebied om het waterpeil op niveau te houden en verzilting tegen te gaan. Het is belangrijk om te onderzoeken met welke maatregelen het Brielse Meer ook in de toekomst de bron blijft van voldoende zoet water.'