Duurzaamheid

Havenbedrijf Rotterdam maakt schonere zeevaart laagdrempeliger

17 december 2018
Hoe kunnen wij je helpen?

Met ingang van 2019 verbreedt en vergemakkelijkt Havenbedrijf Rotterdam de Green Award korting voor de zeevaart. De korting stimuleert veilige en schone scheepvaart in het nat massagoed segment. Vanaf 2019 mogen ook chemicaliëntankers met een certificaat van de regeling gebruik maken alsook zeeschepen met een draagvermogen (DWT) kleiner dan 20.000 ton.

De Haven van Rotterdam

Ook nieuw in 2019 is dat het Havenbedrijf het havengelden proces klantvriendelijker maakt voor rederijen wiens schepen de Rotterdamse haven aandoen. In nauwe samenwerking met de markt wordt de facturatie completer, sneller en overzichtelijker gemaakt. De aanpassing in de facturatie van zeehavengeld, boeien- en palengeld en afvalstoffenheffing wordt als eerste geïmplementeerd. Dit wordt in 2019 afgerond. Daarnaast wordt in 2019 gestart met de modernisering van het systeem van binnenvaart om het gebruiksgemak te vergroten.

Haventarieven stijgen in lijn met eerdere afspraken

Zoals al in 2017 afgesproken tussen het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, VRC en VNPI stijgen de haventarieven voor de haven van Rotterdam met 1% in 2019. De haventarieven zijn toen vastgesteld voor de jaren 2018-2020. Het vastleggen van de tariefontwikkeling biedt de markt helderheid. Met deze behoudende tariefontwikkeling zet Rotterdam in op concurrerende tarieven ten opzichte van de omliggende zeehavens.

Conform de driejarige afspraak handhaaft het Havenbedrijf de specifieke maatregelen, zoals transshipment kortingen voor containers, om de Rotterdamse positie als containerhub te versterken en worden de haventarieven voor tankers met ruwe olie 1,5% onder de algemene stijging vastgesteld. Hiermee wordt het verschil in haventarieven voor zeeschepen met minerale olieproducten verder verkleind ten opzichte van omliggende zeehavens. Voor de binnenvaart nemen de tarieven met 1% per jaar toe.

Marktconsultatie

Het Havenbedrijf, Deltalinqs, VRC en VNPI hebben vaste afspraken over de manier waarop jaarlijks de hoogte van het havengeld wordt vastgesteld. Door gestructureerde marktconsultatie komt de sector tegemoet aan de wens van de overheid voor zelfregulering van de tarieven. Bij deze consultatie worden onder andere inflatie, marktomstandigheden en economische ontwikkelingen meegenomen. De tarieven gelden voor de zeehavens van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht en Moerdijk.

Havengeld

Havengeld is één van de twee primaire inkomstenbronnen van het Havenbedrijf Rotterdam. In 2017 ontving het Havenbedrijf € 289,6 miljoen aan zeehavengeld en € 14,4 miljoen aan binnenhavengeld. De belangrijkste inkomstenbron van het Havenbedrijf is huur en erfpacht van terreinen.