Energietransitie

Het Nationaal Waterstof Programma (NWP) roept op tot hogere doelen

4 november 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Bron: Nationaal Waterstof Programma

Het Nationaal Waterstof Programma (NWP) overhandigde tijdens de Dag van het Klimaatakkoord in Utrecht de Routekaart waterstof aan minister Jetten. In deze routekaart roepen de deelnemers van het NWP op om de Nederlandse ambities op het gebied van hernieuwbare waterstof te verhogen. De ontwikkeling van de Nederlandse waterstofmarkt is noodzakelijk voor de verduurzaming van de Nederlandse economie.

Op korte termijn is een flinke reductie van broeikasgasemissies nodig om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Vervanging van fossiele door hernieuwbare energiebronnen is de belangrijkste optie om broeikasgasemissies te reduceren. Waterstof is onmisbaar in dit energiesysteem dat duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar en veilig moet zijn.

Overhandiging Routekaart Waterstof  aan minister Jetten
Aanbieding Routekaart waterstof aan minister Jetten

Doelen

De routekaart is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP), een publiek-private samenwerking waarin overheid en sector samenwerken. Het NWP is opgericht naar aanleiding van het Klimaatakkoord. In de Routekaart waterstof roept het NWP op tot ambitieuzere doelen voor de ontwikkeling van hernieuwbare waterstof dan destijds in het Klimaatakkoord zijn vastgelegd. Daarin stond voor 2030 als doel 3-4 GW elektrolysecapaciteit, maar volgens het NWP moet dat worden verdubbeld naar 6-8 GW om er zeker van te zijn dat Nederland de Europese doelen voor verplichte toepassing van hernieuwbare waterstof in 2030 gaat halen.

Industrie

In de industrie is al veel vraag naar en ervaring met waterstof. Deze wordt nu nog vooral geproduceerd uit fossiele bronnen. Het vervangen van deze waterstof door hernieuwbare en koolstofarme waterstof is een belangrijke stap in de verduurzaming van de industrie, zowel in de grote clusters als regionaal.

Andere sectoren

Op het gebied van verkeer en vervoer is waterstof cruciaal om de CO₂-uitstoot te reduceren. Ook op regionaal niveau zijn er kansen voor het gebruik van waterstof in bijvoorbeeld de elektriciteitsopwekking en de gebouwde omgeving. Momenteel wordt er nog bijna geen hernieuwbare waterstof geproduceerd. Een aanzienlijke opschaling van de productie van hernieuwbare waterstof is dus nodig.

Routekaart

De routekaart bevat, naast een overzicht van de huidige stand van zaken, de vergezichten in de periode na 2030 en concretere voorgestelde doelen en acties in de periodes 2025-2030 en 2022-2025.

<a href="https://www.nationaalwaterstofprogramma.nl/over ons/routekaart waterstof/default.aspx">Routekaart Waterstof - Nationaal Waterstof Programma</a>

Met alleen doelen voor productie ben je er niet. Er moet een goede infrastructuur zijn om de waterstof bij de afnemers te krijgen. Verder moet waterstof betaalbaar zijn, moet er voldoende hernieuwbare elektriciteit zijn, moeten mensen worden opgeleid, zijn innovaties nodig en moet het beleid op orde zijn, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. De ontwikkeling van waterstofketens in Nederland biedt kansen voor Nederlandse bedrijven, bijvoorbeeld in de maakindustrie. Intensieve samenwerking tussen alle spelers in de keten is vereist, zodat er nú keuzes gemaakt kunnen worden voor beleidsmaatregelen die op korte termijn tot investeringen leiden. En dat is het doel van de Routekaart waterstof: thema’s als de uitrol van productie, import, infrastructuur, toepassingen en alle benodigde randvoorwaarden worden beschreven. De routekaart maakt inzichtelijk welke acties hiervoor nodig zijn, en gaat deze ook monitoren.

Rol overheid

De overheid speelt een belangrijke rol als initiator en regisseur van dit proces, en bij het scheppen van de juiste randvoorwaarden. Minister Jetten nam de Routekaart in ontvangst: “Het is heel goed dat deze Routekaart waterstof er nu ligt en het is goed om te zien dat de sector zich organiseert en er een verhaal ligt hoe we dit thema gezamenlijk verder kunnen brengen. Onze ambitie is het creëren van een open internationale waterstofmarkt waar Nederland een grote rol speelt. Hiervoor moeten we op tijd zorgen dat de infrastructuur er is, met helderheid over regelgeving en regulering en met certificering die rekening houdt met import.”