Energietransitie

Veiligheid langs het spoor, economie en energietransitie krijgen impuls met vier buisleidingen

19 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De aanleg van vier nieuwe buisleidingen tussen Rotterdam, Chemelot en Noordrijn-Westfalen voor het transport van C4-LPG, propeen, waterstof en CO2 levert een aantal voordelen op. Dat blijkt uit een haalbaarheidsstudie die is verricht in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en chemisch industrieterrein Chemelot. De initiatiefnemers hebben afgesproken de uitwerking van de plannen onder de noemer ‘Delta Corridor’ voortvarend ter hand te nemen.

Delta Corridor

De aanleg van de buisleidingen tussen de Rotterdamse haven en Chemelot in Limburg heeft een aantal voordelen. Ten eerste rijden er minder treinen met gevaarlijke stoffen over de Brabantroute waardoor kansen kunnen gaan ontstaan voor woningbouw langs het spoor. Ten tweede krijgt de industrie op Chemelot er veilige en duurzame verbindingen met andere industrieclusters bij, wat de concurrentiepositie van Chemelot versterkt. Ten derde krijgt de industrie met de leidingen voor waterstof en CO2 mogelijkheden om productieprocessen te verduurzamen. Ook de leidingen voor C4-LPG en propeen dragen bij aan de transitie: C4-LPG is een duurzamer alternatief voor de nu veel gebruikte grondstof nafta, en propeen kan op termijn vervangen worden door bio-propeen. Ten vierde is aanleg van de leidingen belangrijk voor de haven van Rotterdam om zich te ontwikkelen tot duurzame energiehaven. Last but not least ontstaan er voor bedrijven langs de route die een of meerdere van deze vier stoffen kunnen gebruiken of produceren ‘meekoppelkansen’. Bijvoorbeeld voor de industrie op Moerdijk.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): “De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zijn positief en dus kunnen de plannen verder uitgewerkt worden. Dit doen we samen met de provincies, de Rotterdamse haven, het chemiecomplex Chemelot maar ook met Duitsland en België. Het plan draagt bij aan een veilige manier van transport. Ondergronds, dus ook de bereikbaarheid is hierbij gebaat.”

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “Voor de Rotterdamse haven is het project ‘Delta Corridor’ cruciaal om de industrie in Chemelot en Noordrijn-Westfalen te helpen verduurzamen en daarmee als haven een centrale rol te blijven spelen in het energiesysteem van de toekomst. Dat is belangrijk voor de werkgelegenheid en de welvaart die de Rotterdamse haven creëert. De haven die als eerste met pijpleidingen voor waterstof en CO2 verbonden is met de industrie in het binnenland heeft een voorsprong op concurrerende havens in Noordwest-Europa.”

Loek Radix, Executive Director Chemelot: “Transport via buisleidingen is een veilige, betrouwbare en energiezuinige manier om grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen te vervoeren. Weg en spoor zijn weliswaar ook veilige modaliteiten, maar zijn gevoeliger dan buisleidingen als het gaat om interactie met ander verkeer en op termijn is er sprake van capaciteitsproblemen gezien de toename van het vervoer. Aanleg van dit beoogde tracé is een belangrijke stap gericht op lange termijn investeringen in de Nationale Energie Infrastructuur ten behoeve van de chemische complexen Chemelot en Rijnmond. Daarnaast versterkt dit tracé de Europese concurrentiepositie vanwege de mogelijkheden chemische clusters te verbinden in Nederland, België en Duitsland.”

Gedeputeerde Christophe van der Maat van de Provincie Noord-Brabant (VVD – Mobiliteit, Financiën en Organisatie): “Duurzaam buistransport tussen Rotterdam en Limburg kan niet alleen dóór Brabant komen, maar moet ook vóór Brabant werken. Dus minder treinen met gevaarlijke stoffen op de Brabantroute, aantakking op ons energiesysteem en het vergroten van de toekomstbestendigheid van onze bedrijven en industrieclusters. De aanleg van buizen en mogelijk een gelijkstroomkabel dragen bij aan het oplossen van de maatschappelijke opgaven waar we voor staan, ook in Brabant.“

Gedeputeerde Floor Vermeulen van de Provincie Zuid-Holland: “De provincie wil bijdragen aan een modal-shift, waarbij meer goederen worden vervoerd via water, spoor en dus ook via buisleidingen. Zo vergroten we de transportveiligheid en verminderen we de overlast. Er is al een grote leidingstraat tussen Rotterdam en Antwerpen en op basis van dit onderzoek kunnen we ook nieuwe buisleidingen naar Duitsland aanleggen. Zo zorgen we ervoor dat Zuid-Holland de poort blijft van Europa ook voor het transport van nieuwe energie zoals waterstof.”

Het tegelijk aanleggen van de vier leidingen tussen Rotterdam en Chemelot kost ruim € 1 miljard incl. btw (-/+ 40%). Als de leidingen een voor een worden aangelegd, dan is dat € 365 miljoen duurder en is de overlast tijdens de aanleg aanzienlijk groter. Uit het onderzoek komt het tracé Rotterdam-Moerdijk-Tilburg-Venlo-Chemelot als meest gunstig naar voren voor de ‘Delta Corridor’. Dit tracé is opgenomen in de landelijke Structuurvisie Buisleidingen (2012).

Uit het onderzoek blijkt ook dat een buisleidingenbundel financieel niet haalbaar is voor alleen het Nederlandse deel. Het verlengen van de leidingen naar Noordrijn-Westfalen en Antwerpen maakt dat ze aanzienlijk beter benut zullen worden. Dat is essentieel voor het terugverdienen van de kosten.

De industrie op Chemelot gaat de komende jaren meer C4-LPG als grondstof gebruiken. Dat maakt het wenselijk de leidingen snel aan te leggen. Ook heeft de industrie behoefte aan duidelijkheid over aanleg van de leidingen, vanwege het maken van lange termijn plannen.

Download