Header image

Nadeelcompensatie project Theemswegtracé

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Het besluit over het Theemswegtracé, voor het verleggen van de havenspoorlijn, is zorgvuldig voorbereid. Toch kan het gebeuren dat je er als omwonende of ondernemer nadeel van ondervindt. Dat is soms niet te vermijden.

Als je van mening bent schade te lijden als gevolg van door het Tracébesluit Theemswegtracé, bestaat de mogelijkheid om een verzoek om nadeelcompensatie in te dienen op grond van artikel 22 van de Tracéwet. Verzoeken om nadeelcompensatie kunnen sinds bekendmaking van het tracébesluit (24 mei 2017) worden ingediend.

Het recht op nadeelcompensatie ontstaat pas wanneer het tracébesluit onherroepelijk is. Voor het Theemswegtracé is dit sinds 6 juni 2018. Een verzoek om nadeelcompensatie kan tot 5 jaar na onherroepelijk worden van het tracébesluit worden ingediend.

Verzoeken worden behandeld op basis van de ‘Beleidsregel nadeelcompensatie infrastructuur en milieu 2019’ van de minister van Infrastructuur en Milieu. Meer informatie over nadeelcompensatie vind je in de toelichting bij het Tracébesluit.

Wanneer krijg je een vergoeding?

Alleen als je nadeel echt uitzonderlijk groot is, heb je mogelijk recht op een speciale vergoeding. Er wordt niet alleen gekeken naar de schade die je lijdt: een deel van de waardevermindering van je huis bijvoorbeeld of een deel van je omzetderving. Er wordt ook rekening gehouden met eventueel voordeel dat je hebt. Nadeelcompensatie is een tegemoetkoming. Dat betekent dat nooit de volledige schade wordt vergoed. Neem je een advocaat, een accountant of andere deskundigen in de arm? De kosten daarvoor krijg je in principe niet vergoed. Daarnaast kom je alleen in aanmerking voor nadeelcompensatie wanneer deze schade niet op een andere manier is verzekerd en voor zover deze schade redelijkerwijs niet voor je rekening hoort te blijven.

Verzoek om schadevergoeding

Vraag een formulier aan per post:

Havenbedrijf Rotterdam N.V.
T.a.v. projectmanager Theemswegtracé
Postbus 6622
3002 AP Rotterdam

Of mail projecttheemswegtrace@portofrotterdam.com onder vermelding van Nadeelcompensatie.

Of neem telefonisch contact op via 010 252 16 07.

  1. Vul het schadeformulier in en stuur het samen met alle gevraagde informatie op. Het adres vind je op het formulier.
  2. Binnen twee weken krijg je een ontvangstbevestiging, om te laten weten dat je verzoek goed is aangekomen.
  3. Het verzoek wordt in behandeling genomen. Wanneer aanvullende informatie nodig is, ontvang je hierover bericht.
  4. Voor de behandeling wordt een onafhankelijke adviescommissie benoemd. Deze brengt advies uit over de beslissing op je verzoek. Die commissie organiseert een hoorzitting. Je wordt daarvoor uitgenodigd, en vertegenwoordigers van de projectorganisatie ook. Meestal bekijkt de commissie ook de situatie ter plaatse.
  5. De commissie maakt een verslag van de hoorzitting. Daarop mag jij en de projectorganisatie reageren. Daarna stelt de commissie een conceptadvies op. Ook daarop mag jij en de projectorganisatie nog reageren. Tot slot komt de commissie met een definitief advies.
  6. De minister (of een door hem aangewezen functionaris) neemt een beslissing op jouw verzoek. Die beslissing ontvang je schriftelijk. Als de beslissing afwijkt van het advies van de commissie, wordt toegelicht waarom dit het geval is.

Alle officiële stukken betreffende het Theemswegtracé vind je op het Platform Participatie.