Header image

Lopende projecten energietransitie

De industrie gaat stap voor stap naar CO₂-neutraal

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Al jaren bereiden bedrijven in de haven zich voor op en investeren zij succesvol in een toekomstbestendige, schone haven.

Innovaties worden in de praktijk getest, nieuwe technieken toegepast en bestaande bedrijven gaan samenwerken met nieuwe. Ook nemen we alvast maatregelen om zoveel mogelijk uitstoot op korte termijn te beperken. Dat er al volop gewerkt wordt aan de energietransitie in de haven van Rotterdam laten de lopende projecten zien.

Aanleg warmteleiding

PIJLER 1: EFFICIENCY & INFRASTRUCTUUR

De industrie gaat stap voor stap naar CO2-neutraal. In pijler 1 neemt de industrie efficiencymaatregelen. Restwarmte wordt gebruikt om woningen, bedrijfsgebouwen en kassen te verwarmen. CO2 wordt afgevangen en opgeslagen onder de Noordzee. Deze ontwikkelingen vragen de komende jaren veel extra infrastructuur, zoals pijpleidingen en kabels.

Huizen en kassen verwarmen met havenwarmte

Nederland gaat in de toekomst over op een andere manier van verwarmen. Huizen en tuinbouwkassen gebruiken nu veel aardgas. Tegelijkertijd produceert de industrie in de Rotterdamse haven veel warmte voor bedrijfsprocessen. Een deel wordt in andere fabrieken gebruikt, maar veel warmte verdwijnt in de lucht. Het Havenbedrijf en Gasunie werken samen om met deze restwarmte huizen en kassen in Zuid-Holland te verwarmen. Daarmee gaat de CO2-uitstoot omlaag en is er minder gas nodig uit Groningen.

Lees alles over Warmtenet Zuid-Holland - een nieuwe verwarming

16.000 huishoudens krijgen restwarmte uit Pernis

16.000 Rotterdamse huishoudens worden verwarmd met de restwarmte van een raffinaderij in Pernis. Dit is een initiatief van Shell, Havenbedrijf Rotterdam en Warmtebedrijf Rotterdam.

Restwarmte Shell voor 16.000 huishoudens

CO2-opslag onder de Noordzee (Porthos)

Het afvangen van CO2 van de industrie en het ondergronds opslaan onder de Noordzee is een belangrijke mogelijkheid om op korte termijn de CO2-uitstoot te verminderen. Dit heet Carbon Capture Storage (CCS). Het regeerakkoord van het kabinet Rutte-IV en ook het Klimaatakkoord benadrukken het belang van CCS om de nationale klimaatdoelen te halen.

Lees meer over Porthos

Buisleidingen tussen Nederland en Duitsland

Het Havenbedrijf Rotterdam en verschillende industriepartners ondersteunen de ontwikkeling van het Delta Corridor-project, bestaande uit een bundel van vier pijpleidingen tussen de Rotterdamse haven, Chemelot en het Duitse Rijnland. Dit project biedt toegang tot onder andere groene waterstof en capaciteit voor de afvang en opslag van CO2 (carbon capture and storage; CCS). Het leidt ook tot minder vervoersbewegingen omdat propyleen en LPG voortaan via pijpleidingen kunnen worden getransporteerd.

Lees meer over de steun industrie voor Delta Corridor project

Aanleg warmteleiding tussen Rotterdamse haven en Den Haag van start

Gasunie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben het definitieve investeringsbesluit genomen voor de aanleg van een warmteleiding van de Rotterdamse haven naar Den Haag.

Lees meer in het volledige persbericht

Offshore net Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta klaar voor gebruik

Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta, TenneT's hoogspanningsverbindingen voor offshore windparken Hollandse Kust (zuid) I en II zijn klaar voor gebruik.

Lees meer

PIJLER 2: EEN NIEUW ENERGIESYSTEEM

Pijler 2 is het veranderen van het energiesysteem. In plaats van olie en gas te gebruiken voor verhitting, zal de industrie overstappen op elektriciteit en (groene) waterstof. Daarvoor is veel en betaalbare elektriciteit nodig uit bronnen als wind en zon.

Werknemer voert controle bij Air Liquide uit

Shell start bouw Europa's grootste groene waterstoffabriek

Op Maasvlakte 2 komt Europa’s grootste groene waterstoffabriek. Shell heeft hiervoor de definitieve investeringsbeslissing genomen. De futuristische fabriek krijgt de naam Holland Hydrogen I en is naar verwachting in 2025 operationeel.

Lees meer

Bijdrage aan energietransitie door Havenbedrijf Rotterdam

Ook het Havenbedrijf draagt een steentje bij aan een energiezuinige haven. Een derde van de patrouillevaartuigen vaart voor 100% op biobrandstoffen. Onder medewerkers stimuleren we het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. Voor de leaserijders geldt een CO2-norm van 59g/km. Het kantoor gebruikt havenwarmte en groene stroom. En door de haven heen vervangt het Havenbedrijf de openbare verlichting door LED.

Havenbedrijf Rotterdam versnelt reductie eigen CO2-uitstoot | Port of Rotterdam

Windturbines in het havengebied

In het havengebied Rotterdam staat de grootste concentratie windturbines van Zuid-Holland: begin 2019 zo’n 200 Megawatt vermogen. Dat is zo’n 10% van het totale vermogen aan windenergie in Nederland. Op korte termijn komt daar minimaal 150 MW aan nieuw windvermogen bij. Regelmatig worden bestaande turbines vervangen door nieuwe met een groter vermogen. Zo werden in maart 2019 de 17 turbines op de Slufterdijk vervangen door 14 grotere met een capaciteit die bijna twee keer zo groot is.

Eneco en Vattenfall openen Windpark Slufterdam
Prototype krachtigste windturbine ter wereld op de Maasvlakte
Realisatie Windpark Maasvlakte 2

North Sea Wind Power Hub

Binnen het North Sea Wind Power Hub-consortium werken TenneT (Nederland en Duitsland), Energinet (Denemarken), Gasunie en het Havenbedrijf Rotterdam aan de ontwikkeling van een grootschalig, duurzaam Europees energiesysteem op de Noordzee. Windparken worden aangesloten op centraal gelegen hubs op zee. Noordzee-landen en hubs worden met elkaar verbonden via kabels of pijpleidingen.

H-Vision: blauwe waterstof

Binnen het project H-Vision werken zestien partijen uit overwegend het havenindustriegebied Rotterdam samen aan een haalbaarheidsstudie naar de productie en toepassing van blauwe waterstof. Ook het Havenbedrijf Rotterdam is als partner aangesloten bij H-Vision. H-Vision wil de industrie al vóór 2030 voorzien van CO2-arme energie door met name aardgas te vervangen door blauwe waterstof en mogelijk ook restgassen te gebruiken.

Waterstof in Rotterdam
Lees meer over project H-Vision op de website van Deltalinqs

Waterstofleiding door de Rotterdamse haven

HyTransPort is een nieuwe waterstofleiding door de Rotterdamse haven en is een samenwerking van Havenbedrijf Rotterdam en HyNetwork Services. Deze waterstofleiding vormt straks de ruggengraat van de waterstofinfrastructuur in Rotterdam. In de toekomst sluit de pijpleiding aan op het landelijke en internationale waterstofnetwerk. Daarmee komt er een verbinding naar Chemelot in Limburg, Noordrijn-Westfalen in Duitsland en andere Europese regio’s.

Groene waterstof voor BP-raffinaderij

BP, Nouryon (voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals) en Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken de mogelijkheden voor de productie van groene waterstof voor de BP-raffinaderij in Rotterdam. Groene waterstof wordt verkregen door elektrolyse van water met behulp van groene stroom. Voor grootschalige productie van groene waterstof is veel groene stroom nodig, bijvoorbeeld van windparken op zee. Dit vraagt ook veel capaciteit aan electrolysers. Het Havenbedrijf Rotterdam doet daarom onderzoek naar de benodigde waterstofinfrastructuur. Ook de mogelijkheden van een speciaal bedrijfsterrein voor electrolysers wordt onderzocht.

Waterstof in Rotterdam

Groene waterstoffabriek Uniper

Energiebedrijf Uniper en het Havenbedrijf Rotterdam hebben een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van de productie van groene waterstof op Uniper’s Maasvlakte-locatie. Deze plannen borduren voort op de uitkomsten van een recente haalbaarheidsstudie en sluiten ook aan op de geplande nieuwe waterstofinfrastructuur en de groeiende vraag naar duurzame waterstof vanuit de Rotterdamse petrochemische industrie.

Lees meer over de waterstoffabriek in het persbericht.

Import van blauwe ammoniak

Horisont Energi (EURONEXT: HRGI) en het Havenbedrijf Rotterdam hebben een overeenkomst gesloten voor het ontwikkelen van een transportcorridor voor blauwe ammoniak van Noorwegen naar Rotterdam.

Lees meer over de import van blauwe waterstof in het persbericht

Studie naar grootschalige import van waterstof

Havenbedrijf Rotterdam, Koole Terminals, Chiyoda Corporation en Mitsubishi Corporation gaan gezamenlijk een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar het op commerciële schaal importeren van waterstof naar een van de terminals van Koole in de Rotterdamse haven, waarbij gebruikgemaakt wordt van Chiyoda’s bewezen techniek voor opslag en transport van waterstof: SPERA Hydrogen™.

Lees het volledige persbericht

In 2025 meerdere Rotterdamse terminals gereed voor import waterstof

In de Rotterdamse haven bereiden de eerste bedrijven zich intensief voor op het opslaan, verwerken en doorvoeren van waterstof, een kansrijke energiedrager waarmee bedrijven de transitie kunnen maken naar klimaatneutraliteit.

Lees het volledige persbericht

Gridmaster: selectiemethode voor investeringen in energie-infra

Een consortium van samenwerkende partijen dat het gehele spectrum van de energie-infrastructuurmarkt bedekt, heeft onlangs een overeenkomst getekend voor het project Gridmaster Haven Industrieel Cluster (HIC) Rotterdam.

Lees het volledige persbericht

Proeftuin elektrificatie industriële processen

Het Fieldlab is een initiatief van 5 founding partners om de energietransitie in het Rotterdamse industrieel havengebied op een praktische manier te ondersteunen. Met het Fieldlab bieden we concrete oplossingen en verenigen wij ambitieuze bedrijven die de klimaatdoelstellingen willen halen door elektrificatieoplossingen te verkennen en in uitvoering te brengen.

Bezoek de website van FLIE

Groene waterstofproductie bij SIF

Bij de fabriek van Sif op de Maasvlakte gaat volgend jaar een proef van start, waarbij groene waterstof uit windstroom wordt gemaakt. De monopileproducent werkt hiervoor samen met Pondera, KCI the engineers en GE Renewable Energy.

Lees meer

Waterstofprojecten in Rotterdam

Bekijk de interactieve kaart met actuele waterstofprojecten in de Rotterdamse haven.

Werknemers bij HES

PIJLER 3: EEN NIEUW GROND- EN BRANDSTOFFEN-SYSTEEM

Bij deze pijler gaat het om vervanging van fossiele grondstoffen. Dit kan door gebruik van biomassa, gerecyclede materialen en groene waterstof.

Volledige recycling verontreinigde bouwstoffen

Het Rotterdamse bedrijf REKO heeft een thermische reinigingsinstallatie die jaarlijks 1,2 miljoen ton reststoffen kan verwerken. In de installatie wordt asfalt in een ronddraaiende trommeloven bij temperaturen van 1.000 graden thermisch gereinigd. Dat levert schoon zand, grind en vulstof op dat hergebruikt kan worden. Daarnaast wekt de installatie voor maar liefst 50.000 huishoudens elektriciteit op. REKO heeft met deze nieuwe installatie de grootste capaciteit ter wereld om dit soort verontreinigde bouwstoffen te recyclen.

Recycling batterijen elektrische voertuigen

TES, één van de grootste bedrijven wereldwijd voor de recycling van batterijen en elektronisch afval, bouwt een fabriek in de haven van Rotterdam voor recycling van batterijen van elektrische voertuigen. Het bedrijf huurt aan de Elbeweg en heeft de mogelijkheid om hier uit te breiden tot in totaal ongeveer 40.000 m2. Het wordt de eerste fabriek in Nederland voor recycling van lithium-ion batterijen. Het aantal elektrische voertuigen neemt de komende jaren exponentieel toe en daarmee de vraag naar grondstoffen voor het maken van batterijen. TES heeft de ambitie om van deze plek in de Rotterdamse haven een state-of-the-art locatie in Europa te maken met uiteindelijk een capaciteit van 25.000 ton. De fabriek kan 10.000 ton batterijen verwerken. Kobalt, nikkel en lithium worden dan herwonnen als grondstof voor het maken van nieuwe batterijen.

Lees meer in het persbericht

Duurzame vliegtuigbrandstof en hernieuwbare diesel

Shell gaat een biobrandstoffenfabriek met een capaciteit van 820.000 ton per jaar bouwen op het Shell Energie- en Chemiepark Rotterdam (Shell Pernis). Eenmaal klaar is de fabriek één van de grootste in zijn soort in Europa voor de productie van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) en hernieuwbare diesel uit afval.

Shell bouwt één van Europa’s grootste biobrandstoffenfabrieken in Rotterdam

Pryme bouwt fabriek voor productie pyrolyse-olie

Pryme bouwt in Rotterdam een fabriek waar jaarlijks 60.000 ton plastic afval wordt omgezet in pyrolyse-olie. Shell gaat dit gebruiken als grondstof voor haar krakers in Moerdijk en Rheinland (Duitsland) voor het maken van circulaire chemische producten.

Lees het volledige bericht

Bioraffinaderij UPM

Het Finse bedrijf UPM heeft Rotterdam gekozen als beoogde locatie voor de bouw van een nieuwe bioraffinaderij. UPM wil haar productiecapaciteit vergroten en keek de afgelopen tijd naar twee mogelijke vestigingslocaties. UPM richt zich nu volledig op Rotterdam voor uitwerking van de plannen.

UPM richt zich op Rotterdam voor nieuwe bio-raffinaderij

Neste kiest voor duurzame uitbreiding in Rotterdam

Neste bouwt op de Maasvlakte een nieuwe bioraffinaderij vlakbij de bestaande fabriek. Hierdoor verdubbelt de productie van biobrandstoffen door Neste in Rotterdam. De raffinaderij gaat vooral duurzame kerosine (sustainable aviation fuel) voor de luchtvaart maken.

Lees meer

Xycle bouwt eerste installatie voor plastic recycling

Xycle bouwt in de Rotterdamse haven een fabriek die jaarlijks 20.000 ton aan niet-mechanisch recyclebaar plastic omzet in hoogwaardige duurzame grondstof. Het Havenbedrijf Rotterdam verhuurt hiervoor aan Xycle een terrein aan de Rijndwarsweg in de Europoort. 

Xycle start eind 2022 met bouw eerste installatie voor plastic recycling

GIDARA Energy zet niet-recyclebaar afval om in geavanceerde biobrandstoffen

GIDARA Energy en het Havenbedrijf Rotterdam kondigen GIDARA's volgende geavanceerde biobrandstoffaciliteit in Nederland aan: Advanced Methanol Rotterdam (AMR). De fabriek zal in de haven van Rotterdam niet-recyclebaar afval omzetten in geavanceerde methanol.

Gidara Energy AMR zet niet-recyclebaar afval om in geavanceerde biobrandstoffen

PIJLER 4: VERDUURZAMEN LOGISTIEKE KETENS

Naast de industrie zal ook het transport van goederen naar, in en van het havengebied klimaatvriendelijk moeten worden. In pijler 4 ontwikkelt het Havenbedrijf Rotterdam samen met partners activiteiten om de logistieke sector te helpen de CO2-uitstoot te verminderen.

Elektrische binnenvaart

Binnenvaart op batterijen

Zero Emission Services (ZES) maakt de verduurzaming van de binnenvaart mogelijk met verwisselbare energiecontainers. Het eerste Nederlandse binnenvaartschip dat voor de aandrijving gebruikmaakt van verwisselbare energiecontainers. De Alphenaar vaart tussen Alphen aan den Rijn en Moerdijk voor bierbrouwer Heineken, de eerste eindklant van ZES.

Bekijk de video

Eerste emissievrije binnenvaartschip op energiecontainers in de vaart

Binnenvaart op waterstof

In RH2INE (Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence) werkt Havenbedrijf Rotterdam met 19 andere partijen (waaronder overheden en bedrijven) samen die het gebruik van waterstof mogelijk willen maken. RH2INE richt zich in eerste instantie op het realiseren van productielocaties voor waterstof langs de Rijn tussen Rotterdam en Keulen. Het doel is dat in 2024 de eerste tien tot vijftien binnenvaarttankers op waterstof gaan varen.

Walstroom Rotterdamse haven

In Rotterdam werken gemeente en Havenbedrijf samen aan verduurzaming van stad en havengebied. Hierbij wordt ook ingezet op walstroom. Door zeeschepen aan de kade van duurzame stroom te voorzien, kunnen generatoren aan boord uit. Zo draagt walstroom bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en verbetering van de leefomgeving.

Lees meer over walstroom

Groene walstroom voorziening voor Boskalis-schepen in Waalhaven

Havenbedrijf Rotterdam en Eneco gaan walstroomvoorzieningen aanleggen in de Waalhaven, zodat afgemeerde werkschepen van Boskalis daar kunnen draaien op groene stroom in plaats van op fossiele brandstoffen.

Lees meer

Digitalisering leidt tot lager energieverbruik

In Rotterdam wordt digitalisering ingezet om de efficiëntie en betrouwbaarheid van transport verder te verbeteren. In de praktijk leidt dit tot lagere transactiekosten bij het boeken van lading, en ook een lager energieverbruik door kortere vaarroutes en een snellere afhandeling van ladingen.

Lees meer over digitalisering in de haven van Rotterdam

Wegtransport op waterstof

Air Liquide en Havenbedrijf Rotterdam hebben gezamenlijk het initiatief genomen om in 2025 1.000 vrachtwagens op waterstof te laten rijden in Nederland, België en West-Duitsland. Verschillende partners uit de supply chain van vrachtwagenfabrikanten, zoals VDL Groep en Iveco/Nikola, tot transportondernemingen, zoals Vos Logistics, Jongeneel Transport en HN Post, als ook leidende brandstofcel leveranciers, hebben zich reeds aangesloten bij dit initiatief.

Dit is één van de grootste projecten in Europa voor de ontwikkeling van vrachtwagens op waterstof en de daarbij horende infrastructuur. Het project zorgt voor verbetering van de luchtkwaliteit en een vermindering van de CO2-uitstoot van naar schatting meer dan 100.000 ton, het equivalent van 110 miljoen vrachtwagenkilometers.

Lees meer over wegtransport op waterstof

MAGPIE, slimme groene havens van de toekomst

In samenwerking met andere Europese havens en klanten werkt het Havenbedrijf aan het creëren van slimme, groene havens van de toekomst.

MAGPIE - European project smart green ports (magpie-ports.eu)

Zelf aan de slag?

Ga je hernieuwbare energie produceren of technieken toepassen om CO2 te verminderen?

Bekijk dan de mogelijkheden van de nieuwe subsidieregeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). Bekijk de website voor meer informatie.