Energietransitie

CO2-uitstoot haven Rotterdam daalde ruim 4% in 2022

11 april 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

De CO2-emissies van de industrie en de elektriciteitscentrales in de Rotterdamse haven zijn in 2022 met 1 miljoen ton (Mton; 4,2%) gedaald ten opzichte van 2021. De uitstoot is daarmee, na een toename in 2021, weer terug op het niveau van 2020.

Uitstoot van industrie in de haven
Foto: Jannes Linders

De daling werd vooral veroorzaakt door de chemie en de producenten van industriële gassen. Vanwege de hoge aardgasprijzen schroefden zij hun productie terug. Ze stootten daardoor in totaal 0,8 Mton (16%) CO2 minder uit dan in 2021.

De hoge gasprijzen zorgden er ook voor dat de drie gascentrales in het havengebied minder draaiuren maakten, en de twee kolencentrales meer. De kolencentrales kregen hiervoor van de regering de ruimte door het opheffen van de 35% capaciteitsbeperking nadat de oorlog in Oekraïne uitbrak. De CO2-uitstoot van de kolencentrales nam met 6% toe (+0,3 Mton). Dit werd echter meer dan gecompenseerd door een daling van 16% bij de gascentrales (-0,4 Mton). Bij elkaar wekten de kolen- en gascentrales minder elektriciteit op dan het jaar ervoor, omdat in Nederland steeds meer elektriciteit wordt geproduceerd met windturbines en zonnepanelen.

De productie bij de raffinaderijen bleef door de hoge vraag naar diesel stabiel, waarbij de CO2-uitstoot licht afnam (0,1 Mton, -1%).

Om de CO2-uitstoot in de haven in 2030 conform de Europese en Nederlandse ambitie met 55% terug te brengen ten opzichte van 1990 moet in de haven een CO2-reductie van 13,2 Mton op jaarbasis plaatsvinden. Projecten waar de industrie, het Havenbedrijf en partners nu aan werken in het havengebied tellen op tot een reductie van 13,7 Mton per jaar. Het gaat daarbij om projecten zoals de afvang en opslag van CO2 (Porthos), elektrificatie van de industrie en gebruik van walstroom voor de scheepvaart. Productie van met name biobrandstoffen leidt daar bovenop tot een forse vermindering van de CO2-uitstoot buiten de haven. Bij elkaar kan de industrie met projecten die in voorbereiding en uitvoering zijn, in 2030 ruim 40% van het Nederlandse CO2-reductiedoel realiseren. Dit is nog exclusief de import van waterstof als alternatief voor fossiele energie.

Grafiek CO2 uitstoot in de haven
Bron: EUROPA - Environment - Kyoto Protocol - European Union Transaction Log, met CO2-emissies van bedrijven die onder het EU ETS vallen. Zo’n 96% van de CO2-emissies in de haven komt van bedrijven die onder EU ETS vallen. Van de overige 4% is de uitstoot van 2021 genomen.