Impact inval Rusland in Oekraïne op Rotterdamse haven

28 februari 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Laatste update: 15 juni 2023 - 16:00 uur

De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een aantal sancties van onder andere de Europese Unie tegen Rusland. Deze sancties behelzen bijvoorbeeld een verbod op de import van staal, steenkool, olie en olieproducten uit Rusland.

De sancties raken Rusland, maar hebben ook economische gevolgen voor Nederland. Bijvoorbeeld door grotere verstoringen in de wereldhandel en toegenomen onzekerheid over de energievoorziening in Noordwest Europa.

Skyline Rotterdam
Foto: Marco van Middelkoop (ANP)

Rusland-georiënteerde overslag

In 2021 was 71,5 miljoen ton van de bijna 470 miljoen ton overslag in de Rotterdamse haven Rusland-georiënteerd (15%). In 2022 is dat afgenomen tot ongeveer 42,2 miljoen ton (9%). Het grootste deel daarvan betreft ruwe olie (23,9 miljoen ton) en olieproducten (9,6 miljoen ton). Via de haven van Rotterdam worden veel energiedragers uit Rusland geïmporteerd. Grofweg kwam in 2022: 23% van de ruwe olie, 15% van het LNG, 10% van de kolen en 16% van de olieproducten uit Rusland. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn er vrijwel geen containers meer overgeslagen. Na het ingaan van de sancties op kolen in augustus, olie in december 2022 en olieproducten in februari 2023 zijn deze producten niet meer via Rotterdam vervoerd.

Douanecontrole

De Europese Unie heeft de import en export verboden van een groot aantal goederen. Lading met als herkomst of bestemming Rusland wordt hierop extra gecontroleerd. De Douane houdt toezicht op de in- en uitvoer van goederen. En controleert of goederen onder de sanctiemaatregelen vallen.

Cybersecurity

Voor wat betreft de cybersecurity van de bedrijven in de haven heeft Rotterdam FERM. Doel van FERM is het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven in de Rotterdamse haven en het verhogen van het bewustzijn met betrekking tot cyberrisico’s. FERM meldt dat het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) tot nu toe geen concrete aanwijzingen heeft dat digitale aanvallen in relatie tot de oorlog in Oekraïne op dit moment impact hebben op Nederland.

Neem voor meer informatie of voor het gezamenlijk inzetten op verbeteren van de cyberweerbaarheid contact op met FERM Rotterdam.

Standpunt

Het Havenbedrijf Rotterdam voert geen zelfstandig beleid naar aanleiding van de inval in Oekraïne. Het Havenbedrijf heeft ook niet de bevoegdheid om bijvoorbeeld beperkingen op te leggen aan bedrijven. Die verantwoordelijkheid ligt bij de Nederlandse regering. Het Havenbedrijf steunt het beleid van de Nederlandse en Europese autoriteiten en de uitvoering ervan vindt plaats in nauw overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De internationale rechtsorde en het zelfbeschikkingsrecht van landen zijn essentiële waarden waaraan niet getornd mag worden, evenals aan de notie van een gelijk speelveld waarop lidstaten acteren.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Afhandeling schepen en containers

Hoe verloopt de afhandeling van schepen die onder Russische vlag varen en onder uitzonderingsbepalingen van de verordening vallen?

Net als dat van andere scheepvaart. Het wordt op een normale manier afgehandeld. Er is door verschillende instanties en (inter)nationale organisaties wel extra aandacht voor deze schepen. Dit in verband met de sancties die vanuit de Europese Unie aan Rusland zijn, en worden, opgelegd.

Meer informatie over terminals

Gevolgen sancties voor douanezaken

Zijn er in de haven van Rotterdam mogelijkheden om gestrande containers met bestemming Rusland tijdelijk op te slaan?

Ja, in overleg met Douane zijn locaties aangewezen waar dergelijke containers tijdelijk opgeslagen mogen worden. Meer informatie over het opslaan van containers op deze terreinen kan verkregen worden bij de rederij/cargadoor.

Worden containers vanuit de haven van Rotterdam naar Rusland vervoerd?

Containers die door de Douane vrijgegeven zijn, kunnen naar Rusland vervoerd worden. Hierover kan meer informatie verkregen worden bij de rederij/cargadoor. In sommige gevallen kan de originele bestemming van de lading in Rusland aangepast worden naar een nieuwe bestemming buiten Rusland. Ook hiervoor kan meer informatie verkregen worden bij de rederij/cargadoor.

Hoe verloopt de afhandeling van containers die vanuit Rusland komen?

Terminals en de Douane bepalen hoe de afhandeling verloopt. Kijk daarvoor op de sites van de terminals en/of Douane.

Welke bedrijven hebben veel diensten naar de Baltische regio?

Dat zijn Unifeeder, Samskip, Eimskip, A2B, Cargow en X-press.

Scheepvaart

Hoeveel schepen komen vanuit Russische havens naar Rotterdam en andersom?

In 2022 zijn er in totaal 764 schepen in Rotterdam aangekomen afkomstig uit een Russische haven. Dat zijn gemiddeld 64 schepen per maand met een afnemende trend: 106, 88, 99, 90, 74, 61, 60, 48, 37, 32, 36, 33. Er zijn in 2022, 534 schepen direct vertrokken naar een Russische haven. Dat zijn gemiddeld 45 schepen per maand met een afnemende trend: 80, 69, 72, 67, 43, 33, 41, 26, 25, 18, 32, 28.

In 2023 zijn tot nu toe 43 schepen in Rotterdam aangekomen, afkomstig uit een Russische haven. Er zijn in 2023 zijn tot nu toe 25 schepen vanuit Rotterdam rechtstreeks vertrokken naar een Russische haven.

Hoeveel schepen komen vanuit Oekraïense havens naar Rotterdam en andersom?

In 2022 kwamen er 21 schepen aan in Rotterdam uit Oekraïne. Er vertrokken in 2022 in totaal 3 schepen met als eerstvolgende haven een haven in Oekraïne.

In 2023 zijn tot nu toe geen schepen rechtstreeks uit Oekraïne in Rotterdam aangekomen of vanuit Rotterdam naar Oekraïne vertrokken.

Hoeveel Russische schepen komen jaarlijks naar Rotterdam?

In 2022 zijn in totaal 88 schepen onder Russische vlag aangekomen (gemiddeld 7 schepen per maand) met afnemende aantallen per maand 20, 13, 20, 12, 7, 4, 1, 2, 2, 4, 1, 2. In 2023 zijn er tot nu toe 6 schepen onder Russische vlag aangekomen.

Hoeveel Russische schepen heeft de Havenmeester de toegang tot de Rotterdamse haven ontzegd?

In 2022 heeft de Havenmeester van Rotterdam één Russisch schip de toegang tot de haven van Rotterdam ontzegd. Sindsdien is een aantal schepen de toegang tot Rotterdam in eerste instantie ontzegd, omdat nog niet duidelijk was of het schip en/of haar lading onder de sanctiemaatregelen viel of onder de uitzonderingen op de sanctiemaatregelen viel. Dit onderzoek kan per schip enkele uren tot enkele dagen duren. Hierbij gaat de Havenmeester af op informatie die verkregen wordt van de Douane en van de Kustwacht. Voor een schip onder Russische vlag moet daarna nog toestemming verkregen worden van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Hoeveel Oekraïense schepen komen jaarlijks naar Rotterdam?

In 2022 en in 2023 tot en met 5 februari zijn geen Oekraïense schepen naar Rotterdam gekomen.

Welke schepen vallen onder het verbod?

Het is verboden sinds 16 april 2022 toegang te verlenen tot havens op het grondgebied van de Europese Unie aan vaartuigen die geregistreerd zijn onder Russische vlag. Ook is het verboden om Russische steenkool en ruwe olie in de Europese Unie in te voeren. Onder bepaalde voorwaarden worden uitzonderingen gemaakt voor schepen die een bepaalde lading aan boord hebben. Kijk voor meer informatie in de EU-verordening (artikel 3): Publication Office (europa.eu). Ook kunt u meer informatie vinden / uw vraag stellen via de website van RVO: Informatie over sancties Rusland (rvo.nl)

Volumes

Hoeveel containers worden verscheept tussen Rusland en Rotterdam?

In 2022 zijn er bij benadering nog 255.000 TEU gerelateerd aan Rusland overgeslagen in Rotterdam (deepsea/feeder en shortsea). Dit volume betreft met name het begin van deze periode, dus voorafgaand aan het ingaan van de sancties en betreft import-, export- en transhipmentlading. In 2021 was dit nog 1.275.000 TEU. Ongeveer 8% van het totale containervolume van de Rotterdamse haven.

Welk type lading komt vanuit Rusland naar Nederland?

Uit Rusland werd vooral ruwe aardolie, aardolieproducten, steenkool, staal, koper, aluminium en nikkel geïmporteerd naar Nederland. Inmiddels zijn er EU sancties ingevoerd op staal, steenkool en olie en zullen er vanaf nu ook geen olieproducten uit Rusland geïmporteerd mogen worden. Op non ferro producten zijn weliswaar (nog) geen sancties, maar de handel met Rusland daarin is sterk teruggelopen.

Wat mag niet meer worden geïmporteerd vanwege de sancties die zijn opgelegd?

De opgelegde sancties hebben betrekking op de import en export. Welke producten hieronder vallen, staat gepubliceerd op de website van de RVO en daar is het meest actuele overzicht beschikbaar.

Valt reeferlading (specifiek: bederfelijke waar) ook onder de gesanctioneerde producten?

Nee, op dit moment valt bederfelijke waar niet onder de sancties en mag geëxporteerd worden naar Rusland.

Wat betekenen de sancties voor de import van kolen?

De import van Russische steenkool is stilgelegd sinds 10 augustus 2022. EU-lidstaten mogen geen Russische kolen meer importeren. In 2021 bedroeg de kolenaanvoer in Rotterdam 23,4 miljoen ton waarvan 25% (5,9 miljoen ton) afkomstig was uit Rusland. Sinds augustus 2022 worden geen kolen uit Rusland meer gelost in Rotterdam.

Sancties en impact

Wat zijn de gevolgen van het olie-embargo dat eind 2022 van kracht ging?

Het verbod op de import van Russische olie, dat op maandag 5 december 2022 van kracht werd, leidt tot grote veranderingen in de wereldwijde handelsstromen voor olie.

Mondiaal gezien blijven de productie en consumptie van olie op een vergelijkbaar niveau, maar Russische olie wordt door de boycot niet meer via Rotterdam geïmporteerd. Die olie gaat nu naar landen die Russische olie niet boycotten, zoals India, Turkije en China. En een deel van de olie die tot nu toe naar die landen ging komt naar Europa. Dat is bijvoorbeeld olie uit het Midden-Oosten en de Verenigde Staten.

Dat klinkt vrij eenvoudig, maar dat is het zeker niet. Het is een grote disruptie van het wereldwijde energiesysteem, dat uiteindelijk ook (tijdelijke) gevolgen zal hebben voor beschikbaarheid en prijzen van verschillende olieproducten. De boycot van Russische olie betekent onder andere, dat er nu over grotere afstanden gevaren moet worden, hiervoor meer krediet benodigd is en niet elke raffinaderij even geschikt is voor de verwerking van elke soort ruwe olie. De samenstelling van ruwe olie verschilt per bron, een andere opbrengst aan producten en kan ook betekenen dat sommige raffinaderijen daarop moeten worden aangepast.

Wordt er nu al minder Russische olie geïmporteerd in Rotterdam?

Ruim vooruitlopend op het importverbod van Russische olie hebben veel raffinaderijen (in Rotterdam) zelf al de keuze gemaakt om geen Russische olie meer te verwerken, geschikte alternatieve oliesoorten op de markt ingekocht en hun verwerkingsproces aangepast.

Wat zijn de gevolgen van het totaalverbod op Russische aardolieproducten , zoals benzine, diesel en kerosine?

Door het importverbod zijn er in Nederland en andere Europese landen mogelijk minder olieproducten beschikbaar. De prijs van olieproducten, zoals benzine en diesel, kan hierdoor stijgen. Er is op dit moment genoeg voorraad, er dreigt dus geen tekort.

Het kabinet werkt aan een plan waarin maatregelen staan om te besparen op olie en olieproducten. Deze maatregelen gaan gelden als er schaarste aan olie of olieproducten dreigt. Ook andere Europese landen werken aan zo’n plan, zodat Europese landen in geval van nood niet elkaars olie opmaken.

Is de Rotterdamse haven gesloten voor Russische scheepvaart?

Het is verboden sinds 16 april 2022 toegang te verlenen tot havens op het grondgebied van de Europese Unie aan vaartuigen die geregistreerd zijn onder Russische vlag. Ook is het verboden om Russische steenkool en ruwe olie in de Europese Unie in te voeren. Onder bepaalde voorwaarden worden uitzonderingen gemaakt voor schepen die een bepaalde lading aan boord hebben. Kijk voor meer informatie in de EU-verordening (artikel 3): Publication Office (europa.eu). Ook kunt u meer informatie vinden / uw vraag stellen via de website van RVO: Informatie over sancties Rusland (rvo.nl)

Kan de Havenmeester sancties opleggen?

Nee. De Nederlandse overheid beslist in samenwerking met andere EU-landen of en wanneer sancties worden opgelegd, en dus niet de Havenmeester. De Havenmeester is wel verantwoordelijk voor alle aspecten (bijvoorbeeld veiligheid en efficiency) rond het toegangsbeleid van schepen. Als de minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens het kabinet, opdracht geeft om schepen uit bepaalde landen te weren, zal de Havenmeester hier gevolg aan geven.

Kan het Havenbedrijf sancties opleggen?

Nee. De Nederlandse overheid legt in samenwerking met de Europese Unie sancties op, het Havenbedrijf niet. Het Havenbedrijf steunt het overheidsbeleid.

Veiligheid en beveiliging

Hoe goed is de Rotterdamse haven voorbereid op eventuele cyberaanvallen?

Cyber Resilience oftewel cyberweerbaarheid is al jaren een belangrijk thema in de Rotterdamse haven. Het Havenbedrijf Rotterdam is mede-initiatiefnemer van FERM. FERM is een stichting, waar partners zoals Deltalinqs, Gemeente Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, DCMR en Politie bij betrokken zijn. Doel van FERM is het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven in de Rotterdamse haven, de digitale kennis en kunde vergroten en het bewustzijn met betrekking tot cyberrisico’s verhogen. Het bedrijfsleven in de Rotterdamse haven heeft hierin zelf de grootste verantwoordelijkheid. FERM meldt dat het NCSC tot nu toe geen concrete aanwijzingen heeft dat digitale aanvallen in relatie tot de oorlog in Oekraïne op dit moment impact hebben op Nederland. Voor meer informatie: FERM

Wat adviseren jullie bedrijven in de Rotterdamse haven om te doen?

Zorg dat de cybersecurity, de bescherming van de eigen digitale systemen inclusief de koppelingen met andere bedrijven op orde is. Volg hiervoor de adviezen van de NCSC op www.ncsc.nl en kijk ook op www.ferm-rotterdam.nl. Denk na over wat te doen bij onverwachte uitval van nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, (mobiele) telefoonnetwerken). Zorg daarnaast dat de fysieke beveiliging van het bedrijf op orde is, zodat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot het bedrijfsterrein.

Wie is verantwoordelijk voor bescherming van het havengebied tegen mogelijke aanvallen?

Het primair en fysiek beschermen van het havengebied tegen mogelijke militaire aanvallen is een verantwoordelijkheid voor de overheid, hoewel dergelijke aanvallen niet reëel lijken. De bedrijven zelf hebben ook een verantwoordelijkheid door ervoor te zorgen dat de beveiligingsprotocollen op orde zijn en nageleefd worden. Het melden van bijvoorbeeld verdachte situaties en verstoringen van digitale systemen bij de politie en het cybermeldpunt van het Haven Coördinatie Centrum (HCC) is dan ook erg belangrijk.