Energietransitie

Nederland en Duitsland versterken samenwerking met Australië voor import waterstof

13 februari 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

De brede coalitie die werkt aan versnelde import van waterstof uit Australië, via de Rotterdamse haven, is verder versterkt. Op 13 februari hebben het Havenbedrijf Rotterdam en het Duitse Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) hun voornemen tot verdere samenwerking beklonken tijdens een bezoek van de Duitse minister van Onderzoek en Onderwijs aan de Rotterdamse haven. Eerder dit jaar hebben de Nederlandse en Australische ministers voor Klimaat en Energie een samenwerkingsovereenkomst op dit gebied ondertekend.

Duitse minister van Onderzoek en Onderwijs, Allard Castelein en Karen de Lathouder

De partijen zetten hiermee een volgende stap in de tripartiete relatie voor het ontwikkelen van een gezamenlijke waterstofhub in West-Australië, de zogenoemde TrHyHub. Belangrijke doelstelling is het ontwikkelen van een nieuw en modern haven-industriecomplex waar grootschalig waterstof wordt geproduceerd voor lokaal gebruik en export. Ongeveer twintig bedrijven uit de drie landen hebben aangegeven daaraan te willen gaan bijdragen.

Verbinden waterstofhubs

Overheid, bedrijfsleven en het Duitse kennisinstituut hebben nu vastgelegd dat zij hun technologie, kennis en expertise willen samenbrengen voor de ontwikkeling van de Australische waterstofhub en de toeleveringsketen naar het achterland in Duitsland. Zo gaan zij onderzoeken of zij, als onderdeel van de nieuwe haven, gezamenlijk een offshore-export-terminal kunnen realiseren. Hierdoor kan sneller worden begonnen met het exporteren van waterstof naar Noordwest-Europa. Het Rotterdamse initiatief voor samenwerking met de Australische haven past in de ambitie om waterstofhub voor Noordwest-Europa te worden.

Uitwisseling kennis, technologie en expertise

De overheden van Nederland en Australië hebben de ambitie vastgelegd om samen te gaan werken op de volgende vier terreinen. Fraunhofer en het Havenbedrijf delen die ambitie en committeren zich aan de uitvoering.

  • Handelsbeleid voor waterstof, standaarden en certificatie;
  • Haveninfrastructuur en de ontwikkeling van toeleveringsketens;
  • Innovatieve waterstoftechnologie, waaronder, maar niet beperkt tot het vervoer per schip;
  • Overheidsbeleid voor veiligheid, opleiding, regelgeving en maatschappelijk draagvlak voor waterstof.

De Rotterdamse haven en Fraunhofer zullen als eerste hun krachten bundelen voor het Oakajee-project om de import uit West-Australië mogelijk te maken.

Kansen voor economie en energie

Zowel Nederland als Duitsland hebben de ambitie om hun energievoorziening te verduurzamen en zo goed als onafhankelijk te maken van Rusland. Beide landen willen daarom de import van kolen en olie, die via de haven van Rotterdam worden vervoerd naar grote delen van Duitsland, versneld vervangen door groene waterstof.

Australië vanuit de ruimte gezien

De Oakajee Strategic Industrial Area (SIA) heeft de potentie om een van de grootste waterstofproducerende gebieden van Australië, en mogelijk zelfs van de wereld, te worden door de optimale omstandigheden voor opwekking van wind- en zonne-energie. Samenwerking aan het ontwikkelen van de waterstofhub biedt economische kansen én mogelijkheden voor de versnelling van de verduurzaming voor de drie betrokken landen. De Industrie en vervoerssector kunnen met behulp van groene waterstof hun CO2-uitstoot verlagen. Partijen uit de drie landen hebben daarom al verschillende afspraken gemaakt voor verdere samenwerking. De huidige afspraken vloeien voort uit de gezamenlijke haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden en voorwaarden van import van waterstof uit Australië, de HySupply-studie.