Nieuwe beoordelingsmethode helpt levensduur van kades en damwanden te verlengen

21 maart 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Een groot aantal kades en damwanden naderen het einde van de beoogde ontwerplevensduur. Alleen al in de haven van Rotterdam gaat het om tientallen kilometers kademuur.

Voor Nederland als geheel gaat het naar schatting om meer dan 1500 kilometer aan grondkerende constructies. De vervangingsopgave van deze constructies vereist de komende jaren investeringen van miljarden euro’s. Kennisinstituten en marktpartijen hebben daarom de handen ineengeslagen om een nieuwe beoordelingsmethode te ontwikkelen voor bestaande kademuren en damwanden, waarin effecten van 'bewezen sterkte' meegenomen worden. De toepassing van deze methode kan potentieel de levensduur met jaren tot tientallen jaren verlengen. Dit kan infrastructuurbeheerders de komende jaren helpen om kosten, materialen en CO2-emissies te besparen.

KRVE boatmen

Samenwerken aan 'bewezen sterkte'

De ontwikkeling van de nieuwe beoordelingsmethode is een initiatief van havenbedrijven (Rotterdam, Amsterdam, North Sea Ports, Groningen, Den Helder, Moerdijk), gemeentes (Amsterdam, Rotterdam), Rijkswaterstaat, kennishub SmartPort en de kennisinstellingen TNO en Deltares. De nieuwe beoordelingsmethode maakt gebruik van het principe van 'bewezen sterkte'. Dit houdt in dat bij de beoordeling van de constructieve veiligheid rekening wordt gehouden met belastingen die de constructie tot op dat moment al heeft overleefd zonder te bezwijken. Hierdoor daalt de faalkans van de constructie in de tijd (resulterend in een langere levensduur). Om te komen tot generieke richtlijnen en rekening te houden met de huidige conditie van de constructie en onzekerheden die zich kunnen voordoen is hiervoor een probabilistische aanpak gevolgd. Op basis van de huidige staat van de constructie en de omgevingscondities, kan toepassing van deze methode potentieel de levensduur van bestaande kademuren en damwanden met jaren tot tientallen jaren verlengen.

Toepassing en richtlijnen

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe beoordelingsmethode opgenomen kan worden binnen het Nederlandse normenkader, zijn de beoogde leden van de betreffende NEN-commissie die de norm gaan schrijven, nauw betrokken geweest bij het project als klankbordgroep. De volgende stap is aan hen om de norm op te stellen, zodat infrastructuurbeheerders daadwerkelijk waarde kunnen creëren met deze state-of-the-art kennis. Hiermee kunnen infrastructuurbeheerders kosten, bouwmaterialen en CO2-emissies reduceren en kosten voor kadegebruikers door het tijdelijk buiten gebruik zijn van de kades (down time) vermijden. Daarnaast zijn er nog kansen voor vervolgonderzoek om aanvullende kennisleemten te vullen en deze methode toe te passen op andere typen constructies, zoals binnenstedelijke kademuren, caissonconstructies en sluizen.

Vragen

Meer weten over dit onderzoek of aansluiten bij vervolgonderzoek? Neem contact op met Wiebe de Boer, projectontwikkelaar Future-proof Port Infrastructure bij SmartPort of Alfred Roubos, Havenbedrijf Rotterdam/TU Delft.