Energietransitie

Onderzoek T&E naar CO2-emissies in Europese zeehavens

4 februari 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Reactie Havenbedrijf Rotterdam

De Europese NGO Transport & Environment heeft onderzoek gedaan naar maritiem gerelateerde CO2-emissies in Europese zeehavens. Het rapport stelt dat de Rotterdamse haven in Europa het meest vervuilend is, omdat het scheepvaartverkeer van en naar Rotterdam en de afhandeling van schepen in de haven voor een CO2-uitstoot van 13,7 miljoen ton zorgen.

Rotterdam is met bijna 30.000 zeeschepen per jaar verreweg de grootste haven van Europa en kent logischerwijs daarmee ook de hoogste aan scheepvaart gerelateerde CO2-uitstoot. Die conclusie van Transport & Environment is voor het Havenbedrijf dan ook geen verrassing.

Aanleg walstroom

Havenbedrijf Rotterdam onderstreept de noodzaak dat de zeevaart -net als de rest van de samenleving- forse stappen moet zetten om klimaatverandering te beperken. Dat is geen eenvoudige zaak omdat er nog nauwelijks schone brandstoffen beschikbaar zijn die de vervuilende brandstoffen kunnen vervangen en schepen daar op moeten worden aangepast. Havenbedrijf Rotterdam faciliteert waar mogelijk de ontwikkeling en het gebruik van alternatieve brandstoffen, zoals LNG en bio-ethanol.

Ook op andere terreinen werkt het Havenbedrijf actief mee aan de verduurzaming van scheepvaart, onder meer door het bouwen van walstroominstallaties en het laten varen van binnenvaartschepen op batterijen.

Het Havenbedrijf heeft samen met alle spelers in het havenindustriecomplex de ambitie om de verduurzaming te versnellen waar mogelijk en er zijn én worden de nodige stappen gezet. Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van een CO2-neutrale haven in 2050.

Dat betekent dat ook in de verduurzaming van het havenindustrieel complex forse stappen moeten worden gezet. De ambities zijn groot. In het project Porthos wordt CO2 opgevangen en opgeslagen. Er wordt volop ingezet op het gebruik van groene waterstof in de industrie en op de productie van biobrandstoffen. Veel bedrijven zetten in op het minimaliseren van uitstoot en zelfs emissievrije terminals.

Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam: ‘We realiseren ons dat de Rotterdamse haven, als grootste haven, de hoogste uitstoot meet van Europese zeehavens. We hebben zelf in 2018 onderzoek gepresenteerd hoe groot de emissies van de logistieke ketens via Rotterdam zijn en op welke manier je die naar ‘0’ kunt krijgen. Sindsdien werken we gericht aan projecten, samen met andere partijen, om de emissies terug te dringen. We realiseren ons dat we impact kunnen en moeten maken in de Rotterdamse haven en een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de gestelde klimaatdoelen. We voelen en nemen vanzelfsprekend onze verantwoordelijkheid.’

Lees hier voor een uitgebreidere toelichting en over hoe de Rotterdamse haven werkt aan de realisatie van de klimaatdoelen 2050.