Header image

Havenvisie Rotterdam

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De gemeenteraad van Rotterdam heeft de herijkte Havenvisie vastgesteld. Het creëren van economische en maatschappelijke waarde en het realiseren van duurzame groei is de kern van de herijkte Havenvisie.

De Havenvisie geeft de ambitie aan voor de toekomst van de Rotterdamse haven en fungeert als kompas: de ambities staan als een stip op de horizon, ook als de omstandigheden veranderen. De herijkte Havenvisie is tot stand gekomen in samenwerking tussen Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam, het Rijk, Deltalinqs, Provincie Zuid-Holland en in afstemming met de DCMR. De partners zullen de vorderingen volgen via jaarlijkse voortgangsrapportages.

Voortgang Havenvisie 2030 in beeld

Na bespreking in het College van de Rotterdamse Raad is de nieuwe Voortgangsrapportage Havenvisie nu voor iedereen beschikbaar. De rapportage biedt de Havenvisie partners de kans om de impact van actualiteiten met elkaar te bespreken en eventueel actie te ondernemen. Denk aan de oorlog in Oekraïne, kansen uit het regeerakkoord, het stikstofdossier, het personeelstekort, en zorgen over ondermijning.

Aanleiding voor herijking

De wereld om ons heen verandert en dat beïnvloedt ook het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Het gaat daarbij onder andere om de energietransitie, de grondstoffentransitie en digitalisering. Dat was de aanleiding om de Havenvisie 2030 te herijken. Deze herijkte versie beschrijft het toekomstperspectief voor het haven- en industriecomplex op basis van de huidige inzichten en maakt daarmee de visie uit 2011 toekomstbestendig.

Ambities aangescherpt

Rotterdam streeft ernaar om koploper te zijn op het gebied van duurzame en efficiënte ketens. De herijkte Havenvisie neemt de ambitieuze doelstellingen zoals opgenomen in de Rotterdamse bijdrage aan het klimaatakkoord (Rotterdam-Moerdijk) één op één over. Daarnaast krijgen de door de Verenigde Naties vastgestelde Sustainable Development Goals (SGDs) voor duurzame economische ontwikkeling een centrale plaats. Hiermee onderstrepen de eerder genoemde vijf partijen het belang van het creëren van maatschappelijke en economische waarde.

Voortgangsrapportage

De haven ligt op koers om de doelen uit de in 2019 herijkte Havenvisie te halen. De economische en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis raken weliswaar de beoogde transities, de doelstellingen van de herijkte Havenvisie blijven echter gehandhaafd. Een grote uitdaging voor de volgende stappen is het vestigingsklimaat dat onder druk staat. De stikstofcrisis hindert de verduurzaming van de haven en de complexiteit van projecten vraagt om nieuwe vormen van financiering en bestuur Daarnaast is er een tekort aan personeel op alle niveaus. Alleen door gezamenlijke inzet zullen de transities in het Rotterdamse haven- en industriecomplex gestalte kunnen krijgen.

Partners Havenvisie

De voortgangsrapportage is een gezamenlijk product van de partners die zich voor de realisatie van de Havenvisie inzetten: Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en het Rijk (ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Infrastructuur en Waterstaat). Ook de milieudienst DCMR is erbij betrokken. De rapportage vormt de basis voor de gezamenlijke bespreking van relevante ontwikkelingen in en rond de haven en de bepaling van gezamenlijke aandachtspunten, prioriteiten en acties om de doelstellingen van de in 2019 herijkte Havenvisie te realiseren.