Header image

Toestemming voor gebruik AIS-data

Hoe kunnen wij je helpen?

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je toestemming geeft voor het gebruik van je AIS-data door op de 'Ik geef toestemming'-knop te klikken.

Door op de 'Ik geef toestemming'-knop te klikken, geef je aan je uitdrukkelijke toestemming te geven aan Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) om je AIS-data te gebruiken conform de voorwaarden en voor de doeleinden zoals hieronder beschreven en in de daarbij behorende ‘Privacyverklaring toestemming gebruik AIS-data’.

Geef geen toestemming, klik niet op de 'Ik geef toestemming'-knop als je niet akkoord gaat met deze doeleinden, de voorwaarden en/of de ‘Privacyverklaring toestemming gebruik AIS-data’.

 1. Deze toestemming heeft betrekking op de gegevens, waaronder persoonsgegevens/identificerende gegevens, die zijn opgenomen in het AIS-signaal, in het bijzonder scheepsnaam, scheepsidentificatie, afmetingen schip, MMSI-nummer, positie, tijd elektronische positiebepaling, koers, ETA, herkomst, bestemming, snelheid over de grond, vaarstatus, referentiepunt PI op schip, laadvermogen, blauwe kegels en diepgang (AIS-data).
 2. HbR gebruikt de AIS-data voor:
  A) gebruik in en ten behoeve van producten en diensten van HbR ter bevordering van de handel en het transport in de logistieke keten;
  B) interne test-, analyse- en modeltrainingsdoeleinden.
 3. HbR mag daarbij je AIS-data aan derden verstrekken, zijnde de gebruikers van de hierboven bedoelde HbR-producten en -diensten.
 4. HbR mag bij het verwerken van je AIS-data gebruikmaken van diensten van derden/verwerkers.
 5. Je AIS-data zullen niet voor handhavings- en/of inspectiedoeleinden gebruikt worden.
 6. HbR bewaart identificerende gegevens uit de AIS-data niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze worden verkregen. Identificerende data worden na 24 maanden geanonimiseerd, waardoor ze niet meer herleidbaar zijn tot een individu, specifiek vaartuig of specifieke onderneming. Geanonimiseerde gegevens zullen door HbR ook na deze 24 maanden kunnen blijven worden bewaard en gebruikt.
 7. Je toestemming kun je te allen tijde intrekken door een e-mail met je verzoek te sturen onder vermelding van 'Toestemming gebruik AIS-data' of door gebruik te maken van het online formulier.
 8. Nadere specificatie van de AIS-data die HbR verwerkt, de doeleinden waarvoor deze informatie wordt verwerkt, alsmede je rechten hieromtrent, staan beschreven in de ‘Privacyverklaring toestemming gebruik AIS data’, die hieronder is opgenomen.

Privacyverklaring

Privacyverklaring toestemming gebruik AIS data
Havenbedrijf Rotterdam N.V. als verantwoordelijke

Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) verwerkt je persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. HbR verwerkt deze gegevens in het kader van haar zakelijke dienstverlening. Het Havenbedrijf wil daarbij het verschil maken met digitalisering om daarmee de efficiëntie en de betrouwbaarheid van de logistieke keten vergroten. Hiervoor worden diverse producten en diensten ontwikkeld om de afhandeling van goederenstromen nog veiliger en efficiënter te maken. Bij de ontwikkeling of afname van deze producten en diensten kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Met deze privacyverklaring informeren wij je over de verwerking van persoonsgegevens door HbR in relatie tot de data die HbR in het kader van deze producten en diensten verwerkt. Om er op toe te zien dat HbR je persoonsgegevens conform wet- en regelgeving verwerkt, is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Haar contactgegevens treft\ je hieronder aan.

Algemene privacyvragen?

Voor algemene privacyvragen kun je contact opnemen met HbR via onderstaande contactgegevens onder vermelding van 'Toestemming gebruik AIS data'.

Havenbedrijf Rotterdam N.V.
E-mailadres

Bezoekadres
World Port Center (WPC)
Wilhelminakade 909
3072 AP Rotterdam

Postadres
Postbus 6622
3002 AP Rotterdam

Openingstijden
08:00 uur - 17:00 uur

Gegevens, doel en duur van verwerking en grondslag van de verwerking

De door jou beschikbaar gestelde informatie wanneer je toestemming geeft voor het gebruik van je AIS-data betreft de volgende gegevens:

A) Je contactgegevens:
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Scheepsnaam
Europanummer
MMSI-nummer

Bovenstaande gegevens worden verkregen voor het registreren en beheren van je toestemming. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven. HbR kan je benaderen via het opgegeven e-mailadres met berichten die betrekking hebben op deze toestemming. HbR bewaart deze contactgegevens tot 8 maanden na intrekken van de toestemming voor het gebruik van AIS-data.

B) AIS Data:

Toestemming voor gebruik van AIS data

Deze AIS-data (indien en voor zover je deze gegevens ook zelf daadwerkelijk in je AIS- signaal verzendt) wordt door HbR gebruikt ten behoeve van producten en diensten van HbR ter bevordering van de handel en het transport in de logistieke keten. Meer concreet zijn en worden er door HbR diverse digitale producten en diensten ontwikkeld om de afhandeling van goederenstromen nog veiliger, betrouwbaarder en efficiënter te maken. Deze producten en diensten worden weer gebruikt door eindgebruikers in de logistieke keten, zoals schippers en andere vervoerders, rederijen, terminals, havens et cetera. Je gegevens dragen bij aan een betere werking en grotere betrouwbaarheid van deze systemen. Hiernaast gebruikt HbR deze data voor interne test-, analyse- en modeltrainingsdoeleinden.

HbR bewaart de identificerende gegevens uit de AIS-data niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden. Deze data worden na 24 maanden maanden geanonimiseerd, zodat deze niet meer zijn te herleiden tot een individu, specifiek vaartuig of specifieke onderneming. Geanonimiseerde gegevens zal HbR ook na deze 24 maanden kunnen blijven bewaren en gebruiken.

Je AIS-data zullen niet voor handhavings- en/of inspectiedoeleinden gebruikt worden.

Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag waarop HbR je AIS-gegevens verwerkt is je specifieke toestemming, die je aan HbR verstrekt door akkoord te gaan met de voorwaarden “Toestemming voor gebruik AIS-data', waarvan deze 'Privacyverklaring toestemming gebruik AIS-data' integraal onderdeel uit maakt.

Doorgifte aan derden

De AIS-data (inclusief de daarin opgenomen identificerende gegevens) kunnen door HbR in de HbR-producten en -diensten aan derden worden verstrekt ter bevordering van de handel en het transport in de logistieke keten. Deze derden zijn de gebruikers van de digitale producten en diensten van HbR. Tevens maakt HbR gebruik van zogenaamde verwerkers, zoals hieronder beschreven.

Verwerkers

Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt HbR gebruik van derde partijen (zogenaamde verwerkers) in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ‘AVG’) die in opdracht van HbR deze gegevens verwerken. Hieronder vallen onder andere de leveranciers van clouddiensten en -platformen, alsmede externe medewerkers die door HbR worden ingehuurd, waarvan HbR gebruikmaakt om HbR’s diensten en producten te kunnen aanbieden. Met deze verwerkers heeft HbR passende verwerkersovereenkomsten gesloten conform de vereisten van de AVG.

Technische en organisatorische maatregelen

HbR heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik. Je gegevens worden opgeslagen en verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Rechten van betrokkenen

Je hebt met betrekking tot je persoonsgegevens het recht:

 • om je toestemming te allen tijde in te trekken;
 • om HbR te verzoeken om inzage, rectificatie of wissing van je persoonsgegevens;
 • om HbR te verzoeken om een beperking van de jou betreffende verwerking;
 • op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt HbR om inzage vragen of een ander verzoek doen met betrekking tot je persoonsgegevens. Neem contact op met HbR via het algemene e-mailadres zoals hierboven vermeld of gebruik hiervoor het online formulier.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Je kunt een klacht indienen over de verwerking van je persoonsgegevens door HbR bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.