Header image

Omgevingswet

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking treedt, heeft grote gevolgen voor de vergunningplicht en vergunningverlening van activiteiten in de haven. Het huidige begrip ‘inrichting’ vervalt en het begrip ‘milieubelastende activiteit’ wordt geïntroduceerd. Ook wijzigt de begrenzing en vergunningplicht van die activiteiten.

Vergunningplicht milieubelastende activiteiten in de haven

Het Havenbedrijf van Rotterdam zet zich in om bedrijven in de haven te helpen bij de nieuwe vergunningplicht voor milieubelastende activiteiten onder de Omgevingswet. Dit doen we samen met Deltalinqs, DCMR, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Onder de Omgevingswet kunnen voor activiteiten meerdere vergunningplichten gelden, en soms moeten hieraan functioneel ondersteunende activiteiten ook in de vergunning meegenomen worden. We hebben een brochure gemaakt over de vergunningplicht voor milieubelastende activiteiten in de haven. Het biedt een praktische handreiking voor bedrijven en overheden aan de hand van een aantal concrete voorbeelden:

 • Complex bedrijf: de Seveso-inrichting
 • Terminal die ertsen of agribulk op- en overslaat
 • Containerterminal met PGS15-opslag
 • Empty depot
 • Terminal met tankopslag
 • Chemisch bedrijf
 • Zelfstandige afvalwaterzuiveringsinstallatie
 • Multifuel tankstation met LNG en LPG

Wijzigingen rond vergunningverlening

De inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 leidt tot ook wijzigingen in de vergunningverlening. De belangrijkste wijzigingen voor het proces van vergunningverlening betreffen:

 • de procedure die gevolgd wordt: de reguliere procedure is straks het uitgangspunt;
 • het onlosmakelijkheidscriterium is vervallen;
 • het gebruik van de intaketafel, omgevingstafel en ketensamenwerking: de beoordeling van initiatieven vindt hierdoor voor een deel al in de voorfase plaats;
 • het begrip inrichting is vervangen door het begrip milieubelastende activiteit
 • de inhoudelijke en procedurele koppeling tussen de omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit en de bedrijfsbrandweeraanwijzing;
 • de relatie vergunningverlening en omgevingsplan
 • de komst van het Digitaal Stelsel Ow (DSO) dat de bestaande loketten zoals, ruimtelijkeplannen.nl, Omgevingsloket Online en de Activiteitenbesluit Internet Module vervangt;
 • gezondheid maakt integraal deel uit van de besluitvorming onder de Omgevingswet.

In de brochure, die samen met Deltalinqs, DCMR, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is opgesteld, lichten we deze wijzigingen nader toe.

Meer weten of vragen over de Omgevingswet?