Header image

Omgevingswet

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De Omgevingswet, die naar verwachting op 1 juli 2022 in werking treedt, heeft grote gevolgen voor de vergunningverlening van activiteiten in de haven. Het huidige begrip ‘inrichting’ vervalt en het begrip ‘milieubelastende activiteit’ wordt geïntroduceerd. Ook wijzigt de begrenzing en vergunningplicht van die activiteiten.

Milieubelastende activiteiten in de haven

Het Havenbedrijf van Rotterdam zet zich in om bedrijven in de haven te helpen bij de nieuwe vergunningplicht voor milieubelastende activiteiten onder de Omgevingswet. Dit doen we samen met Deltalinqs, DCMR, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Wegwijzer

De wegwijzer biedt een praktische handreiking voor bedrijven en overheden. Het geeft antwoord op vragen als: wanneer zijn milieubelastende activiteiten vergunningplichtig, wanneer moeten hieraan functioneel ondersteunende activiteiten ook in de vergunning meegenomen worden en van welke begrenzing kan bij de aanvraag uitgegaan worden. Dit wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht. De volgende voorbeelden komen aan de orde:

 • Complex bedrijf: de Seveso-inrichting
 • Terminal die ertsen of agribulk op- en overslaat
 • Containerterminal met PGS15-opslag
 • Empty depot
 • Terminal met tankopslag
 • Chemisch bedrijf
 • Zelfstandige afvalwaterzuiveringsinstallatie
 • Multifuel tankstation met LNG en LPG

Hierbij wordt opgemerkt dat in het omgevingsplan van de gemeente, de omgevingsverordening van de provincie en/of de waterschapsverordening van het waterschap aanvullende regels kunnen zijn opgenomen die in het vergunningsproces meegenomen moeten worden. Deze regels zijn niet in de wegwijzer meegenomen.

Zorgplicht

Daarnaast geldt voor alle activiteiten de zogenaamde specifieke zorgplicht op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).
Dit houdt in dat iedereen die een milieubelastende activiteit, een lozingsactiviteit op het oppervlaktewater of op een zuiveringsinstallatie verricht:

 • de plicht heeft ervoor te zorgen nadelige gevolgen voor de veiligheid, gezondheid of het milieu te voorkomen
 • de plicht heeft deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken
 • de plicht heeft bij een vermoeden van nadelige gevolgen, de activiteit niet uitvoert als dit redelijkerwijs kan worden gevraagd.

Ook kunnen maatwerkvoorschriften opgelegd worden.

Meer weten of vragen over de Omgevingswet?