Header image

Strategie en onderzoek

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Voor een succesvolle toekomst van de haven is het belangrijk dat bedrijven in de haven en de scheepvaart zich kunnen blijven ontwikkelen, maar wel met oog voor het klimaat. Dit vraagt onder andere om nieuwe technieken, nieuwe verdienmodellen en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Werken aan duurzame industrie en transport

Nederland heeft de ambitie om de komende 30 jaar een CO2-neutrale energiehuishouding en een volledig circulaire industrie te realiseren. Olie, aardgas en steenkool worden straks vrijwel niet meer gebruikt als energiebron of grondstof. 

De energietransitiestrategie richting een CO2-neutrale en circulaire haven rust op vier pijlers:  

  • Pijler 1: het verhogen van de efficiency van de bestaande industrie, en het aanleggen van (extra) infrastructuur voor warmte, CO2, elektriciteit en waterstof.  
  • Pijler 2: het vernieuwen van het energiesysteem door over te stappen van fossiele energiedragers op groene stroom en waterstof.  
  • Pijler 3: het vernieuwen van het grond- en brandstoffensysteem.  
  • Pijler 4: het verduurzamen van het transport. 

De lopende projecten binnen de pijlers en de productie van waterstof en biobrandstoffen zorgen samen voor een CO2-reductie van 23 miljoen ton. Dat is 35% van de totale Nederlandse CO2-reductiedoelstelling voor 2030 (65 miljoen ton).

EFFICIENCY EN INFRASTRUCTUUR PIJLER 1 EEN NIEUW ENERGIESYSTEEM PIJLER 2 EEN NIEUW GRONDSTOFFEN- EN BRANDSTOFFENSYSTEEM PIJLER 3 (-20% in 2030) DUURZAAM TRANSPORT PIJLER 4 CO2 NEUTRAAL IN 2050 - 55% CO2 IN 2030 ENERGIETRANSITIE: STRATEGIE RUST OP 4 PIJLERS

Sleutelprojecten Cluster Energie Strategie Rotterdam-Moerdijk

Een tijdig aangelegde infrastructuur voor het energiesysteem van de toekomst is cruciaal. Cluster Energie Strategie (CES) Rotterdam-Moerdijk werkt aan 6 sleutelprojecten:

Sleutelproject 1

Hynetwork Services is een openbare waterstofleiding door de Rotterdamse haven die in de toekomst aansluit op het landelijke en internationale waterstofnetwerk. 

Sleutelproject 2

De Delta corridor is de buisleidingenbundel voor transport van onder andere waterstof en CO2 van Rotterdam via Moerdijk-Geertruidenberg-Tilburg-Venlo richting industriecluster Chemelot en aansluitend Duitsland. 

Sleutelproject 3

Aanlanding van wind op zee zorgt voor hernieuwbare energie voor productie van groene waterstof. 

Sleutelproject 4

Porthos ontwikkelt een hoofdinfrastructuur voor afvangen van CO2 en opslag onder de Noordzee. 

Sleutelproject 5

WarmtelinQ is een ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven wordt getransporteerd die huizen en bedrijven in Zuid-Holland kan verwarmen. 

Sleutelproject 6

H-vision richt zich op productie en transport van koolstofarme waterstof voor de industrie. 

Studies naar een CO2-neutrale industrie

Vanaf 2016 zijn drie rapporten verschenen die laten zien dat een CO2-neutrale industrie en scheepvaart mogelijk zijn. En hoe de haven daarnaartoe kan werken. De eerste twee zijn studies van het Wuppertal Institut (2016 en 2018). Het derde is het rapport van de Regionale Industrietafel Rotterdam-Moerdijk (2018) als bijdrage aan het Nationaal Klimaatakkoord. Daarin staat beschreven hoe de industrie kan overschakelen op CO2-neutrale productiewijzen.