Header image

Havenomgevingsfonds

16 april 2024
Hoe kunnen wij je helpen?

Al geruime tijd wordt binnen het Rotterdamse havengebied gewerkt met een dubbele doelstelling: het ontwikkelen van de Rotterdamse haven én het gelijktijdig verbeteren van het woon- en leefklimaat. In de herijkte Havenvisie is dit verder uitgewerkt.

Tot vorig jaar bestond het Bestaand Rotterdams Gebied-programma (BRG). Dit programma was opgezet door onder andere het Rijk, Provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam (voorloper van de MRDH) en financierde projecten die de leefomgevingskwaliteit verbeterden. Met het stoppen van het BRG heeft Havenbedrijf Rotterdam besloten tot oprichting van het Havenomgevingsfonds.

Leefomgevingskwaliteit stimuleren

Het Havenomgevingsfonds wordt gebruikt om projecten gericht op de verbetering van de leefomgevingskwaliteit te stimuleren. Gemeenten uit de regio Rotterdam kunnen bij het fonds projecten indienen die een bijdrage leveren aan de milieukwaliteit of ruimtelijke kwaliteit. Bij milieukwaliteit gaat het concreet om onderwerpen als luchtkwaliteit, geluidhinder, stank, bodem- en waterkwaliteit. Bij ruimtelijke kwaliteit om onderwerpen als (sociale) leefbaarheid, landschap, natuur en biodiversiteit, en gezondheid van de regio Rotterdam. Een bijdrage uit het Havenomgevingsfonds is gemaximeerd tot maximaal 40% van de totale projectkosten.

Recreanten op het strand bij Maassluis

Werkwijze

De middelen worden ter beschikking gesteld om een impuls te geven aan de leefomgevingskwaliteit in regio Rotterdam. De werkwijze is als volgt:

  • Een gemeente uit de regio Rotterdam kan een verzoek bij het Havenbedrijf Rotterdam indienen voor een bijdrage uit het Havenomgevingsfonds. De gemeente is vrij om bij de aanvraag ook andere partijen zoals natuurorganisaties of verenigingen te betrekken.
  • Projectvoorstellen kunnen ingediend worden via e-mail.
  • Projectvoorstellen moeten worden ingediend via het Aanvraagformulier Havenomgevingsfonds.
  • Het ingediende project dient aan de regeling Havenomgevingsfonds te voldoen.
  • De projecten worden voorgelegd aan het beoordelingsteam (een door Havenbedrijf Rotterdam samengestelde groep verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvragen en toewijzing van de financiële bijdrage).
  • Voor wat betreft het vervolg (toekennen middelen; monitoring, et cetera) wordt verwezen naar de regeling Havenomgevingsfonds.

Regio Rotterdam

Regio Rotterdam bestaat uit de gemeenten direct grenzend aan het Rotterdamse haven- en industriegebied (HIC): Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Voorne aan Zee, Nissewaard en Albrandswaard en Rotterdam (beperkt tot de kleine kernen (Hoek van Holland, Rozenburg, Pernis, Heijplaat) en de woonwijken binnen de geluidcontouren van de Rotterdamse haven).

Randvoorwaarden en criteria

Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage moeten voldoen aan de volgende randvoorwaarden.