Header image

Algemene directie

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De algemene directie van het Havenbedrijf Rotterdam bestaat uit Allard Castelein, Boudewijn Siemons en Vivienne de Leeuw. De leden van de algemene directie zijn collectief verantwoordelijk voor het bestuur van de vennootschap, de algemene gang van zaken van de onderneming en de gang van zaken binnen de met de vennootschap verbonden groepsvennootschappen. De algemene directie legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen en aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap.

Er is een verlicht structuurregime van toepassing op Havenbedrijf Rotterdam. Dit betekent onder andere dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegdheden heeft bij het benoemen en ontslaan van bestuurders. De algemene directie heeft de dagelijkse leiding over het Havenbedrijf Rotterdam.

Benoeming en samenstelling

De leden van de algemene directie worden voor een periode van vier jaar in de functie van directeur benoemd door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen kan de bestuurders ook schorsen of ontslaan. De raad van commissarissen beoordeelt periodiek het functioneren van de algemene directie.

PRESIDENT-DIRECTEUR

Allard Castelein is president-directeur (CEO) van het Havenbedrijf Rotterdam.

Allard Castelein

Drs. A.S. (Allard) Castelein

Allard Castelein is president-directeur van het Havenbedrijf (CEO). De commerciële afdelingen en stafafdelingen leggen verantwoording af aan de president-directeur.

Geboortejaar: 1958

Nationaliteit: Nederlandse

Benoemd: president-directeur (CEO) Havenbedrijf Rotterdam N.V. sinds 01-01-2014

Einde huidige termijn: 15-07-2023

Voorgaande functie: Vice President Environment Royal Dutch Shell

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Rotterdam Partners
 • Lid dagelijks bestuur VNO-NCW
 • Voorzitter Bestuur Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam
 • Lid Raad van Commissarissen Renewi plc.
 • Lid Raad van Toezicht Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR)
 • Lid van de Sustainable Energy Council World Hydrogen Advisory Board (per 09-02-2021)
 • Lid dagelijks bestuur Economic Board Zuid-Holland (per 01-11-2021)
 • Lid Raad van Advies Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) (per 08-09-2022)
Boudewijn Simons

DIRECTEUR INFRASTRUCTUUR EN MARITIEME ZAKEN

Boudewijn Siemons is directeur Infrastructuur en Maritieme Zaken (COO) bij Havenbedrijf Rotterdam.

B. (Boudewijn) Siemons

Boudewijn Siemons is directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken (COO) bij Havenbedrijf Rotterdam. Onder Boudewijn Siemons vallen afdelingen die verantwoordelijk zijn voor uitbreiding en onderhoud van het havenindustrieel complex en de divisie Havenmeester.

Geboortejaar: 1964

Nationaliteit: Nederlandse

Benoemd: directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken (COO) sinds 01-10-2020

Einde huidige termijn: 01-10-2024

Voorgaande functie: President Vopak Americas

Nevenfuncties:

 • Lid Bestuur Nederland Maritiem Land (NML)
 • Lid Bestuur Next Generation Infrastructures (NGinfra)
 • Lid Raad van Advies Deltaport Donatiefonds
 • Lid Bestuur Nederland Distributieland (NDL)
 • Lid Bestuur Topsector Logistiek
 • Lid Raad van Advies van het Maritiem Museum Rotterdam (per 01-07-2022)

DIRECTEUR FINANCIËN EN INFORMATIEVOORZIENING

Vivienne de Leeuw is directeur Financiën en Informatievoorziening (CFO) bij Havenbedrijf Rotterdam.

Vivienne de Leeuw

Drs. V.D.I.V. (Vivienne) de Leeuw

Vivienne de Leeuw is directeur Financiën en Informatievoorziening (CFO) en is verantwoordelijk voor financiën, financieringen, inkoop, facilities, innovatie en informatievoorziening.

Geboortejaar: 1975

Nationaliteit: Nederlandse

Benoemd: directeur Financiën en Informatievoorziening (CFO) sinds 01-07-2019

Einde huidige termijn: 01-07-2023

Voorgaande functie: CFO RTL Nederland

Nevenfunctie:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Portbase
 • Voorzitter Raad van Toezicht van Rotterdam Festivals - m.i.v. 7 juli 2022

De verantwoordelijkheid van de algemene directie bestaat onder andere uit:

 • Ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie van het haven- en industriegebied in Rotterdam en bevorderen van een effectieve, veilige en efficiënte scheepvaartafwikkeling in de Rotterdamse haven
 • Bepalen van strategie en beleid om zo doelstellingen te realiseren
 • Algemene gang van zaken binnen de vennootschap en resultaten van de vennootschap
 • Inventarisatie en management van de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten
 • Zorgen voor goed werkende interne risicobeheersing- en controlesystemen waarover ook wordt gerapporteerd in het jaarverslag
 • Verzorgen en voorbereiden van financieel verslaggevingsproces
 • Naleven en handhaven wet- en regelgeving
 • Naleven van Corporate Governance structuur van vennootschap
 • Openbaar maken van Corporate Governance structuur van de vennootschap en de overige informatie waarvan de Code dat vereist via jaarverslag en website
 • Opmaken van de jaarrekening en opstellen van de jaarlijkse en belangrijke kapitaalinvesteringen van de vennootschap

Risicomanagement

De algemene directie van het Havenbedrijf is eindverantwoordelijk voor het risicobeheersing- en controlesysteem waarmee we risico’s identificeren, beheersen en rapporteren. Dit systeem is gebaseerd op de internationaal geaccepteerde standaarden van de Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Meer actuele informatie over risicomanagement binnen het Havenbedrijf staat in ons jaarverslag.