Header image

Algemene directie

Hoe kunnen wij je helpen?

De algemene directie van het Havenbedrijf Rotterdam bestaat uit Boudewijn Siemons en Vivienne de Leeuw. De leden van de algemene directie zijn collectief verantwoordelijk voor het bestuur van de vennootschap, de algemene gang van zaken van de onderneming en de gang van zaken binnen de met de vennootschap verbonden groepsvennootschappen. De algemene directie legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen en aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap.

Er is een verlicht structuurregime van toepassing op Havenbedrijf Rotterdam. Dit betekent onder andere dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegdheden heeft bij het benoemen en ontslaan van bestuurders. De algemene directie heeft de dagelijkse leiding over het Havenbedrijf Rotterdam.

Benoeming en samenstelling

De leden van de algemene directie worden voor een periode van vier jaar in de functie van directeur benoemd door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen kan de bestuurders ook schorsen of ontslaan. De raad van commissarissen beoordeelt periodiek het functioneren van de algemene directie.

Boudewijn Simons

CEO & COO a.i.

Boudewijn Siemons is CEO en COO a.i. bij Havenbedrijf Rotterdam.

B. (Boudewijn) Siemons

Onder Boudewijn Siemons als CEO vallen de commerciële afdelingen en de stafafdelingen. De afdelingen die verantwoordelijk zijn voor uitbreiding en onderhoud van het havenindustrieel complex en de divisie Havenmeester leggen verantwoording af aan Siemons als COO a.i..

Geboortejaar: 1964
Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd: COO a.i. sinds 01-02-2024, CEO sinds 01-02-2024
Einde huidige termijn CEO: 01-02-2028
Voorgaande functie: President Vopak Americas

Nevenfuncties:

 • Lid dagelijks bestuur VNO-NCW 
 • Lid Raad van Advies Deltaport Donatiefonds
 • Voorzitter Branche Organisatie Zeehavens 
 • Lid Bestuur Topsector Logistiek
 • Lid Raad van Advies van het Maritiem Museum Rotterdam
 • Lid dagelijks bestuur Economic Board Zuid-Holland
 • Lid Bestuur Nederland Maritiem Land (NML)
 • Lid Bestuur Next Generation Infrastructures (NGinfra)
 • Lid Bestuur Nederland Distributieland (NDL)

CFO

Vivienne de Leeuw is CFO bij Havenbedrijf Rotterdam.

Vivienne de Leeuw

Drs. V.D.I.V. (Vivienne) de Leeuw

Vivienne de Leeuw is CFO en is verantwoordelijk voor financiën, financieringen, inkoop, facilities, innovatie en digitaal & IT.

Geboortejaar: 1975
Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd: CFO sinds 01-07-2019
Einde huidige termijn: 30-06-2027
Voorgaande functie: CFO RTL Nederland

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Portbase
 • Voorzitter Raad van Toezicht van Rotterdam Festivals
 • Voorzitter bestuur SmartPort
 • Voorzitter PortXL Foundation Board

De verantwoordelijkheid van de algemene directie bestaat onder andere uit:

 • Ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie van het haven- en industriegebied in Rotterdam en bevorderen van een effectieve, veilige en efficiënte scheepvaartafwikkeling in de Rotterdamse haven
 • Bepalen van strategie en beleid om zo doelstellingen te realiseren
 • Algemene gang van zaken binnen de vennootschap en resultaten van de vennootschap
 • Inventarisatie en management van de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten
 • Zorgen voor goed werkende interne risicobeheersing- en controlesystemen waarover ook wordt gerapporteerd in het jaarverslag
 • Verzorgen en voorbereiden van financieel verslaggevingsproces
 • Naleven en handhaven wet- en regelgeving
 • Naleven van Corporate Governance structuur van vennootschap
 • Openbaar maken van Corporate Governance structuur van de vennootschap en de overige informatie waarvan de Code dat vereist via jaarverslag en website
 • Opmaken van de jaarrekening en opstellen van de jaarlijkse en belangrijke kapitaalinvesteringen van de vennootschap

Risicomanagement

De algemene directie van het Havenbedrijf is eindverantwoordelijk voor het risicobeheersing- en controlesysteem waarmee we risico’s identificeren, beheersen en rapporteren. Dit systeem is gebaseerd op de internationaal geaccepteerde standaarden van de Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Meer actuele informatie over risicomanagement binnen het Havenbedrijf staat in ons jaarverslag.