Header image

Vliegen in het havengebied

Hoe kunnen wij je helpen?

Drones mogen in de toekomst steeds breder worden toegepast, op voorwaarde dat de veiligheid geborgd is. Om bredere toepassingen mogelijk te maken, wordt de komende jaren in stappen het luchtruim gereed gemaakt voor autonoom vliegen, vliegen boven steden, haven en industriegebieden, met pakketten en op termijn onbemand vliegen met cargo en passagiers.

Het Havenbedrijf werkt met overheid en marktpartijen samen om het luchtruim boven de haven zodanig in te richten dat er veilig en snel van de mogelijkheden gebruik gemaakt kan worden.

Avy Drone op de Maasvlakte

Aanvragen flight area

UAV vergunninghouders kunnen in een paar stappen gebruik maken van het haven-luchtruim. Dit geldt voor het gebied dat we als testgebied voor U-Space Airspace hebben aangewezen; Europoort/Maasvlakte (buiten de CTR).

Stappen voor gebruik U-Space prototype luchtruim

1. Exploitatievergunning van ILT.
2. Aanvragen vluchtgebied bij het VLL Airspace Centre van Havenbedrijf Rotterdam. Meldt de gewenste 4D flight area zo vroeg mogelijk en uiterlijk een dag vantevoren aan. Baken de 4D flight area zo nauwkeurig mogelijk af.
3. Wanneer je voor het eerst een vluchtgebied aanvraagt, voeg dan de Operationele Autorisatie of LUC bij het Area Request form. Dit geldt ook bij een wijziging in de OA.
4. Afmelden vlucht of vluchtgebied; wanneer om welke reden ook, geplande en bevestigde vluchten geen doorgang vinden geef je dit door via het Flight Cancellation Form. Het luchtruim komt daarmee vrij voor andere gebruikers.

Dienstverlening na aanvraag

De area request en cancellation formulieren zijn een eerste stap in de U-Space dienstverlening; operators kunnen zich hiermee van elkaars aanwezigheid op de hoogte laten stellen. Tegelijkertijd werken we aan de software-integratie tussen operators en het Unmanned Traffic Management systeem wat deze formulieren op termijn overbodig zal maken.

Actualiteit

Raadpleeg deze pagina regelmatig op wijzigingen; de huidige formulieren worden op termijn vervangen door een applicatie die snelle en gemakkelijke interactie met het VLL Airspace Centre mogelijk maakt. Ook worden de procedures aangepast naarmate we ervaringen opbouwen in het beheer van het luchtruim.

Open categorie

In het havengebied zijn dronevluchten in de open categorie niet toegestaan. De open categorie is de niet vergunning-plichtige categorie.

Bekijk de havenzonekaart waar deze gebieden op staan.

De zonegrenzen zijn inmiddels opgenomen in de meeste drone pre-flight apps. Op termijn wordt het verplicht om de dronezones in de software van onbemande luchtvaartuigen te programmeren. De software maakt het de drones onmogelijk een restricted zone binnen te vliegen.

Specific categorie

Voor de specific categorie is een vergunning verplicht. De meeste bedrijfsmatige dronetoepassingen vallen in deze categorie, die aan zwaardere eisen gebonden is zoals opleidingen en certificeringen. Aanbieders van dronediensten moeten de risico’s analyseren en deze aantoonbaar reduceren tot een aanvaardbaar niveau.

Drone-operators mogen in de haven een drone gebruiken als ze, op basis van de risicoanalyse, hiertoe toestemming van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gekregen hebben. De regels en procedures zijn te vinden op de website van ILT.

Wat deze regels en procedures inhouden voor het havengebied en hoe de vergunningaanvraag in zijn werk gaat, is in het onderstaande document te vinden.

Politie vliegt met een drone

Voorvallen met drones melden

Er zijn verschillende incidenten waarbij een drone betrokken kan zijn. Wat doe je bij welk incident?

Illegale vlucht

Zie je een drone die illegaal boven het havengebied vliegt? Bel de politie op 0900-8844 bij het vermoeden van een overtreding.

Overlast door een drone

Overlast door een drone kun je melden bij de plaatselijke politie via 0900-8844. Die kan actie ondernemen bij een overtreding met, of overlast van een drone. Vliegt er een drone boven jouw terrein, huis of woonwijk? Geef de politie dan zoveel mogelijk informatie door over de locatie, datum en tijdstip, de drone en de piloot. Maak als mogelijk een foto of video. Het is belangrijk dat je een melding doet van overlast door een drone. Voor de politie om actie ondernemen. En voor de overheid om beter zicht te krijgen op incidenten met drones.

Ongeval of voorval

Bel 112 bij een acuut veiligheidsrisico en een spoedeisende situatie. Let op, mogelijk geldt voor betrokkenen ook een verplichting tot het maken van een veiligheidsmelding. Zie ‘incident melden voor onderzoek’.

Incident melden voor onderzoek

Drone operators moeten incidenten melden zodat de toedracht onderzocht kan worden;  

Ernstige incidenten en ongevallen (op grond van EU 996/2010 en de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid) onverwijld melden bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid via telefoonnummer 0800 6353 688.

Voorvallen en kleinere incidenten (op grond van EU 376/2014) bij het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen van ILT; Voorvallen luchtvaart | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (ilent.nl)

Een weerbare haven

Drones bieden veel kansen, maar kunnen ook voor minder goede doeleinden worden gebruikt en risico’s rondom veiligheid en beveiliging met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van drones voor het ongewenst in beeld brengen van personen, spionage door aflezen van (computer)schermen of andere bedrijfsspionage, voorbereiden van criminele activiteiten, drugscriminaliteit, smokkel of mogelijk zelfs terroristische oogmerken. Met een groot aantal bestuurlijke partijen overleggen we over bescherming tegen deze praktijken in de haven.