Header image

Optimalisatie containerbinnenvaartketen

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Containeroverslag blijft de motor achter de groei van de haven. Bij het achterlandvervoer van containers speelt de binnenvaart een onmisbare rol. In 2021 is de containeroverslag in Rotterdam gegroeid naar 15,3 miljoen TEU.

De binnenvaart heeft momenteel een aandeel van 38% in het containervervoer tussen de Maasvlakte en het achterland. Het Havenbedrijf heeft als ambitie dat het aandeel van de containerbinnenvaart groeit naar 45% in 2030. Om deze groei te faciliteren, streven we naar een optimale containerbinnenvaartketen.

Ontwikkelingen in de containerketen

Diverse ontwikkelingen op mondiaal niveau hebben de afgelopen jaren een sterke impact gehad op de containerketen. In Rotterdam heeft dit geleid tot grotere pieken in volume en afhandelingsvraag aan de zee- en landzijde. De afstemming tussen partijen in de keten over planning en uitvoering van containervervoer in de zeehaven is complexer geworden.

Schaalvergroting zeeschepen

In de zeevaart vindt verdere schaalvergroting plaats: zowel de zeeschepen als de te lossen en/of te laden containers per scheepsbezoek (call size) worden groter en de pieken in de call sizes nemen toe. De grootste zeeschepen die in Rotterdam komen, hebben een capaciteit van meer dan 23.000 TEU.

Alliantievorming

Toenemende consolidatie en samenwerking van de grote containerrederijen leidt tot bundeling van volumes op grote schepen. Deze allianties van rederijen kiezen in hun vaarschema voor Rotterdam en maken gebruik van de verschillende 'deep sea'-terminals.

Groeiende volumes

De containervolumes in de Rotterdamse haven zijn sinds 2010 sterk gegroeid. Ook de containerbinnenvaart van en naar Rotterdam is gegroeid naar meer dan 3 miljoen TEU. De druk op de kade zal naar verwachting toenemen met toenemende deepsea, feeder en bargevolumes.

Terminalcapaciteit

In 2015 zijn op Maasvlakte 2 de deepsea terminals van Rotterdam World Gateway en APM Terminals Maasvlakte II gestart. Dit accommodeert de groei van het containervolume in de toekomst. Met vijf 'deep sea'-terminals op de Maasvlakte wordt de planning van containerbinnenvaart in Rotterdam complexer.

Free time, demurrage & detention

Afspraken rond free time, demurrage & detention hebben een sterke invloed op het containerproces. De voorwaarden voor het ophalen/inleveren van een container worden strenger waardoor de beschikbare tijd voor het containervervoer per binnenvaart afneemt.

Schaalvergroting zeeschepen

In de zeevaart vindt verdere schaalvergroting plaats: zowel de zeeschepen als de te lossen en/of te laden containers per scheepsbezoek (call size) worden groter en de pieken in de call sizes nemen toe. De grootste zeeschepen die in Rotterdam komen, hebben een capaciteit van meer dan 23.000 TEU.

Initiatieven in de containerbinnenvaart

Havenbedrijf Rotterdam faciliteert structureel sectoroverleg tussen alle spelers in de containerketen: verladers, reders, expediteurs, barge-operators, inlandterminals, 'deep sea'-terminals en empty depots.* Om de ontwikkelingen in de containerketen en de gevolgen van die ontwikkelingen op te kunnen vangen, werken alle ketenpartijen samen aan het transparanter en efficiënter inrichten van de containerbinnenvaartketen. Hiervoor zijn diverse initiatieven ontplooid.

*APMT, BDB, BDI/DSVK, CBRB, Deltalinqs, EBU, ECT, evofenedex, FENEX/TLN, Koninklijke BLN-Schuttevaer, LINc, Ministerie van I&W, Portbase, Port of Rotterdam, RWG, SPEDLOGSWISS, SSC, SVS, VRC, VRTO

GUIDELINE

De ketenpartijen hebben een guideline ontwikkeld met adviezen voor verladers en expediteurs om zelf invloed uit te oefenen op het transparanter en efficiënter inrichten van de containerbinnenvaartketen.

Oog voor de keten infographic

Nextlogic

Nextlogic biedt een integrale planning voor de afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven. Dit leidt tot een optimale inzet van de assets van 'deep sea'-terminals, empty depots en barge operators en maakt het binnenvaartproduct efficiënt en betrouwbaar voor verladers en expediteurs.

Portbase

Portbase biedt via het Port Community Systeem een platform voor alle partijen om eenvoudig en efficiënt informatie uit te wisselen in de logistieke keten via Rotterdam. De partijen kunnen services van Portbase gebruiken en informatie met elkaar delen om continu inzicht te hebben in de actuele status van de container in de keten.

Bundeling

Samenwerking tussen marktpartijen leidt tot het bundelen van containervolumes in het achterland en in de haven. Door het maken van afspraken met 'deep sea'-terminals over tijdstip (fixed window) en call size wordt de betrouwbaarheid van het containervervoer verbeterd. Terminals bieden onder voorwaarden fixed windows aan om bundelingsinitiatieven te ondersteunen middels gegarandeerde afhandelingstijden.

In het achterland

Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt de initiatieven waarin barge operators samenwerken en containers bundelen in het achterland. De barge operators maken gebruik van hubs om containers te bundelen en hebben een vaste afspraak op één of meerdere deep-sea terminals via een lijndienst. Bekijk de infographic voor actuele initiatieven.

In de haven

Op de Maasvlakte, in de Waal-Eemhaven en in Alblasserdam worden containers gebundeld en per binnenvaartschip direct en op vaste tijden van en naar de 'deep sea'-terminals gebracht.

Overflow hubs

In de haven wordt de mogelijke inzet van (virtuele) overflow hubs onderzocht om de capaciteit efficiënter in te zetten, pieken beter te kunnen opvangen, het volume te kunnen spreiden en tijdsonafhankelijk te kunnen inspelen op veranderingen in de keten. De overflow hubs kunnen zowel fysieke als virtuele hubs zijn. Ook wordt de inzet van duwbakken onderzocht.

Infrastructuur

De Rotterdamse haven besteedt continu aandacht aan zijn uitgebreide netwerk van intermodale transportverbindingen (spoor, binnenvaart, weg en pijpleidingen) met het achterland. De capaciteit van het netwerk wordt structureel uitgebreid. Voorbeelden zijn het verbreden van de A15, het Breeddiep, de Botlekbrug, het Theemswegtracé, en de Havenspoorlijn.

Havenbedrijf Rotterdam is actief betrokken bij het Programma Goederenvervoercorridors waarbinnen Ministerie van I&W, Topsector Logistiek en de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland samenwerken aan het verbeteren van de topcorridorinfrastructuur.

Ketenperformance meten

Via de ontwikkeling van een KPI-dashboard worden prestaties in de hele keten voor iedereen op dezelfde wijze gedefinieerd en gemonitord. Voor containerbinnenvaartschepen die van of naar de haven van Rotterdam varen, is de Barge Performance Monitor ontwikkeld.

Latest news

Eerste boring Porthos
Energietransitie

Porthos van start: eerste boring onder de zeewering door

Een proost op de doop van de Ferro Offices v.l.n.r: Delian de Gier, strategisch communicatieadviseur Rotterdam Makers District; Boudewijn Siemons, CEO & COO a.i. Havenbedrijf Rotterdam; wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen) gemeente Rotterd

Start bouw Ferro Offices voor nieuwe generatie maakbedrijven

Port of Switzerland
Digitalisering

Testfase gestart voor digitale verbinding tussen de zee- en binnenhavens

Ever green schip groen Futureland Ferry

In de meivakantie naar FutureLand

Container geladen op binnenvaartschip

De logistiek van reefers heroverwegen: de omslag van weg naar water via de 'cool corridor'