Corporate Social Responsibility

Hoe kunnen wij je helpen?

Ons Corporate Social Responsibility (CSR) statement laat zien waar we voor staan. Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze maatschappelijke impact. Daarbij richten we ons op thema’s waarmee we het verschil kunnen maken.

We willen een voorbeeld zijn en anderen inspireren. Daarom nodigen we stakeholders in en om de haven uit samen te werken aan de uitdagingen die we tegenkomen bij ontwikkelingen in de haven.

CSR-statement

Als Havenbedrijf Rotterdam creëren wij economische en maatschappelijke waarde door samen met klanten en stakeholders duurzame groei te realiseren. Daarmee dragen wij bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s), de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Wij zijn een betrouwbare partner en handelen eerlijk, integer en transparant. Wij houden ons aan de wet en laten ons leiden door ons moreel kompas. De principes en gedragsregels in onze bedrijfscode vormen daarvoor de basis.

Icoon leefomgeving milieu

Veilige & Gezonde Omgeving

Veiligheid heeft de hoogste prioriteit in de haven. Veiligheid van wereldklasse en is een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven. Denk hierbij aan nautische veiligheid, sociale veiligheid, waterveiligheid, arbeidsveiligheid en cybersecurity. Daarnaast spelen wij een vooraanstaande rol in het gezonder en aantrekkelijker maken van de leefomgeving. Het gaat hierbij vooral om luchtkwaliteit, geluid, aantrekkelijke leefomgeving en zetten wij ons in voor het behoud van natuur en biodiversiteit.

Icoon Klimaat Energie

Klimaat & Energie

Wij zetten ons in om klimaatverandering tegen te gaan. Dit vraagt om een energietransitie in de haven waarin we het bestaande vernieuwen en actief het nieuwe verwelkomen. Ook grotere energie-efficiency, vernieuwing van het energiesysteem door inzet van groene elektriciteit en waterstof, hergebruik van grondstoffen en productie van biobrandstoffen zijn hierbij van belang. De haven is dé plek waar de energietransitie in Nederland vorm krijgt. Onze focus is gericht op de haven en ons eigen bedrijf en waar mogelijk spelen we ook een rol in het verduurzamen van ketens. Onze aanpak bestaat uit het verkleinen van de emissies van de bestaande industrie door bijvoorbeeld CO2-afvang en -opslag en de aanleg van warmtenetten voor gebruik van restwarmte. Anderzijds spant het Havenbedrijf zich in om nieuwe, innovatieve ontwikkelingen aan te trekken, zoals de productie van groene waterstof, biobrandstoffen en recycling-activiteiten. Cruciaal voor al deze ontwikkelingen is het aanleggen van nieuwe infrastructuur zoals warmte-, waterstof- en CO2-leidingen. Naast dit alles is het Havenbedrijf actief in de verduurzaming van de zeescheepvaart, bijvoorbeeld met walstroomprojecten en het faciliteren van het bunkeren van schone brandstoffen.

Icoon werkgelegenheid en onderwijs

Mens & Werk

Maatschappelijk verantwoord werkgeverschap vinden wij belangrijk. Inzet van automatisering, robotisering en andere technologische ontwikkelingen zijn belangrijk voor de Rotterdamse haven, echter de mensen bepalen of een haven echt succesvol is. Een vitale haven is een inclusieve haven die direct en indirect werkgelegenheid biedt op alle niveaus en voor huidige en volgende generaties. Wij besteden voortdurend aandacht aan de ontwikkeling en vitaliteit van mensen, zodat zij duurzaam inzetbaar zijn voor de banen van de toekomst. En we zetten ons in voor een goed vestigingsklimaat en economische ontwikkeling in het havengebied om zo duurzaam werkgelegenheid te realiseren voor de toekomst.

Sustainable Development Goals

Het Havenbedrijf Rotterdam verbindt zich aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze mondiale doelen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling staan centraal in de Havenvisie Rotterdam. De visie laat zien hoe de haven bijdraagt aan het realiseren van de SDG’s en hoe de haven nu en in de toekomst economische en maatschappelijke waarde creëert. Onderstaande afbeelding geeft weer met welke SDG’s de verbinding het sterkst is.

Sustainable Development Goals

Fiscaal Beleid

Sinds de introductie van de vennootschapsbelastingplicht voor het Havenbedrijf Rotterdam in 2017, is het belang van belastingen voor onze organisatie toegenomen. Wij merken belastingen als integraal onderdeel aan van ons CSR beleid. Wij zien het betalen van belasting daarom niet slechts als een kostenpost, maar ook als een middel om bij te dragen aan sociaal economische verbinding, duurzame groei en welvaart op de lange termijn. In ons Fiscaal Beleid, waarin wij ook de Tax Governance Code onderschrijven, gaan wij hier verder op in. Daarnaast publiceren wij jaarlijks ons Country by Country Report, waarin wij rapporteren over de winstbelasting die wij betalen in de landen waarin wij actief zijn.