Header image

Slimme infrastructuur

8 september 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Het havenbedrijf beheert een havengebied van meer dan 12.500 hectare en heeft circa 89 kilometer aan kademuren in eigendom. Door nieuwe wensen, ambities, regelgeving en schaalvergroting zet de Rotterdamse haven vol in op een fysieke en digitale, slimme infrastructuur.

Innovatie in de asset life cycle

Om de asset life cycle te optimaliseren, maken we gebruik van data uit verschillende bronnen waaronder fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Sensoren en realtimedata

Het Havenbedrijf Rotterdam maakt zijn fysieke infrastructuur en assets slimmer. Zo monitoren we met sensoren realtime de toestand van de assets en communiceren we ermee. Hierdoor kunnen we op het juiste moment maatregelen nemen voor een zo optimaal mogelijke levensduur. Denk bijvoorbeeld aan sensoren op afvalcontainers en kolken om deze op het juiste moment te legen. Door onze data te combineren met die van stakeholders plannen we optimaal onze werkzaamheden en inspectie van assets in.

Proeftuin onderwaterankers

In de Seinehaven is in december 2023 de proeftuin voor het testen en ontwikkelen van installatiemethodes van onderwaterankers succesvol afgerond. De proeftuin is onderdeel van het innovatiepartnerschap van het ontwikkeltraject van onderwaterankers. Het toepassen van onderwaterankers kan een effectieve manier zijn om kademuren te versterken en te verdiepen. Havenbedrijf Rotterdam stelde hiervoor als locatie de openbare loswal in de Seinehaven beschikbaar. Partners van het ontwikkeltraject: High 5 Solutions, Hakkers B.V. en Smet Group Nederland BV hebben hier hun uitvoeringsmethode getest

HCC

Automatiseren inspectie assets

Door het toepassen van sensoren, het slim omgaan met data en artificiële intelligentie (AI) te gebruiken, leren we computers om afwijkingen te herkennen en deze om te zetten naar bruikbare informatie voor een volgende stap in het proces. Deze slimme oplossing draagt bij aan het veiliger en accurater maken van het werk van inspecteurs: veiliger omdat ze niet de weg op moeten en accurater door ze op het juiste moment in te kunnen zetten.

Machine Learning Inspector (MLI)

Op dit moment inspecteren we veelal handmatig, en staat het menselijke handelen centraal. Met Machine Learning Inspector (MLI) automatiseren we de inspecties. Hoe minder verkeersbewegingen en handelingen een inspecteur hoeft uit te voeren, hoe veiliger, efficiënter en duurzamer het inspectieproces wordt. Met behulp van de dataflow uit het inspectieproces kunnen we zowel op korte als lange termijn blijven werken aan optimalisaties in de asset life cycle.

Onderhoud zonder verstoring

Baggeren kost gemiddeld 10% van de beschikbaarheid van terminals. Schepen moeten hierdoor wachten tot de ligplaats weer op diepte is. Het Havenbedrijf ontwikkelt een planningstool (Plato). Deze combineert de planning van inspecties aan kademuren, baggeren en het peilen met de terminalplanning. Werkzaamheden stemmen we op elkaar af zodat we onderhoud efficiënt plannen. Zo is er minder downtime voor terminals, verstoren we operaties niet en is er minder CO2-uitstoot.

Hergebruik van sediment uit baggeren, project Suricates
In de haven van Rotterdam is een pilot succesvol afgerond waar we vrijkomend sediment van baggerwerk hergebruiken voor hoogwaterbescherming en om erosie tegen te gaan. Lees meer over het hergebruik van sediment uit baggeren, project Suricates.

Meer mogelijk maken met onze assets

We kunnen slimmer ontwerpen en bouwen, materiaalverbruik verminderen en het gebruik van ligplaatsen optimaliseren. En zo onze haveninfrastructuur efficiënter ontwikkelen, onderhouden en de levensduur verlengen. Kortom, met dezelfde fysieke infrastructuur méér mogelijk maken voor onze klanten en tegelijkertijd hinder, uitstoot en investeringen voorkomen.

Foto: M. van Koningsveld

Digitaal samenwerken in de Asset Life Cycle met BIM

Vanaf 2024 voert het Havenbedrijf alle nieuwbouwprojecten in BIM (Bouwwerk Informatie Management) uit. Dit betekent dat we in het bouwproces dezelfde taal spreken als onze ketenpartners. Met BIM ontwikkelen we onze bouwprojecten slimmer en kunnen we deze vervolgens efficiënter onderhouden. We digitaliseren de Asset Life Cycle (ALC) op basis van een gestandaardiseerde werkwijze en de internationale norm ISO 19650.

Rozenburgse Sluis met een werktekening eroverheen
Satelliet Bron: DLR - Tandem-X satellites

Metingen kademuren met satelliet

We gebruiken satellieten om elke 11 tot 22 dagen de gehele haven in beeld te krijgen. Landmetingen doen we wanneer een object niet goed wordt ‘gezien’ door de satelliet. Bij een verhoogd risico voorzien we de kade van scheefstandsensoren die ieder uur informatie over de positie geven. Dit zorgt ervoor dat verplaatsingen van kademuren sneller en nauwkeuriger zichtbaar worden. Hierdoor kunnen we het functieverlies van de kademuur en de gevolgen daarvan minimaliseren.

Windmodellen en kraanbelasting

We onderzoeken de windbelasting van hogere en zwaardere (container)kranen om na te gaan of onze kadeconstructies geschikt zijn hiervoor. Voor het WindLASS project stond tijdelijk een LiDar-scanner op de ECT-terminal. Met LiDar-windmetingen en satellietdata schatten we de windbelasting van kranen in. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen we grotere kranen plaatsen. Ook gebruiken we satellietdata om extreme windsnelheden te voorspellen.

WindLASS in een testomgeving
Geinstalleerde slimme bolder

Slimme trosbelasting

Samen met Straatman BV ontwikkelde het Havenbedrijf de slimme bolder. De bolder meet kracht op de trossen en kan zo de belasting realtime in de gaten houden. Ook krijgen we meer inzicht in welke schepen aan welke kade kunnen liggen. Door de bolder en de kade te testen, kun je de limiet van een kade bepalen. En nagaan tot welke trosspanning het gebruik van de kade nog veilig is om grotere schepen toe te laten.

Communicerende assets en autonoom varen

Het havenbedrijf heeft de ambitie om voor 2030 autonoom varen binnen de Rotterdamse haven mogelijk te maken. Belangrijke stap hierin is de ontwikkeling van een ‘digital twin’ van de haven: een digitale weergave van de haven, inclusief alle infrastructuur, scheepsbewegingen, weersomstandigheden en hydro-informatie. We bereiden ons hier nu al op voor met een drijvend laboratorium autonoom varen. Ook zetten we digitalisering in voor een beter beheer en management van de haven en slimmere scheepvaartafhandeling.

Floating Lab

Afstuderen bij het Havenbedrijf?

In de haven van Rotterdam gebeurt het! We zijn een proeftuin, een dynamische omgeving waar we innovatie toepassen. Er zijn volop mogelijkheden om bij ons af te studeren. Denk aan opdrachten rond civieltechnische nautische constructies en droge infrastructuur zoals wegen en viaducten. Projecten zijn onder andere gericht op waterbouw, wegen, vastgoed, kabels en leidingen. Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met ons op!

'Hersencentrum' Rotterdamse haven houdt alle infra op afstand in de gaten

Edo Beerda bij in aanbouw zijnde slimme kademuren

Futureproof Port Infrastructure

Deze roadmap is gericht op het optimaliseren van de waardecreatie van het havengebied door de combinatie van maritieme infrastructuur en waterwegen slim te benutten. Havenbouw en havenontwikkeling zijn toonaangevend, tijdens de aanleg en het gebruik is overlast voor natuur, milieu, mensen en business minimaal.