De Havenkrant is nu ook online

De Havenkrant is nu online! De krant met nieuws over de haven van Rotterdam is vanaf nu gemakkelijker te lezen op je tablet en telefoon. Je kunt artikelen delen via bijvoorbeeld Facebook of Twitter, aan veel artikelen zijn filmpjes toegevoegd, linkjes kun je direct aanklikken en in de toekomst vind je online ook exclusieve extra artikelen in Havenkrant-stijl. Zo brengt de Havenkrant de haven nog dichterbij!

havenkrant-online
Choose your language
The page is not available in chosen language.

Asia

Do you prefer to visit our Asia subsite?